Sign In

Suatu permohonan untuk bertukar ke PLT daripada :

 • Perkongsian konvensional;
 • Syarikat persendirian; atau
 • Daripada firma profesional konvensional kepada PLT untuk Amalan Profesional

Permohonan penukaran kepada PLT 

Pendaftaran dibuat oleh Pegawai Pematuhan yang dilantik oleh PLT iaitu:

 1. Salah seorang rakan kongsi atau setiausaha syarikat (mengikut Akta Syarikat 2016)
 2. Individu  yang merupakan warga negara/penduduk tetap Malaysia berumur 18 tahun ke atas

Prosedur penukaran taraf syarikat 

1. Daripada Perkongsian Konvensional kepada PLT

 • Nama dan nombor pendaftaran perkongsian konvensional;
 • Tarikh di mana perkongsian konvensional itu didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau apa-apa undang-undang bertulis lain;
 • Rakan kongsi terdiri daripada orang yang sama;
 • Bahawa pada tarikh permohonan itu, perkongsian konvensional itu didapati boleh membayar hutangnya apabila hutang itu kena dibayar dalam perjalanan biasa perniagaan;
 • Nama PLT yang dicadangkan;
 • Jenis am perniagaan PLT yang dicadangkan;
 • Pejabat berdaftar PLT yang dicadangkan;
 • Nama dan butir-butir setiap orang yang akan menjadi pekongsi PLT; dan
 • Nama dan butir-butir pegawai-pegawai pematuhan PLT;
2. Daripada Syarikat Persendirian kepada PLT


 • Nama dan nombor pendaftaran syarikat persendirian;
 • Tarikh syarikat persendirian itu diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;
 • Bahawa pada tarikh permohonan, syarikat persendirian itu didapati boleh membayar hutangnya apabila hutang itu kena dibayar dalam perjalanan biasa perniagaan;
 • Bahawa pada tarikh permohonan, semua fi statutori yang tertunggak atau apa-apa amaun yang terhutang kepada mana-mana agensi kerajaan telah dijelaskan;
 • Bahawa syarikat persendirian itu telah menyiarkan suatu iklan dalam sekurang-kurangnya satu surat khabar yang diedarkan secara meluas di Malaysia dan menerbitkan suatu pemberitahuan dalam Warta tentang niatnya untuk bertukar kepada PLT;
 • Bahawa semua pemiutangnya telah bersetuju dengan permohonan untuk bertukar kepada PLT;
 • Semua pemegang saham dan pemiutang bersetuju dengan pertukaran
 • Nama PLT yang dicadangkan;
 • Jenis am perniagaan PLT yang dicadangkan;
 • Pejabat berdaftar PLT yang dicadangkan;
 • Nama dan butir-butir setiap orang yang akan menjadi pekongsi PLT; dan
 • Nama dan butir-butir pegawai-pegawai pematuhan PLT;
3. Daripada firma profesional konvensional kepada PLT untuk Amalan Profesional

 • Nama dan nombor pendaftaran (jika ada) firma profesional konvensional itu;
 • Tarikh dimana firma profesional konvensional itu didaftarkan di bawah undang-undang berkaitan;
 • Bahawa pada tarikh permohonan, firma profesional konvensional didapati boleh membayar hutangnya apabila hutang itu kena dibayar dalam perjalanan biasa perniagaan;
 • Surat kelulusan atau surat tiada bantahan dairpada badan kawal selia sebagaimana ditetapkan dalam ruang ketiga Jadual Pertama Akta PLT 2012;
 • Nama PLT yang dicadangkan;
 • Jenis am perniagaan PLT yang dicadangkan;
 • Pejabat berdaftar PLT yang dicadangkan;
 • Nama dan butir-butir setiap orang yang akan menjadi pekongsi PLT; dan
 • Nama dan butir-butir pegawai-pegawai pematuhan PLT;

Fi pendaftaran

Fi penukaran PLT adalah RM500.00

Nota:

Hanya notis pertukaran taraf akan dikeluarkan.
Sijil perakuan pertukaran taraf syarikat hanya akan diberikan apabila permohonan dibuat berserta bayaran yang ditetapkan.​


MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC