Sign In

​​​​​​​SEKSYEN AUDIT DALAM​

Pengenalan​​

Seksyen Audit Dalam berperanan untuk memberi jaminan berobjektif serta khidmat nasihat secara bebas untuk meningkatkan nilai tambah kepada operasi dan perkhidmatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Selaras dengan model tadbir urus dan pengurusan risiko yang dikeluarkan oleh Institut Juruaudit Dalaman iaitu The IIA'S Three Lines Model, seksyen ini berada di barisan ketiga iaitu barisan terakhir yang berfungsi untuk membantu SSM dalam mencapai objektifnya, melalui pendekatan yang bersistematik dan berdasarkan kepada amalan industri yang terbaik dalam menilai dan membantu organisasi meningkatkan keberkesanan tadbir urus, pengurusan risiko dan proses kawalan dalam operasi hariannya.

Dalam mencapai visi SSM iaitu untuk menjadi Pendaftar dan Pengawal Selia Korporat terulung, SSM melaksanakan fungsi-fungsinya dengan berteraskan kepada kerangka tadbir urus yang jelas bersama-sama dengan teras strategik, nilai korporat  dan dasar kualiti yang telah ditetapkan seperti berikut:


(1) MENGOPTIMUMKAN PENAMBAHBAIKAN PROSES(2) MEMUPUK BUDAYA KERJA CEMERLANG
SSM sentiasa membuat penambahbaikan dalam setiap proses bagi memudahkan urusan dan menjamin kualiti proses kerja. Setiap Bahagian/ Seksyen perlu sentiasa mengemaskini proses kerja sedia ada sekiranya mempunyai penambahbaikan melalui Polisi, Manual, Prosedur Kerja, Pekeliling, Arahan Pentadbiran, Arahan Kewangan dan Garis Panduan.
SSM komited dan berpegang kepada etika kerja yang unggul dan mengaplikasikannya secara professional dengan Kod Etika SSM, Akta Tatatertib dan Surcaj, Polisi Antirasuah SSM, Polisi Percanggahan Kepentingan SSM, Polisi Tiada Hadiah SSM serta lain-lain dokumen berkaitan integriti di SSM sebagai rujukan tatatertib dan budaya kerja cemerlang warga kerja SSM.
(3) MENYEDIAKAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN YANG DIPERCAYAI(4) MENGINTEGRASIKAN NILAI BERKEKALAN
Mewujudkan persekitaran korporat dan perniagaan yang kondusif menerusi kerangka undang-undang dinamik melalui Polisi, Manual, Prosedur Kerja, Pekeliling, Arahan Pentadbiran, Arahan Kewangan dan Garis Panduan yang baik.Polisi pengurusan perniagaan yang dipercayai menggariskan prinsip dan komitmen SSM berkaitan pengurusan perniagaan yang bertanggungjawab dengan mengambil kira faktor persekitaran, nilai dan tadbir urus untuk membantu pihak berkepentingan.
(5) PENGURUSAN RISIKO YANG MAMPAN
​Polisi dan Kerangka Kerja Pengurusan Risiko yang mampan dengan mewujudkan Enterprise Risk Management (ERM) dan Business Continu ity Management (BCM). BCM merangkumi Pelan Tindakan Kecemasan, Pelan Pengurusan Krisis serta Business Continuity Plan (BCP) yang menjamin dapat mengurangkan risiko-risiko yang boleh berlaku di SSM. ​

Fungsi-fungsi Utama Seksyen Audit Dalam

Piagam Audit Dalam merupakan satu dokumen ​rasmi yang menyatakan peranan dan kuasa Seksyen Audit Dalam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di SSM.

Fungsi-fungsi utama Seksyen Audit Dalam melibatkan aspek-aspek seperti berikut:

(1) ​Melaksanakan pengauditan rutin berasaskan kepada risiko yang memfokuskan kepada aspek tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan dalaman keseluruhan pengoperasian organisasi;

(2) Menjalankan penyiasatan khas seperti yang diminta oleh Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko (JAPR)/ Pengurusan;

(3) Bertindak sebagai pemerhati dalam jawatankuasa–jawatankuasa projek terpilih yang ditubuhkan untuk membangunkan atau melaksanakan sistem–sistem atau proses–proses baharu. Penglibatan wakil daripada Seksyen Audit Dalam konteks tersebut adalah terhad kepada memberi nasihat berkaitan kawalan dalaman dan tidak menghalang Seksyen ini daripada mengaudit skop-skop yang berkaitan sistem atau proses yang terlibat; dan

(4) Melaksanakan fungsi-fungsinya berpaksikan kepada prinsip-prinsip seperti berikut:

​Seksyen Audit Dalam berperanan sebagai satu fungsi yang bebas dan berobjektif dalam menjalankan tanggungjawabnya.

(a) Kebebasan bermaksud bebas daripada keadaan yang mengancam keupayaan aktiviti audit dalam untuk menjalankan tanggungjawabnya secara tidak berpihak. Ketua Audit Dalam                mempunyai capaian secara langsung dan tidak terhad kepada Anggota Suruhanjaya dan Pengurusan Tertinggi.

​​Ketua Audit Dalam melaporkan fungsi audit kepada JAPR dan pentadbirannya kepada Ketua Pegawai Eksekutif; dan

(b) Objektiviti bermaksud etika yang tidak berat sebelah dalam membuat penilaian aktiviti audit dalam. Seksyen Audit Dalam hendaklah membuat penilaian seimbang dan tidak                        dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau mana-mana pihak berkepentingan. 
MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC