Sign In

​​​​Jadual Fi


Bil.Perkara​
Fi (RM)
1.Permohonan bagi pemerbadanan di bawah seksyen 14 Akta
 1. syarikat berhad menurut syer
 2. syarik​at berhad menurut jaminan​
 3. syarikat tidak berhad
 
 • 1,000.00
 • 3,000.00
 • 1,000.00
2.Rayuan kepada Menteri di bawah seksyen 27 atau 247 Akta
 • 300.00
3.Permohonan bagi perizaban nama syarikat di bawah seksyen 27 Akta
 • 50.00 bagi setiap tiga puluh hari atau sebahagiannya dengan tempoh maksimum 180 hari
4.Permohonan bagi pertukaran nama syarikat di bawah seksyen 28 Akta
 • 100.00
5.Penyerahsimpanan pengubahan atau pindaan perlembagaan di bawah seksyen 36 Akta
 • 30.00
6.Penyerahsimpanan notis bagi penukaran daripada syarikat tidak berhad kepada syarikat berhad di bawah seksyen 40 Akta
 • 500.00
7.Penyerahsimpanan notis bagi penukaran daripada syarikat awam kepada syarikat persendirian atau daripada syarikat persendirian kepada syarikat awam di bawah 41 Akta
 • 500.00
8.Permohonan kepada Menteri di bawah seksyen 45 Akta
 • 300.00
9.Penyerahsimpanan penyata tahunan di bawah seksyen 68 Akta:
 1. syarikat persendirian
 2. syarikat awam
 
 • 150.00
 • 500.00
10.Permohonan bagi pelanjutan masa untuk memberi notis di bawah seksyen 143 Akta
 • 100.00
11.Permohonan kepada Menteri bagi pengecualian daripada pemakaian Subpenggal 9 di bawah seksyen 153 Akta
 • 300.00
12.Penyerahsimpanan prospektus yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [Akta 671] di bawah seksyen 154 Akta
 • 1,000.00
13.Penyerahsimpanan dan permohonan bagi pendaftaran prospektus di bawah seksyen 155 Akta
 • 2,000.00
14.Penyerahsimpanan dan permohonan bagi pendaftaran prospektus tambahan atau gantian di bawah seksyen 166 Akta
 • 1,000.00
15.Permohonan kepada Menteri bagi perintah di bawah seksyen 177 Akta
 • 300.00
16.Penyerahsimpanan akuan berkanun untuk memulakan perniagaan atau untuk menjalankan apa-apa kuasa meminjam di bawah seksyen 190 Akta
 • 500.00
17.Permohonan bagi pelanjutan masa untuk membekalkan penyata penilaian aset dan liabiliti syarikat di bawah seksyen 256 Akta
 • 100.00
18.Penyerahsimpanan penyata kewangan dan laporan di bawah seksyen 259 Akta::
 1. syarikat persendirian
  1. penyata kewangan dan laporan teraudit
  2. penyata kewangan dan laporan tidak teraudit
 2. syarikat awam
  1. penyata kewangan dan laporan teraudit
 
 • 50.00
 • 20.00
 
 • 200.00
19.Permohonan bagi pelanjutan masa untuk penyerahsimpanan penyata kewangan dan laporan di bawah seksyen 259 Akta
 • 100.00
20.Penyerahsimpanan perakuan yang berhubungan dengan syarikat persendirian terkecuali di bawah seksyen 260 Akta
 • 200.00
21.Penyerahsimpanan pemberitahuan firma juruaudit baharu di bawah seksyen 265 Akta
 • 500.00
22.Permohonan bagi pelantikan juruaudit di bawah seksyen 268 Akta
 • 500.00
23.Permohonan bagi pelanjutan masa untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan di bawah seksyen 340 Akta
 • 100.00
24.Permohonan bagi pendaftaran gadaian di bawah seksyen 352, 354, 355 atau 356 Akta:
 1. syarikat persendirian dan syarikat awam
 2. syarikat asing
 
 • 300.00
 • 500.00
25.Penyerahsimpanan notis penyerahhakan atau pengubahan gadaian di bawah seksyen 359 Akta:
 1. syarikat persendirian dan syarikat awam
 2. syarikat asing
 
 • 100.00
 • 300.00
26.Penyerahsimpanan butir-butir pembayaran, penyelesaian, pelepasan atau pemberhentian yang berhubungan dengan gadaian di bawah seksyen 360 Akta:
 1. syarikat persendirian dan syarikat awam
 2. syarikat asing
 
 • 50.00
 • 150.00
27.Permohonan untuk memotong syarikat daripada daftar di bawah seksyen 550 Akta
 • 100.00
28.Penyerahsimpanan bantahan untuk memotong syarikat daripada daftar di bawah seksyen 552 Akta
 • 300.00
29.Penyerahsimpanan notis penarikan balik permohonan untuk memotong syarikat daripada daftar di bawah seksyen 553 Akta
 • 500.00
30.Permohonan di bawah seksyen 556 Akta:
 1. (a) bagi Pendaftar untuk mewakili syarikat yang dibubarkan
 2. (b) bagi Pendaftar untuk menyempurnakan atau menandatangani apa-apa surat cara atau dokumen yang berhubungan dengan pewakilan syarikat yang dibubarkan
 
 • 500.00
 • 500.00 bagi setiap penyempurnaan atau tandatangan surat cara atau dokumen
31.Permohonan bagi Pendaftar untuk menjual atau melupuskan harta syarikat yang dibubarkan di bawah seksyen 558 Akta
 • 30% daripada hasil jualan atau pelupusan harta + kos yang ditanggung yang bersampingan dengan jualan atau pelupusan harta itu
32.Permohonan bagi pendaftaran syarikat asing di bawah seksyen 562 Akta:
 1. dengan modal syer
  1. tidak lebih daripada RM1,000,000.00
  2. melebihi RM1,000,000.00 tetapi tidak melebihi RM10,000,000.00
  3. melebihi RM10,000,000.00 tetapi tidak melebihi RM50,000,000.00
  4. melebihi RM50,000,000.00 tetapi tidak melebihi RM100,000,000.00
  5. melebihi RM100,000,000.00
 2. tanpa modal syer
 • 5,000.00
 • 20,000.00
 • 40,000.00
 • 60,000.00
 • 70,000.00
 • 70,000.00
33.Permohonan bagi pertukaran nama syarikat asing di bawah seksyen 567 Akta
 • 250.00
34.Penyerahsimpanan penyata kewangan dan laporan syarikat asing di bawah seksyen 575 Akta
 • 200.00
35.Penyerahsimpanan penyata tahunan syarikat asing di bawah seksyen 576 Akta
 • 500.00
36.Permohonan kepada Menteri bagi pengisytiharan penyiasatan syarikat atau syarikat asing di bawah seksyen 590 Akta
 • 300.00
37.Permohonan bagi penyiasatan daftar di bawah seksyen 601 Akta
 • 10.00
38.Permohonan bagi salinan atau cabutan daripada dokumen, pemberitahuan atau perakuan di bawah seksyen 601 Akta
 • 10.00
39.Permohonan bagi pembetulan daftar di bawah seksyen 602 Akta
 • 300.00
40.Permohonan bagi pelanjutan masa bagi penyerahsimpanan dokumen di bawah seksyen 609 Akta
 • 100.00
41.Permohonan bagi perakuan apa-apa dokumen yang berhubungan dengan syarikat atau syarikat asing yang diserah simpan dengan Pendaftar
 • 10.00
42.Permohonan bagi salinan profil korporat syarikat atau perbadanan oleh :
 1. kementerian, jabatan atau agensi Kerajaan Persekutuan
 2. mana-mana orang lain
  1. melalui cara elektronik
  2. melalui selain cara elektronik
 • Tiada
 • 10.00
 • 30.00

43.Permohonan bagi apa-apa maklumat yang berhubungan dengan syarikat atau perbadanan
 1. melalui cara elektronik
 2. melalui selain cara elektronik
 
 • 20.00
 • 30.00
44.Permohonan bagi apa-apa maklumat yang berhubungan dengan penglibatan pemegang saham, pengarah, setiausaha, juruaudit atau penyelesai dalam mana-mana syarikat
 • 50.00
45.Permohonan bagi pengeluaran apa-apa perakuan atau salinan perakuan yang berhubungan dengan syarikat
 • 20.00
46.Penyerahsimpanan perintah mahkamah kecuali perintah mahkamah yang dilampirkan pada apa-apa permohonan di bawah Akta
 • 100.00
47.Permohonan bagi apa-apa pengesahan oleh Pendaftar yang berhubungan dengan maklumat syarikat
 • 50.00
48.Penyerahsimpanan apa-apa dokumen yang berhubungan dengan syarikat yang tidak disebut secara khusus dalam Jadual ini
 • 100.00
 ​
​​​
MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC