Sign In
  
  
Content
  
  
  
  
67
  

Terima kasih Saudara/ Saudari pengacara majlis.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

YBrs. Tuan Khuzairi Yahaya, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Selia dan Penguatkuasaan SSM;

YBrs. Tuan Rezy Izwan Ramly, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Pendaftaran dan Perkhidmatan Perniagaan SSM;

YBrs. Tuan Amir Ahmad, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Perkhidmatan Korporat SSM;

Yang Berusaha Pengarah-Pengarah Bahagian, Ketua- Ketua Seksyen dan Pengarah Negeri;

Yang diraikan penerima-penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2021;

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.

1.        Syukur Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T, kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) SSM Tahun 2021.

2.        Izinkan saya untuk merakamkan ucapan setinggi- tinggi terima kasih dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis yang amat  bermakna pada hari ini.

3.        Saya amat berbesar hati untuk bersama-sama menyempurnakan Majlis APC Tahun 2021 bagi meraikan seramai 58 warga Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di seluruh Malaysia yang terdiri daripada 36 warga kerja dari ibu pejabat dan 22 warga kerja dari pejabat negeri atau cawangan yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang sepanjang tahun 2021. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima atas pencapaian perkhidmatan cemerlang sepanjang tahun 2021.

4.        Saya percaya, penghargaan ini akan dapat membangkitkan semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam memperkasa perkhidmatan masing-masing tetapi juga menjadi mentor kepada warga kerja yang lain agar berusaha memperbaiki prestasi untuk dianugerahkan juga APC di masa akan dating. Suasana ini akan mewujudkan persaingan sihat dikalangan pekerja SSM serta budaya suasana kerja berprestasi tinggi dalam organisasi SSM ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

5.        Untuk makluman, APC ini diadakan pada setiap tahun sebagai tanda penghargaan serta pengiktirafan kepada pekerja yang telah menunjukkan prestasi perkhidmatan yang cemerlang di samping menjadi inspirasi kepada seluruh warga Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk meneruskan khidmat bakti dengan lebih baik dan berdedikasi.

6.        Sesungguhnya sesebuah organisasi tidak dapat beroperasi dengan baik tanpa komitmen dan sokongan yang padu daripada warga kerjanya dalam menjalankan tugas mereka. Oleh sebab itu, SSM sentiasa menitikberatkan aspek mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dalam kalangan warga kerjanya agar dapat menggerakkan seluruh organisasi tersebut ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan.

7.        Tidak dinafikan bahawa setiap pekerja pasti mempunyai keinginan untuk menjadi pekerja yang cemerlang. Hal ni kerana, pekerja yang mempunyai prestasi cemerlang akan sentiasa menjadi buruan organisasi dan menjadi aset terpenting dalam sesebuah organisasi yang berperanan dalam menentukan hala tuju, visi serta misi organisasi itu terlaksana dan tercapai.

8.        Di sini ingin saya berkongsi satu ungkapan dari ahli falsafah terkemuka iaitu Aristotle. Beliau mengatakan “We are what we repeatedly do, therefore excellence is not an act, but a habit." Ungkapan ini menjelaskan bahawa kecemerlangan bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali tetapi bagi mencapai kecemerlangan, sesuatu tindakan itu perlu dilakukan berulang kali sehingga boleh dianggap sebagai kebiasaan.

9.        Saya berpegang teguh kepada ungkapan ini kerana kecemerlangan bukanlah sesuatu yang boleh kita perolehi dalam masa yang singkat, tetapi ia memerlukan masa dan usaha untuk mencapainya.

10.    Dalam berusaha untuk memastikan kualiti kerja dan prestasi terbaik secara konsisten dalam budaya kerja seharian kita, etika kerja yang dinamik perlu diberi keutamaan. Kita perlu memiliki sikap dan permikiran yang betul, memastikan perancangan yang dibuat dan mekanisma perlaksanaannya berkesan sehingga mampu sampai kepada golongan sasar kita.

11.    Sifat amanah, telus, bertanggungjawab dan berkhidmat demi kepentingan awam merupakan intipati kepada istilah etika kerja yang baik. Dengan kata lain, etika dalam pekerjaan dan organisasi bukan sekadar penglibatan diri sebagai seorang individu untuk menyediakan keperluan dirinya sahaja sebaliknya bekerja secara berpasukan dengan warga kerja yang lain supaya hasil kerja adalah memuaskan dan komprehensif.

12.    Saya ingin menarik perhatian Tuan/Puan mengenai bicara nilai, etika dan budaya kerja dalam perkhidmatan awam yang dirumuskan dengan tepat dan jelas dalam 12 peringatan Ketua Setiausaha Negara pada 1992 iaitu Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid yang dikenali sebagai Tonggak Dua Belas. Asas kepada Tonggak Dua Belas adalah:

  1. Menghargai masa (The value of time);
  2. Ketekunan membawa kejayaan (The success of perseverance);
  3. Keseronokan bekerja (The pleasure of working);
  4. Kemuliaan kesederhanaan (The dignity of simplicity);
  5. Ketinggian peribadi (The worth of character);
  6. Kekuatan sifat baik hati (The power of kindness);
  7. Pengaruh teladan (The influences of examples);
  8. Kewajipan menjalankan tugas (The obligation of duty);
  9. Kebijaksanaan berhemat (The wisdom of economy);
  10. Keutamaan kesabaran (The virtue of patience);
  11. Peningkatan bakat (The improvement of talent); dan
  12. Nikmat mencipta (The joy of originating).

13.    Saya percaya kefahaman terhadap nilai-nilai dan etika perkhidmatan awam ini boleh digunapakai oleh semua warga kerja SSM bagi memupuk budaya kerja cemerlang.

14.    Ingatlah, sebahagian besar kejayaan organisasi bergantung kepada produktiviti tenaga kerjanya. Oleh itu, setiap seorang daripada anda perlu memainkan peranan yang penting di samping memberi keutamaan kepada nilai dan etika pekerjaan yang baik dalam memberi sumbangan yang berimpak kepada organisasi.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

15.    Saya percaya, sahabat-sahabat kita yang akan menerima APC sebentar sahaja lagi, memiliki keazaman yang tinggi dalam kerjaya dan sentiasa mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri serta meningkatkan lagi kebolehan diri untuk menjadi seorang pekerja yang cemerlang.

16.    Oleh sebab itu, APC SSM Tahun 2021 ini bukan hanya semata-mata pengiktirafan kepada warga kerja yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap tanggungjawab yang diamanahkan, tetapi juga sebagai langkah ke arah membudayakan kecemerlangan secara menyeluruh dalam semua aspek.


17.    Untuk makluman hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada warga kerja yang berusaha keras untuk organisasi kita ini, SSM berbesar hati untuk memberikan insentif berserta sijil penghargaan dan cenderahati.


 Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

18.    Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang SSM Tahun 2021. Saya berharap anugerah ini dijadikan iltizam serta pembakar semangat kepada semua warga kerja SSM yang lain untuk terus berusaha gigih dalam melaksanakan tugas masing-masing. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah suka manusia yang melakukan pekerjaan dengan tekun, teliti dan kerja sebaik mungkin.

​ 

19.    Saya akhiri ucapan saya dengan dua rangkap pantun;

Burung merpati terbang di awan,

Hinggap sebentar di pohon cemara,

Budaya cemerlang tidaklah rawan,

Teguh berdiri jiwa berwibawa.


Raja berdaulat di singgahsana,

Bendera berkibar di ruang angkasa,

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang telah dilaksana,

Pekerja cemerlang memacu negara.​

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.​

8/9/20222022Speeches09/08/2022
66
  

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis.

YBhg. Dato' Seri Hj. Mustafar Hj. Ali

Ketua Pengarah, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC),

YBrs. Tuan Kamal Baharin Omar, Timbalan Ketua Pengarah NFCC,

YBrs. Tuan Khuzairi Yahaya, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Selia dan Penguatkuasaan,

YBrs. Tuan Rezy Izwan Ramly, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Pendaftaran dan Perkhidmatan Perniagaan,

YBrs. Tuan Amir Ahmad, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Perkhidmatan Korporat,


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.


1.      Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, dapat kita sama–sama berkumpul, dalam sebuah majlis yang cukup bermakna iaitu 'Majlis Menandatangani Memorandum Kerjasama di antara Kerajaan Malaysia (diwakili oleh Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC)) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)'.​

2.      Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak-pihak terlibat yang telah berusaha untuk menjayakan kerjasama di antara NFCC dan SSM pada hari ini.

3.      Saya sangat berbesar hati apabila kerjasama yang dilaksanakan selama ini di antara kedua agensi dapat diperluaskan melalui perkongsian data dan maklumat serta menjadikan sebarang tindakan penguatkuasaan dapat diambil dengan lebih pantas dan efektif.


YBhg. Dato' Seri dan para hadirin yang saya hormati sekalian,


4.      SSM amat prihatin dengan, peningkatan kes-kes berkaitan kegiatan jenayah kewangan di Malaysia dalam zaman yang semakin canggih seiring dengan perubahan arus teknologi moden.

5.      Laporan kerugian dan kerosakan yang diterima daripada mangsa-mangsa jenayah ini melibatkan jumlah yang besar, dan membawa kesan kerugian kepada negara.

6.      Antara jenis jenayah yang biasa kita dengar adalah penipuan kewangan melalui dalam talian, skim pelaburan tidak berdaftar yang menjanjikan keuntungan berganda dalam masa singkat, penggunaan akaun keldai sama ada atas nama individu atau perniagaan dan juga syarikat serta pelbagai lagi.

7.      Oleh itu, melalui kerjasama antara NFCC dan SSM ini, saya melihat kedua-dua pihak akan dapat memanfaatkan segala kelebihan untuk berkongsi data, maklumat, pengetahuan, pengalaman, kemampuan serta perkhidmatan masing-masing dalam usaha untuk membenteras kegiatan jenayah kewangan di Malaysia sekaligus menyelamatkan rakyat Malaysia daripada terus terjerumus dalam lembah penipuan dan menanggung kerugian.

8.      Antara skop kerjasama antara pihak NFCC dan SSM ini adalah:

        ​(a)      Perkongsian data dan maklumat yang relevan yang berkaitan jenayah kewangan di dalam negara atau luar negara untuk tujuan pemprofilan dan analisis jenayah kewangan;

        (b)      Analisis bersama dalam mengenalpasti sasaran siasatan yang melibatkan operasi;

        (c)       Aktiviti risikan dan siasatan secara bersama dalam operasi-operasi bersepadu;

        (d)      Program-program pencegahan dan kesedaran masyarakat berkaitan jenayah kewangan;

        (e)      Latihan bersama antara agensi;

        (f)       Khidmat rundingan dari aspek pengurusan harta yang disita dan dilucut hak; dan

        (g)      Kerjasama dalam perkara lain yang difikirkan perlu oleh kedua-dua pihak.

9.      Justeru, dengan kesepakatan antara NFCC dan SSM dalam menandatangani Memorandum Kerjasama pada hari ini, saya percaya kedua-dua pihak mampu mencapai objektif dan matlamat kerjasama seperti diharapkan iaitu membanteras kegiatan jenayah kewangan di Malaysia. Tahniah saya ucapkan kepada NFCC, SSM dan semua pihak yang terlibat dengan usaha kerjasama ini.

10.   Besar harapan saya agar kedua-dua pihak dapat memanfaatkan peluang kerjasama ini dengan sebaik mungkin, seterusnya menaikkan kedudukan Malaysia dalam membanteras kegiatan jenayah kewangan.


YBhg. Dato' Seri dan para hadirin yang saya hormati sekalian,

11.   Sebagai mengakhiri ucapan, saya berharap agar kerjasama ini mampu menjadi pemangkin ke arah lebih banyak kerjasama pada masa hadapan antara agensi-agensi dengan SSM.

12.   Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan seluruh tenaga kerja SSM dan NFCC atas penganjuran kerjasama ini dan disudahi dengan ucapan terima kasih dan kalimah Wassalam mua'laikum warahmatullahi WBT.

8/9/20222022Speeches09/08/2022
65
  

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

YBhg. Dato' Zainal Abidin bin Yang Razalli – Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA;

YBhg. Dato' Hj Mohama Mustahapa bin Awang – Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) FAMA;​

YBrs. Tuan Abdul Rashid bin Bahri – Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) FAMA;

YBrs. Puan Rosilawati binti Abu Hassan – Timbalan Ketua Pengarah (Khidmat Pengurusan) FAMA; dan

YBrs. Tuan Rezy Izwan Ramly – Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pendaftaran & Perkhidmatan Perniagaan) SSM;​

Seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian.​

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah swt kerana dengan izin dan rahmatNya, pada pagi ini kita diberi peluang untuk berkumpul bersama dalam Majlis Memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengarah serta seluruh pasukan kerja FAMA yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Pemeteraian MoU ini diharapkan dapat memberi pelbagai faedah kepada kedua-dua belah pihak dalam meningkatkan sosio-ekonomi negara terutamanya komuniti perniagaan.

Para Hadirin yang dihormati sekalian,

SSM melaksanakan fungsinya dalam mengawal selia pematuhan perundangan korporat dan pendaftaran perniagaan melalui aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan yang komprehensif bagi memastikan tadbir urus korporat serta perkembangan positif bagi sektor perniagaan di negara ini.

Sejajar dengan peralihan masa, SSM sentiasa berusaha mewujudkan persekitaran perniagaan yang lestari dalam memudahkan orang ramai mengembangkan serta menaik taraf perniagaan agar selari dengan perubahan landskap ekonomi semasa.

Justeru, melalui pemeteraian MoU pada hari ini, SSM akan memberikan perkhidmatan dan sokongan khusus kepada usahawan di bawah seliaan FAMA berhubung keperluan mendaftarkan perniagaan bagi mempertingkatkan kelangsungan entiti perniagaan dan korporat sesuai dengan fungsi serta tanggungjawab SSM.

Para Hadirin yang dihormati sekalian,

Kami di SSM juga sentiasa peka terhadap kesan pandemik COVID-19 dan sentiasa berusaha dalam membantu meringankan beban komuniti perniagaan dengan menyediakan pelbagai inisiatif bagi menyokong sektor korporat dan perniagaan sekaligus menepati hasrat serta agenda Kerajaan. Melalui MoU ini juga, SSM menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma menerusi Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin (SPPP) kepada semua golongan usahawan B40 di bawah seliaan FAMA. Untuk makluman semua, statistik bagi tempoh Januari sehingga 30 Jun 2022 menunjukkan sebanyak 10,572 perniagaan yang berjaya didaftarkan secara percuma yang dibuka sejak 23 Disember 2020 di bawah SPPP ini.

Melalui inisiatif MoU ini, SSM amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan FAMA di dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai usahawan mikro termasuklah golongan usahawan B40 dan Orang Kurang Upaya (OKU) bagi memperolehi khidmat nasihat dan sokongan perniagaan secara berinteraksi dalam mengembangkan serta mengekalkan perniagaan dalam norma baharu.

Para Hadirin sekalian,

SSM komited dan sentiasa berusaha untuk mengadaptasikan platform teknologi agil, sejajar dengan nilai-nilai korporat SSM dalam memberi keutamaan terhadap perkhidmatan kepada orang awam serta pihak-pihak berkepentingan dari semasa ke semasa.  

Dengan mengambil kira keadaan persekitaran yang telah beralih ke era digitalisasi, SSM mempromosi paparan Kod QR SSM BizTrust sebagai pengenalan identiti digital kepada usahawan agar dapat diaplikasikan melalui platform Agrobazaar Online yang dikendalikan oleh FAMA.

Selain daripada memberi nilai tambah kepada kecemerlangan perkhidmatan pelanggan kedua-dua belah pihak, saya melihat kerjasama ini dapat mendedahkan adaptasi menyeluruh urusniaga secara dalam talian kepada usahawan yang mampu meningkat hasil pendapatan melalui platform digital.

Para Hadirin sekalian,

Pada kesempatan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan sekalung tahniah dan terima kasih kepada pasukan dari FAMA dan pasukan SSM di atas usaha dan komitmen yang tinggi dalam penganjuran majlis memeterai MOU pada hari ini. Dengan termeterainya MoU ini, saya berharap agar FAMA dan SSM terus teguh dalam menjayakan aktiviti dan program yang telah dikenalpasti bagi menggalakkan pertumbuhan tadbir urus koporat yang baik di kalangan usahawan serta menjana ekonomi negara. ​​

Sekian, terima kasih dan saya sudahi dengan kalimah Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.​

8/2/20222022Speeches02/08/2022
64
  

​Yang Berhormat,

Dato’ Rosol bin Wahid
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna 

Yang Berbahagia,
Datuk Azman bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna yang juga merangkap Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Yang Berbahagia,
Datuk Nor Azimah binti Abdul Aziz
Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia 

Yang Berusaha,
Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia 
Pengarah-pengarah dan Ketua-ketua Agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’ dan semua peserta, Tuan-tuan, Puan-puan yang saya hormati sekalian.

Terima kasih saudara pengacara majlis. 

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SSM kerana menjemput saya merasmikan SSM National Conference 2022 atau yang dikenali sebagai SSMNC2022 pada pagi ini. Persidangan ini bertemakan ‘CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY. NEEDED NOW MORE THAN EVER’. 

Untuk meneruskan ucapan ini, izinkan saya berucap dalam Bahasa Inggeris.

Salam Sejahtera, Salam Keluarga Malaysia, and a very good morning to all.

1. It gives me great pleasure to be with you this morning and on behalf of the Companies Commission of Malaysia (SSM), I would like to extend a very warm welcome to all participants of this conference. I would also like to take this opportunity to thank SSM for the invitation to officiate the SSMNC 2022.

2. As we all know, the annual SSMNC has made its mark as a signature regulatory education and networking platform for corporate professionals to stay relevant in the ever-changing business environment. This is the 11th year SSM is organising this prestigious conference and the second time it is being held virtually, in light of the COVID-19 pandemic that is undeniably still prevailing in our current lives despite the nation’s transition phase to endemic. I have been informed that this year’s conference has attracted more than 2,400 participants and a field of distinguished speakers and panellists who are highly regarded in their respective fields. Congratulations to SSM for successfully organising SSMNC 2022. 

Respected delegates, ladies, and gentlemen,

3. The COVID-19 pandemic has thrust the concept of sustainability into the forefront globally. The debate whether to incorporate sustainability into the business strategy of a company is no longer an option. Many companies have begun to integrate sustainability into their existing business strategies and initiatives for key performance indicators or KPIs to be achieved. From micro small medium enterprises to conglomerates, the executives realize that the adoption of sustainable practices assist these entities in gaining a competitive edge over their peers in the industry. 

4. As a result, we are seeing more corporations placing increasing pressure on themselves to improve best practices for corporate governance and sustainability, with the goal of enhancing their relationships with stakeholders because this is crucial for the corporations’ ability to thrive and prosper.

5. With this rising trend and expectation from investors and regulators, board of directors need to pay special attention to their business practices and its impact on social and environment as they have the power to shape the company’s direction and culture through its decision making guided by good corporate governance philosophy and practices. Directors play an important role in ensuring that good stewardship is exercised for their business model to be adaptable, resilient, and innovative apart from ensuring profitability.

6. This brings me to SSMNC 2022’s theme, ‘Corporate Governance and Sustainability. Needed now more than ever’. This theme is apt and resonates very well with the current priorities of the corporate sector, which is to reset and rebuild with greater resilience and preparedness to face the post-pandemic times. This means leveraging towards building pathways for long term sustainability and inclusive growth. In an uncertain global economic climate, the need for corporate governance and sustainability has never been more important, which is why the theme was chosen by SSM.

7. SSMNC 2022 aims to be a platform to spark action by the corporate players to strengthen corporate governance and sustainability in achieving long-term value and sustainable growth of businesses. During the conference, the sessions will highlight that governance is the foundation of sustainability. The board oversees and monitors the company’s strategy, so an organisation cannot be truly sustainable unless its board is firmly advocating the sustainability agenda. The present time is perhaps the most crucial and right time to strengthen corporate governance to achieve sustainability.

8. The theme is also very much in line with the Government’s aspiration under the 12th Malaysia Plan which sets the direction to achieve a prosperous, inclusive, and sustainable Malaysia. Policies under the 12th Malaysia Plan are structured to achieve sustainable economic growth, with a focus on equitable distribution of wealth, the well-being of the Rakyat and environmental sustainability with a new transformative approach based on three (3) themes, four (4) catalytic policy enablers and 14 game changers, among which are resetting the economy, strengthening security, wellbeing and inclusivity as well as advancing sustainability. 

9. The 12th Malaysia Plan was drafted at the time when the global economic is facing unforeseen challenges and uncertainties due to COVID-19 pandemic. Specific policies and strategies are designed to restructure and strengthen the economy as well as address the imbalance of socio-economic development. The plan will also reshape the future of the country to achieve prosperity, inclusivity, and sustainability. Malaysia announced a goal for the country to achieve nett-zero GHG or greenhouse gases emissions target as early as 2050 and this is manageable based on our gross domestic product (GDP). Details of other measures for carbon reduction will be announced once a review of long-term low-carbon development strategies is finalised by the end of 2022. The success of the 12th Malaysia Plan depends on efficient implementation and close monitoring. Thank you SSM for choosing a theme that is currently an issue which is very much at the forefront of the agenda of the Malaysian Government and Governments globally.

10. As highlighted by YBhg. Datuk Nor Azimah Abdul Aziz, CEO of SSM in her welcoming speech, I believe that SSM has carefully selected a panel of experts with wide experience in their respective fields, to discuss in depth the topics that will shed light and bring insight into how corporate governance and sustainability goes hand-in-hand. I hope the sharing session brings about good corporate governance practices in companies and aligns vision, processes, and structures to ensure long-term sustainability. 

11. Apart from the dialogues related to corporate governance and sustainability, I was also informed that there will be a session themed ‘SSM Talks’ which explores topics such as the ongoing efforts by SSM to enhance the Malaysian Business Reporting System (MBRS) to prepare for Mandatory Lodgement as well as SSM’s sharing sessions on Monitoring Framework for Auditors. I hope this session will assist you in keeping up to date on matters from the Regulator’s perspective. 

Respected delegates, ladies, and gentlemen,

12. As a statutory body and an agency under the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs or KPDNHEP, SSM has put in tremendous efforts that is in fact, continuous, in providing the required initiatives to support businesses and corporate entities to face challenges in light of the COVID-19 pandemic as we move towards the endemic phase.

13. In 2022, SSM implemented six (6) initiatives, five (5) of which are a continuation of the initiatives introduced last year. These initiatives will assist the country's economic recovery and the business community to continue carrying out business during the COVID-19 pandemic, in line with the Keluarga Malaysia’s aspirations to ease the burden of corporations.

14. Under the first initiative, SSM reduced 90% of the original compound value for offences under the repealed Companies Act 1965. The new initiative began on 1 March 2022 and has now been extended to 31 October 2022. As of 31 May 2022, a total of 1,578 companies have benefited from this initiative. 

15. On the second initiative, SSM continues to offer free business registration through Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin (SPPP) targeted at full time higher learning education (IPT) students and B40 entrepreneurs. This free registration of businesses will trigger interests amongst the B40 group and IPT students to explore entrepreneurship as a source of income. This year alone up until 31 May 2022, a total of 8,759 new businesses have been registered under this initiative. 

16. For the third initiative, SSM will continue the ‘Skim 1 OKU 1 Perniagaan’ or S1OKU1P that allows differently abled people to register with SSM for free hence encouraging them to choose carrying on business as a career option. Between 1 January 2022 until 31 May 2022, a total of 538 new business entities have been registered for free under this scheme. This reflects exemplary efforts in harnessing entrepreneurial interests amongst the disabled for the betterment of their livelihood and via the business registration they will be given assistance in many business aspects such as business skills as well as product and services knowledge.

17. The fourth initiative is the extension of the free registration for the SSM BizTrust which will run until 31 December 2022. Between 1 January 2022 until 31 May 2022 a total of 456,481 businesses utilised this initiative.

18. Under the fifth initiative, in supporting the continuing efforts to make Malaysia a preferred destination for doing business, the Companies Act 2016 will be amended to introduce new policies that will widen the scope of the provisions on Corporate Rescue Mechanism and Scheme of Arrangement to improve the current framework on corporate restructuring and insolvency to facilitate financially troubled companies to be rehabilitated and remain in going concern. These proposed amendments will also ensure that Malaysia's legal framework will be at par with international best practices. As we continue to establish Malaysia as the preferred destination for doing business, it is imperative that timely measures are taken to improve the insolvency framework. 

19. Finally, the sixth initiative will see the Limited Liability Partnerships Act 2012 amended, in line with the aspiration of the Government to expedite the recovery of the country's economy, as there is a need for a more comprehensive legal framework related to the rehabilitation of business entities to ensure businesses remain competitive. The amendment will also include the introduction of provisions on the Corporate Rescue Mechanism as LLPs run the risk of being wound-up when they face financial difficulties even though the business is in fact still viable. Both Bills are expected to be tabled at the Parliament by July or August this year. 

20. I believe all the initiatives that have been introduced will help reduce the burden faced by the corporate sector to meet their obligations under the laws regulated by SSM as well as in facilitating the continuity of businesses to remain afloat. 

21. The start of the journey towards economic recovery is contingent on rebuilding trust and confidence in the public and business sectors and interventions by the Government are crucial to trigger economic recovery. Businesses need to work together with the Government to resume operations and kick-start economic activities. Meanwhile, the increasing need for technology capabilities to connect businesses, customers and supply networks is fast-tracking the world into digitalization. Malaysia must not be left behind.

Respected delegates, ladies, and gentlemen,

22. I hope that SSMNC2022 will be a source of inspiration to the corporate and business sectors to improve your respective business models to remain competitive in the industry. At the same time, I believe all delegates will take advantage of the new knowledge and insights discussed in this conference and use it to your advantage.

23. Finally, I would like to congratulate all participants for being present at this SSM National Conference despite being held virtually. I would like to take this opportunity to call on the delegates of SSMNC 2022 to actively ask questions and submit views through the interactive segments offered in each session of the programme, so that we can learn and grow together. I wish all of you the best and have a fruitful discussion! 

24. On that note, ladies, and gentlemen, it gives me great honour to officiate this event. I hereby declare the virtual SSM National Conference 2022 open. Thank you!7/26/20222022Speeches26/07/2022
63
  

​Terima kasih saudara pengacara majlis


Yang Berhormat,
Dato Sri Alexander Nanta Linggi
Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna 

Yang Berhormat,
Dato’ Rosol bin Wahid
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna 

Yang Berbahagia, 
Datuk Azman bin Mohd Yusof
Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna merangkap Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Yang Berusaha,
Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia 
Pengarah-pengarah dan Ketua-ketua Agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)

Tan Sri, Dato, Datin, tuan-tuan, puan-puan, dan peserta yang dihormati sekalian.

Assalamualaikum W.B.T., 
Salam sejahtera dan selamat pagi. 
Selamat datang saya ucapkan ke SSM National Conference 2022 yang membawa tema “CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY. NEEDED NOW MORE THAN EVER.” 

Izinkan saya untuk meneruskan ucapan ini dalam Bahasa Inggeris.

1. First and foremost, I would like to take this opportunity to extend my utmost gratitude to YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi, Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs for kindly agreeing to officiate the eleventh SSM National Conference 2022 or otherwise known as SSMNC 2022 which is held virtually for the second time.

2. I would also like to thank YB Dato’ Rosol bin Wahid, the Deputy Minister, YBhg. Datuk Azman bin Mohd Yusof, the Secretary General of the Ministry who is also the Chairman of SSM and all SSM Commission Members who have joined us today despite their busy schedules. 

3. Alhamdulillah, SSM is able to organise this Conference virtually with the participation of delegates comprised of Company directors, company secretaries, lawyers, accountants, heads of compliance, heads of risks, heads of sustainability, corporate advisers, academicians, regulators, and anyone who are interested to learn about corporate governance and sustainability.

Ladies and gentlemen,

4. As you are well aware, the SSMNC is an annual conference organised by SSM since 2011. This signature event is highly anticipated by those in the corporate sector as it sets the tone for what to expect in our respective industries.  

5. I am happy to announce that this eleventh SSM National Conference has recorded participation of more than 2,400 delegates which is record breaking for SSM. Thank you everyone! for your continued support and interest in our Conference!

6. While we could not interact physically in this virtual Conference, SSM has carefully selected a panel of experts with a wealth of expertise and experience in their respective fields.

7. With the evolving business landscape and changing consumer preferences amplified by the COVID-19 pandemic, businesses must prioritise corporate governance and sustainability as they seek to transform their operating models in order to cope with the future needs and requirements for business survival. 

8. To ensure long-term growth of companies in Malaysia, in 2015 SSM amended section 17(d) of the Companies Commission of Malaysia Act 2001 where the statement “to promote corporate responsibility and business sustainability” was inserted as part of SSM’s function, thus reflects the function of government agencies, business communities and members of public are interdependent in promoting CR. 

9. We are also guided by the Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDG) issued by the United Nations. Malaysia together with other 192 world leaders adopted the SDGs which reflect the global commitment in achieving a more sustainable, resilient and inclusive development, with 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 targets to be attained by the year 2030. 

10. As such, this year’s SSM National Conference theme, was crafted to suit the current times and address the issue at hand that the corporate sector is facing. The theme “CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY. NEEDED NOW MORE THAN EVER” is apt as the country prepares toward transition to the endemic phase. Ladies and gentlemen, there is no better time than now for business community to start efforts in embracing corporate governance and sustainability in their business operations to transform for growth and expansion. 

Ladies and gentlemen,

11. In this Conference, SSM has formulated nine plenary sessions to equip participants with knowledge and understanding the challenges they are facing in their respective business.

12. In the first plenary session titled, "Coming Together for the Sustainability Agenda", the distinguished panels will share their expertise and experiences on the role of corporations in achieving the aspirations of the 12th Malaysia Plan Advancing Sustainability, how companies can unite to drive the national sustainability aspiration and addressing climate change as a top business risk. They will also deliberate on the environmental implementation challenges faced by our country and corporations as well as effective measures needed for companies to create effective climate transition strategies within businesses.

13. The second plenary session is set to explore Regulatory Landscape & Expectations on Sustainability Governance where regulators will share expectations for businesses to start integrating Environment, Social and Governance (ESG) risks into their business strategies, risk management framework and disclosures.

14. Moving on the third plenary session, it will focus on how sustainability could be embedded in SMEs where delegates will discover among others, the sustainability trends for SMEs in 2022, why SMEs are not taking action to embark on the sustainable agenda and sustainability solutions for SMEs.

15. The 2030 agenda for sustainable development has brought immense opportunities to leverage digitalisation and technological innovation to meet development challenges. Therefore, the fourth plenary session will explore the opportunities and risks of new technologies. ​

16. The fifth plenary session on day two of the SSMNC 2022 will focus on leading climate change from the boardroom with discourse about the biggest challenges to boards embracing the climate change agenda, how to use sustainability to drive business success and what can boards do to stay ahead.

17. The sixth plenary session will explore the topic of strengthening corporate governance for sustainability where among the discourse will include the board’s role in sustainability and why good corporate governance matter so much for sustainability and development. 

18. Ladies and gentlemen, for sustainability-related initiatives to thrive and succeed within an organisation, sustainable leadership is critical. The choices made by business leaders can have a direct impact on creating a strong organisation. The seventh plenary session will discuss areas relating to leadership in ensuring progress in achieving sustainability goals. 

19. At the eighth plenary session, the focus will shift to company secretaries. Company secretaries are strong catalyst in fostering and implementing good governance in a company’s business practices, organisational culture and strategic affairs. As such, they are well positioned to support the Board’s emerging sustainability mandate. This session will focus on how company secretaries drive the conversation on sustainability. 

20. During the final plenary session, subject matter experts from SSM will share their knowledge and experiences in a session under "SSM Talks". This session will discuss the latest issues involving operations, policies, and legislation. The team will also share about the Implementations of the Amendments to the Companies Act 2016, the Revised Regulations on Companies Limited by Guarantee (CLBG) and share updates in the AML (Anti money laundering) CFT (combating financing of terrorism) Joint Enforcement by SSM-BNM. They will also touch on Revised SSM Taxonomy (SSMxT) and Enhancement of Malaysian Business Reporting System (MBRS) portal for Mandatory Lodgement) 

Ladies and gentlemen, 

21. I hope all the plenary sessions will provide new perspectives and prepare the corporate communities to engage with corporate governance and sustainability in achieving long-term value and sustainable growth of business. 

22. To all the participants of this conference, I sincerely hope that SSMNC 2022 would provide valuable knowledge. Thank you once again for being part of this conference.

23. Before I end my speech, I wish to record my heartfelt gratitude to Yang Berhormat Dato Sri Alexander Nanta Linggi, Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs for his support in spending his precious time to officiate this conference with us. 

24. My special thanks to SSM Chairman, Members of Commission, our SSM diligent organising team, invited speakers, as well as all technical staff involved in making SSM National Conference 2022 a huge success.

25. Last but not least, I wish you all a successful and enlightening conference. Thank you and Assalamulaikum WBT.


7/26/20222022Speeches26/07/2022
62
  

​​Bismillahirrahmanirrahim.


Terima kasih Saudara Pengacara Majlis.

Yang dihormati, 
Timbalan Ketua Pengarah Eksekutif SSM, Tuan Rezy Izwan Ramly,

M.K. Pengarah Bahagian Strategi & Komunikasi Korporat SSM, Puan Marina Nathan,

Barisan penceramah kita pada hari ini,

Puan Azurah Nor Sarif
Ketua Seksyen Operasi Pejabat Negeri SSM Selangor

En. Khairul Anuar Bin Haji Yahaya 
Penolong Pengurus Mikro & Program Pembiayaan Bank Rakyat

Cik Atika Sikun
Pelatih University Shopee Malaysia
Wakil-wakil agensi pembiaya daripada TEKUN, MARA, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), SME Corp, PERNAS (PNS), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Wakaf An-Nur dan Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil.

Para peserta Program Bimbingan Usahawan 2022, Tuan-tuan dan Puan-puan yang menghadiri program ini secara bersemuka dan yang memilih untuk mengikutinya secara dalam talian. 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

1.  Alhamdulillah, saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT), kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, dapat kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini, untuk menjayakan sebuah program yang cukup bermanfaat dalam usaha memperkasakan dan memacu ekonomi negara, iaitu Program Bimbingan Usahawan 2022 (PBU22).

2.  Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga kerja SSM yang bekerjasama dengan wakil-wakil TEKUN, MARA, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), SME Corp, PERNAS (PNS), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Wakaf An-Nur dan Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil.

3.  Saya sangat teruja melihat penyertaan kesemua peserta PBU22 dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua peserta yang terpilih untuk mengikuti sesi kedua PBU22 pada hari ini. Sebelum ini, SSM telah Berjaya melaksanakan PBU22 yang pertama secara maya dengan dengan penglibatan lebih 1,000 orang peserta pada Februari lalu.

Hadirin yang dihormati sekalian,

4.  Untuk makluman Tuan/ Puan, tahun ini merupakan ulang tahun SSM yang ke-20 sejak penubuhannya pada 16 April 2002. Selari dengan itu, penganjuran PBU22 ini sangat signifikan sebagai sebuah platform bagi mewujudkan kesedaran kepada komuniti perniagaan terhadap kepentingan mendaftarkan perniagaan, strategi perniagaan & kewangan, serta kaedah pemasaran digital dalam menjalankan perniagaan.  

5.  Justeru, dengan penglibatan Tuan/Puan pada hari ini, saya percaya PBU22 ini mampu mencapai objektif dan matlamat penganjuran iaitu memberi pendedahan, menyemai minat dan menerapkan nilai-nilai keusahawanan dalam diri semua peserta yang menghadiri program ini. 6.  Selain itu, dengan adanya program PBU22 ini, pihak SSM berharap ia dapat memberikan kesedaran kepada kumpulan usahawan mengenai keperluan untuk mendaftarkan perniagaan serta faedah yang diperolehi di samping memanfaatkan inisiatif Skim Pendaftaran Perniagaan Percuma (SPPP) yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

7.  SPPP merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh SSM bagi membantu komuniti perniagaan daripada usahawan kumpulan B40 serta pelajar institusi pengajian tinggi sepenuh masa. SPPP telah dilancarkan oleh YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) pada 23 Disember 2020 yang lalu. 

8.  Skim ini telah membuka peluang kepada usahawan kumpulan B40 serta pelajar sepenuh masa untuk mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 secara percuma bagi mengorak langkah dalam bidang perniagaan. Keperluan terhadap pendedahan dan pengetahuan di permulaan langkah dalam menceburi bidang perniagaan merupakan salah satu pendekatan yang baik bagi memperkasa budaya keusahawanan dalam komuniti perniagaan di negara ini. 

9.  Bukan setakat itu, SPPP juga telah berjaya membuka landskap dan peluang perniagaan dalam membantu rakyat yang terjejas punca pendapatan atau hilang pekerjaan berikutan pandemik COVID-19 untuk menceburi bidang perniagaan sebagai punca pendapatan yang baru.

10.  Sejak mula diperkenalkan hingga 30 Jun 2022, jumlah perniagaan yang berjaya didaftarkan secara percuma di bawah SPPP adalah sebanyak 36,927. Saya amat berbangga dengan para usahawan yang memulakan perniagaan anda dengan SSM. Dengan cara ini, anda telah berjaya memastikan perniagaan yang dijalankan adalah sah di sisi undang-undang.

Para peserta PBU22 yang dihormati sekalian,

11.  Kemampuan sesebuah perniagaan untuk beradaptasi dengan apa jua cabaran pada masa hadapan amatlah penting bagi memastikan sesebuah perniagaan terus berdaya saing. Justeru, Program PBU22 ini amat menitikberatkan keupayaan golongan peniaga untuk lebih cekal dan berinovasi dalam berdepan apa jua situasi.

12.  Justeru, para peserta dan bakal usahawan berjaya akan diberikan pendedahan dalam sesi perbincangan tentang Keperluan & Faedah Mendaftarkan Perniagaan, Strategi Perniagaan & Pengurusan Kewangan dan Pemasaran Digital, serta sesi plenary bersama agensi-agensi yang terlibat.

13.  Pada Program PBU22 kali ini, SSM turut menyediakan kaunter khidmat nasihat kepada semua agensi kerjasama yang terlibat bagi membolehkan Tuan dan Puan membuat inquiry dan mendapat maklumat lanjut mengenai bantuan dan tawaran yang disediakan.          
                                                                           
Peserta PBU22 yang dihormati sekalian,

14.  Akhir sekali, saya berharap anda semua akan memanfaatkan program ini sekaligus menjadi pemangkin ke arah lahirnya lebih ramai usahawan yang berjaya di masa hadapan.
 
15.  Sekali lagi, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada agensi-agensi yang terlibat serta seluruh warga kerja SSM atas penganjuran program ini. Tahniah juga diucapkan kepada para peserta yang menjayakan sesi PBU22 yang kedua ini.

16.  Dengan lafaz Bismillahi Rahmanirr Rahim, saya dengan ini merasmikan siri kedua Program Bimbingan Usahawan 2022. 

Sekian, terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7/14/20222022Speeches14/07/2022
61
  

Terima kasih saudara pengacara majlis. 

Yang dihormati YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi,
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

YB. Dato’ Rosol Wahid
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

YBhg. Tuan Azman Mohd Yusof
Ketua Setiausaha KPDNHEP

Anggota-anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Mantan-mantan Ketua Pegawai Eksekutif SSM

Mantan-mantan Anggota Suruhanjaya, 

Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha KPDNHEP

Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SSM

Pengarah-pengarah Bahagian SSM
Wakil2 dari badan2 yang diiktiraf Prescribed Bodies,
Wakil-wakil Media,
Warga SSM serta para hadirin yang saya hormati sekalian sama ada yang hadir secara fizikal mahupun atas talian. Untuk makluman hadirin, pagi ini kita bersiaran secara langsung disaksikan oleh warga SSM di seluruh Pejabat negeri secara maya.

Assalamualaikum WBT dan salam sejahtera.

1. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT atas keizinan-Nya, dapat kita bersama-sama berhimpun bagi menjayakan Majlis Sambutan Ulang Tahun SSM yang Ke-20 pada hari ini dengan membawa tema “SSM Dua Dekad: Inspirasi Kepercayaan Perniagaan”.

2. Terlebih dahulu saya dan seluruh warga SSM ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, YB Dato Sri Alexander Nanta Linggi dan dif-dif jemputan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami menyempurnakan pelancaran Majlis Sambutan Ulang Tahun SSM yang Ke-20 pada hari ini. Sesungguhnya kami semua amat bertuah dan mengalu-alukan kehadiran YB Dato Sri dan semua hadirin sekelian.

YB Dato Sri dan hadirin yang saya hormati sekalian.

3. Sejak dua dekad yang lalu, SSM cekal melaksanakan fungsi dan mandat yang diberi, kami membangunkan pelbagai transformasi untuk membina sebuah persekitaran yang kondusif bagi landskap perniagaan di negara ini. 

4. SSM membina keupayaan dan gerak kerja organisasi, dari  memperkukuh kerangka perundangan perniagaan dan korporat negara, melaksana pelbagai transformasi dalaman dan transformsi luaran bagi pelanggan kami, terutamanya bagi memudah cara sistem penyampaian perkhidmatan kepada komuniti perniagaan dan korporat di negara ini.

5. Kini, landskap perniagaan negara telah berevolusi diperkasakan menerusi pengenalan pelbagai produk dan perkhidmatan SSM yang baharu berasaskan digital, perkhidmatan yang mesra pengguna serta disokong oleh perundangan yang moden. 

6. Sejajar dengan peralihan masa, SSM telah mencatatkan rekod transformasi yang significant di mana hampir kesemua perkhidmatan kami telah melalui fasa pendigitalan melalui pengenalan platform EzBiz Online, MyLLP, MyCoID, MBRS serta pembangunan pelbagai sistem sokongan bagi melaksanakan operasi dalaman kami. 

7. Ini telah membolehkan SSM mengubah model perniagaan serta operasi dalaman kami dengan memanfaatkan keupayaan digital dalam usaha kami untuk menjadi sebuah agensi pengawal selia yang dipercayai dan seterusnya mendorong pertumbuhan positif sektor korporat di Malaysia.

YB Dato Sri dan hadirin yang saya hormati sekalian,

8. Dalam tempoh dua dekad ini juga, Malaysia dapat menyaksikan pemodenan akta-akta yang dikawal selia oleh SSM yang bertujuan untuk mewujudkan persekitaran korporat yang kondusif dan dinamik dalam menjalankan perniagaan agar negara ini mempuyai perundangan yang setaraf dengan amalan-amalan korporat terbaik di peringkat antarabangsa. Jika disemak aktiviti reformasi perundangan di SSM ini - menurut rekod kami sejak penubuhan SSM pada tahun 2002, pasukan SSM telah berjaya membentangkan sebanyak 11 Rang Undang-undang ke Parlimen berhubung pengenalan atau pindaan pelbagai perundangan yang ditadbir oleh SSM dan kami telah berjaya mewartakan 37 undang-undang subsidiari di sepanjang 2 dekad penubuhan SSM ini, Alhamdulillah.

9. Dalam aspek penguatkuasaan dan kawalselia pula selain kaedah konvensyenal melaksanakan pemeriksaan secara fizikal, SSM telah membangunkan kaedah pengawalseliaan secara digital melalui data yang diserahsimpan oleh entiti perniagaan dan korporat, selain dari berpegang kepada falsafah penguatkuasaan melalui pendidikan dengan pendekatan penguatkuasaan seimbang. 

10. Dalam konteks ini, SSM melaksanakan tindakan pendakwaan ke Mahkamah dengan konsisten, selain berpegang kepada falsafah bahawa pendidikan juga adalah pendekatan terbaik bagi memperlengkapkan inisiatif penguatkuasaan terutamanya bagi mencapai pematuhan secara sukarela di mana kita dapat melihat kadar pematuhan yang meningkat dengan sangat ketara daripada hanya 44% (compliance rate) pada tahun 2003 di awal penubuhan SSM kepada 90% pada tahun 2021. Transformasi ini telah dapat dicapai apabila komuniti perniagaan dan korporat memahami dengan jelas tugas dan tanggungjawab masing-masing di bawah perundangan yang ditadbir oleh SSM.

11. Lebih membanggakan, ialah kadar pematuhan ini kekal pada tahap 90% ke atas sejak tahun 2011 hingga kini. Ini membuktikan bahawa kaedah penguatkuasaan seimbang telah diterima dengan baik oleh komuniti korporat di negara ini, SSM akan terus berusaha meningkatkan aktiviti penguatkuasaan dan pendidikan untuk mengekalkan pencapaian (compliance rate) di atas 90% pada masa hadapan. 

12. Compliance rate ini adalah berhubung pematuhan serahsimpan Penyata Tahunan yang juga menjadi kayu pengukur yang sama digunakan oleh Pendaftar Syarikat antarabangsa bagi memastikan segala data yang disimpan adalah data terkini yang merupakan asas rujukan penting bagi membuat keputusan perniagaan atau “business decisions” yang tepat bagi pelbagai transaksi perniagaan domestik dan antarabangsa.

13. Di SSM kaedah fungsi Pendidikan kami dilaksanakan oleh Bahagian Akademi Latihan & Pengurusan Pengetahuan atau singkatannya COMTRAC (Companies Commission of Malaysia Training Academy) telah ditubuhkan pada 1 April 2007. Penubuhan Akademi Latihan SSM ini telah memberi impak yang besar kepada SSM dan pihak-pihak berkepentingan. Pelbagai pencapaian telah diraih oleh COMTRAC daripada penganjuran latihan secara fizikal kepada kaedah Latihan dalam talian. Ini dapat dibuktikan dengan rekod jumlah purata (average) penyertaan peserta seramai 12,500 setahun (data ini adalah dari tahun 2017 -2021) dan pada Persidangan Kebangsaan SSM 2021 Akademi Latihan SSM menerima lebih 2000 perserta/delegasi dari dalam dan luar negara berbanding peserta Persidangan Kebangsaan SSM yang pertama kali yang dianjurkan pada tahun 2011 dengan kehadiran seramai 302 orang peserta.

YB Dato Sri dan hadirin yang saya hormati sekalian.

14. Sepanjang 20 tahun lalu, SSM sentiasa memikirkan cara terbaik untuk memudahkan orang ramai mendaftarkan entiti usaha niaga mereka dan pelbagai transformasi telah dilaksanakan. Sepanjang tempoh itu, proses pendaftaran telah mengalami evolusi pesat daripada kaedah bersemuka di kaunter SSM, sehinggalah kepada kemudahan dalam talian yang disediakan kini. Semua ini dilaksanakan SSM, demi memudahkan pelanggan dan di samping menggalakkan formalisasi  perniagaan yang sah didaftarkan.

15. Kita dapat lihat perubahan di mana pada dahulunya semua proses pendaftaran dan pembaharuan dilaksanakan secara fizikal dan sekarang hampir kesemua proses boleh dilakukan di hujung jari sahaja. Sekadar perkongsian, pada tahun 2021, jumlah transaksi EzBiz Online yang direkodkan adalah sebanyak 1.54juta berbanding hanya 274 ribu transaksi pada tahun 2017. Peningkatan jumlah transaksi melalui EzBiz Online sejak ia mula diperkenalkan dan rekod penurunan transaksi melalui kaunter menunjukkan kesedaran pengguna terhadap perkhidmatan dalam talian SSM semakin meningkat setiap tahun.

YB Dato Sri dan hadirin yang saya hormati sekalian.

16. Penubuhan SSM sejak dua dekad dahulu juga telah memberikan impak yang dalam transformasi pembekalan maklumat korporat SSM yang dilakukan bermula portal SSM e-Info yang diperkenalkan pada tahun 2008, selepas itu MyDATA SSM pada tahun 2016 sehingga pengenalan portal XCESS pada tahun 2021.

17. Transformasi pendigitalan dalam membangunkan sistem-sistem perkhidmatan SSM telah memberi penekanan ke arah pembangunan rangka kerja yang memperluas rangkaian pejabat negeri, cawangan, pusat-perkhidmatan SSM termasuk saluran-saluran alternatif melalui kaunter2 Bank Rakyat dan Bank simpanan Nasional di seluruh negara untuk terus mendekati pelanggan. 

18. Pencapaian-pencapaian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berpanjangan kepada ekonomi negara dan juga kesejahteraan sector perniagaan di negara ini.

YB Dato Sri dan hadirin yang saya hormati sekalian.

19. Tatkala kita sedang mara ke hadapan untuk mencapai visi, SSM untuk menjadi pendaftar dan pengawal selia korporat terulung, kami di SSM ini sedar bahawa perjalanan masa hadapan masih penuh dengan cabaran dan ujian yang perlu dihadapi. 

20. Justeru, dalam konteks cabaran yang mendatang ini, pencapaian SSM sejak dua dekad yang lalu akan terus menjadi landasan yang mengiringi bahawa perjalanan SSM tidak terhenti di sini.

21. Adalah menjadi harapan saya agar semangat kerjasama dan kesepakatan yang menjadi teras kekuatan warga SSM akan diteruskan pada masa hadapan. Saya menyeru semua warga SSM untuk terus memperkukuhkan azam, memperteguh iltizam dan memantapkan ikhtiar untuk sama-sama menyumbang sepenuh tenaga dan buah fikiran agar SSM dapat mencapai sasaran yang lebih cemerlang.

22. Semua pencapaian SSM ini telah kami abadikan dalam satu Penerbitan Khas sempena Ulang Tahun SSM Ke-20 ini berjudul “SSM Dua Dekad: Inspirasi Kepercayaan Perniagaan yang akan disempurnakan oleh YB Dato Sri Alexander sebentar lagi.

23. Akhir sekali, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan mantan YB Menteri PDNHEP, mantan Pengerusi, mantan Anggota-anggota Suruhanjaya, mantan Pasukan Pengurusan Eksekutif dan semua pesara SSM sejak mula ditubuhkan pada tahun 2002 hingga sekarang  - SSM sangat bertuah kerana diterajui oleh pemimpin yang berwibawa dan berpandangan jauh dalam membawa kejayaan serta memastikan SSM terus relevan sehingga kini.

24. Tidak lupa juga kepada semua pihak berkepentingan our stakeholders, atas sokongan, pandangan, kolaborasi dan kerjasama berterusan sepanjang 20 tahun yang mencabar ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada semua rakan warga kerja SSM sedia ada yang sentiasa berkhidmat dan menabur bakti dengan gigih, komited dan penuh dedikasi demi mendukung mandat yang diamanahkan.

25. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya untuk berkongsi satu pantun.

Bunga peria di dalam sampan,
Dahan gedangsa bersilang-silang;
Dua dekad membina harapan,
Membawa SSM ke mercu gemilang.

Sekian terima kasih. 

Disudahi dengan ucapan, Wabillhi taufik wal Hidayah wassalamualaikum WBT & salam sejahtera.4/15/20222022Speeches15/04/2022
60
  

Terima kasih saudara pengacara majlis. 
 
YBhg. Dato’ Rosol Wahid
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna;

YBhg. Tuan Azman Mohd Yusof
Ketua Setiausaha KPDNHEP;

YBhg. Datuk Seri Haji Hasnol Zam Zam Haji Ahmad
Mantan Pengerusi SSM;

YBhg. Datuk Nor Azimah Abdul Aziz 
Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat  Malaysia;
 
Anggota-anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia;

Mantan-mantan Pengerusi, Ketua Pegawai Eksekutif SSM,
Serta Mantan Anggota Suruhanjaya; 

Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SSM;

Pengarah-pengarah Bahagian SSM;

Wakil-wakil Media;
Warga SSM serta para hadirin yang saya hormati sekalian sama ada yang hadir secara fizikal mahupun atas talian saya difahamkan, kini bersiaran secara langsung di kesemua Pejabat-pejabat Negeri dan Cawangan SSM di seluruh negara.

Salam Keluarga Malaysia dan selamat sejahtera.

1. Dengan penuh rasa kesyukuran, saya berbesar hati kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama bersua dengan semua hadirin sekalian secara hybrid pada hari ini, bagi meraikan Majlis Sambutan Ulang Tahun SSM yang ke-20 ini.

2. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya bagi menyempurnakan majlis yang amat bermakna ini. Saya percaya, majlis sambutan yang diadakan pada hari ini memerlukan komitmen dan persediaan yang rapi bagi memastikan ia dapat berjalan dengan lancar. 

3. Tahniah saya ucapkan kepada SSM yang diterajui oleh YBhg. Datuk Nor Azimah Abdul Aziz atas penganjuran Majlis Sambutan Ulang Tahun SSM yang ke-20 ini. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam sempena bulan Ramadhan yang mulia ini.

4. Sesungguhnya, kesempatan untuk kita berkumpul pada majlis hari ini merupakan hasil kejayaan Kerajaan dan seluruh anggota masyarakat dalam usaha memerangi dan membendung penularan jangkitan COVID-19, di mana hasilnya kita kini diberi banyak kelonggaran termasuklah penganjuran majlis seperti hari ini. 

Hadirin yang saya hormati sekalian, 
 
5. Pada 16 April 2022, genaplah usia 20 tahun bagi SSM sejak ia mula beroperasi pada tahun 2002. Jika dilihat sejarahnya, dua dekad yang lalu, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), telah mengambil satu langkah drastik yang berani untuk melaksanakan transformasi menyeluruh dalam mendaftarkan dan mengawal selia semua entiti perniagaan di negara ini melalui agensi yang dikenali sebagai Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM.

6. Tujuan inisiatif yang berpandangan jauh ini direalisasikan adalah untuk memacu pertumbuhan sektor perniagaan negara yang berdaya maju, sekali gus mendorong pertumbuhan ekonomi yang diterajui oleh sektor korporat.
7. Justeru, Rang Undang-undang Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 telah dibentangkan di Parlimen untuk menggabungkan fungsi dua Jabatan di KPDNHEP ketika itu yang mentadbirkan pendaftaran perniagaan dan pemerbadanan syarikat, sekali gus membuka laluan kepada penubuhan SSM untuk melaksanakan peranannya sebagai pendaftar dan pengawal selia pelbagai entiti perniagaan di negara ini. 

8. Kita bersyukur kerana Akta SSM 2001 tersebut telah mendapat perkenan Diraja pada 6 September 2001 dan seterusnya tertubuhlah SSM pada tarikh keramat 16 April 2002.

9. KPDNHEP amat komited dalam memastikan Malaysia berkembang sebagai salah satu destinasi utama untuk menjalankan perniagaan. Dalam hal ini, peranan yang dimainkan oleh SSM sangat penting dalam memastikan bahawa undang-undang berkaitan perniagaan dan korporat di negara adalah setanding perundangan di negara maju bagi menarik minat FDIs (foreign direct investment) memilih Malaysia sebagai desinasi perniagaan memandangkan perundangan korporat di negara ini adalah pro-perniagaan serta bercirikan Ease of doing business. 

10. Selari dengan itu, SSM dilihat secara konsisten telah mengkaji, memperbaiki dan memperkukuhkan kerangka undang-undang yang dikawal selia olehnya seperti Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001, Akta Syarikat 2016, Akta Skim Kepentingan 2016, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012, Akta Syarikat Amanah 1949, dan Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971. 

11. Kajian benchmark perundangan pelbagai negara maju berterusan dilaksana di samping perundingan (public consultation) rentas bidang kuasa dengan pihak berkepentingan terus dilaksanakan ke atas kertas-kertas konsultasi semakan undang-undang bagi meningkatkan stakeholders participation memberi input dari aspek amalan industri bagi pembaharuan perundangan yang diterajui SSM ini mencapai objektif untuk membangunkan perundangan yang komprehensif, praktikal, moden dan terkini bagi negara.

12. Pada hari ini, kita sangat berbangga kerana Akta-akta di bawah pengawal seliaan dan pentadbiran SSM telah mengalami evolusi yang sangat pesat sejajar dengan perubahan yang dinamik dalam landskap perniagaan di dalam dan luar negara serta kemajuan yang pesat dalam perkembangan teknologi digital. Kejayaan ini dapat dilihat sendiri apabila Rang Undang-Undang dan pindaan yang telah dicadangkan oleh SSM berjaya dibentangkan serta mendapat kelulusan Parlimen. 

13. Ini dapat dibuktikan dengan kerangka undang-undang syarikat yang lebih moden, mantap, kondusif, berinovatif dan dinamik setaraf dengan perundangan korporat di peringkat global. Sebagai contoh, pengenalan Akta Syarikat 2016 telah melupuskan peruntukan-peruntukan lapuk yang tidak selaras dengan perkembangan dunia perniagaan masa kini.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

14. Sepanjang dua dekad ini, SSM terus membina asas yang kukuh dalam memainkan peranan fasilitatif. Ini dapat dibuktikan dengan pengenalan pelbagai inisiatif bagi menggalakkan rakyat memilih perniagaan sebagai kerjaya melalui Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin (SPPP) dan Skim 1 OKU 1 Perniagaan (S1O1P) yang menawarkan pengecualian fi pendaftaran perniagaan dengan penjimatan sebanyak RM60 bagi pendaftaran menggunakan nama tred, RM30 bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri serta RM10 untuk cetakan maklumat.

15. SSM juga telah meraih pelbagai pengiktirafan domestik dan juga antarabangsa sebagai fasilitator ke arah menjadikan Malaysia berdaya saing dan salah satu destinasi terbaik untuk menjalankan perniagaan. Saya ingin berkongsi dengan hadirin sekalian bahawa SSM merupakan satu-satunya agensi yang menawarkan produk Digital Certified True Copy (CTC) bagi salinan dokumen-dokumen dan imej yang diserahsimpan kepada SSM. 

16. Dengan adanya pengesahan secara digital ini, salinan dokumen-dokumen atau imej dokumen yang dibekalkan SSM boleh disemak dengan mudah kesahihan dokumen tersebut secara atas talian. Produk Digital CTC yang diperkenalkan SSM ini telah memperolehi pelbagai anugerah dan pengiktirafan seperti anugerah IDC Digital Transformation Awards 2018, Kategori Information Visionary pada 9 Oktober 2018 dan DX Awards Kategori Information Visionary pada 25 Oktober 2018. Tahniah SSM!

17. SSM dilihat sentiasa mengutamakan penganjuran program yang mengetengahkan penglibatan pihak berkepentingan seperti Dialog Tahunan SSM, Persidangan Kebangsaan SSM, serta forum-forum antarabangsa yang lain. Hasil daripada jalinan ini, SSM bukan saja dapat berkongsi pengalamannya tetapi juga dapat mempelajari apa yang telah dilaksanakan oleh rakan-rakannya dari luar negara. Ini dapat melengkapkan usaha SSM dalam menerapkan amalan yang terbaik untuk komuniti niaga tempatan.

18. Tidak dilupakan juga bahawa negara ini terus mengecapi kemajuan yang kukuh dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan boleh dipercayai. Menurut laporan Ease of Doing Business 2020 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Malaysia berada di tangga ke-12 dalam kalangan 190 negara ekonomi, berbanding kedudukan ke-15 pada tahun sebelumnya. Pencapaian yang membanggakan ini adalah hasil daripada dasar pro-perniagaan Malaysia yang disokong oleh pelbagai agensi termasuk SSM yang merupakan antara ajensi bertanggungjawab bagi 4 dari 10 indikator kajian Ease of Doing Business, Bank Dunia bagi Malaysia.

19. SSM telah berjaya mentransformasikan bukan saja proses pendigitalan bagi mendaftarkan pelbagai entiti perniagaan, malah telah berjaya mengurangkan tempoh masa diambil bagi memulakan perniagaan dan perbadanan syarikat di Malaysia. Hasilnya, Malaysia kini diiktiraf dalam mengaplikasikan sistem pendaftaran berasaskan teknologi digital yang canggih, moden dan mesra pengguna seperti EzBiz Online, MyLLP, MyCoID & MBRS. Untuk makluman semua, sebanyak 8,568,916 perniagaan, 31,168 PLT dan 1,446,196 syarikat telah didaftarkan oleh SSM sehingga 31 Mac 2022. 

20. Bukan mudah menguruskan maklumat entiti perniagaan sebanyak ini. Setiap maklumat entiti perniagaan ini perlu dikemaskini setiap tahun. 

21. Jika tiada semangat pasukan yang hebat, memang mustahil menguruskan pelbagai transaksi bagi setiap entiti perniagaan ini seperti pembaharuan pendaftaran perniagaan, pertukaran pengarah, perubahan pemilikan saham dan pelbagai lagi pematuhan perundangan yang ditadbir oleh SSM. Ternyata SSM mempunyai barisan pasukan yang komited, proses kerja dan sistem yang boleh dipercayai untuk memantau kesemua entiti perniagaan yang berdaftar di negara ini. Tahniah saya ucapkan!

22. Selain itu, suka untuk saya kongsikan bahawa pembekalan data berhubung maklumat syarikat dan perniagaan di Malaysia oleh SSM telah membantu agensi-agensi Kerajaan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Sebagai contoh, kerjasama strategik bersama Jabatan Perangkaan Malaysia (DoSM) telah diteruskan pada 19 November 2021 yang lalu bagi meneruskan perkongsian maklumat-maklumat berkaitan Klasifikasi Standard Perindustrian Malaysia (MSIC) berasaskan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Maklumat-maklumat yang diperolehi DoSM ini telah membantu melahirkan banyak statistik-statistik yang boleh membantu agensi-agensi Kerajaan membuat polisi negara serta keputusan yang tepat seperti jenis-jenis bantuan yang boleh disalurkan kepada komuniti niaga, sasaran lokasi bantuan dan lain-lain lagi. 

23. Portal Kerajaan, Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan atau lebih dikenali dengan Portal KJAKP yang membekalkan maklumat entiti perniagaan pula telah banyak membantu agensi-agensi kerajaan melengkapkan siasatan seperti pihak PDRM, SPRM dan lain-lain agensi penguatkuasaan dan pelesenan seperti KPDNHEP sendiri. Terima kasih SSM!

Hadirin yang saya hormati sekalian,

24. Ketika dunia melangkah ke era baharu berdepan dengan pandemik COVID-19, SSM turut bersiap siaga untuk menempuh gelombang dan cabaran masa hadapan yang sangat hebat. 

25. Apa yang membanggakan saya ialah lanskap ekonomi dan perniagaan di negara ini sentiasa dikawal selia dengan rapi walaupun negara diuji dengan pelbagai jenis dugaan dan bencana, hasil usaha daripada agensi-agensi Kerajaan seperti SSM yang mendukung mandatnya.

26. Ini dapat dibuktikan dengan pengenalan 11 inisiatif oleh SSM pada tahun 2020 dan 2021 serta enam inisiatif pada tahun 2022 ini. Kita bersyukur kerana KPDNHEP melalui SSM sentiasa bersedia dengan strategi dan tindakan yang ampuh untuk terus mengemudi latar niaga yang kekal diyakini serta dipercayai untuk mendepani segala rintangan.

27. Di kesempatan ini, saya juga ingin berkongsi bahawa dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, SSM turut menitikberatkan urusan kebajikan pelaksanan pelbagai inisiatif untuk memelihara kebajikan golongan yang kurang berkemampuan melalui peruntukan wakalah Zakat Korporat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

28. Sejak tahun 2014, SSM telah menjalankan tanggungjawabnya untuk membayar zakat. Kemudian, SSM telah menerima wakalah zakat untuk diagihkan bagi pihak pusat pungutan zakat tersebut kepada kumpulan yang layak. 

29. Manakala bagi CSR pula, SSM telah melaksanakan pelbagai agenda CSR bagi memperkasakan dan memelihara kebajikan golongan yang memerlukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah atas inisiatif yang diambil oleh SSM dalam merancang dan melaksanakan program-program sumbangan kepada rumah-rumah kebajikan, hospital, surau, masjid dan lain-lain lagi.

30. Sedikit perkongsian, dari 2014 hingga 2020, SSM telah membayar zakat sebanyak RM79.9 juta dan mengagihkan wakalah zakat korporat SSM sebanyak RM30.8 juta kepada golongan asnaf fakir miskin di seluruh negara. Manakala bagi peruntukan CSR SSM pula, dari 2018-2021 SSM telah mengagihkan RM4.7 juta kepada golongan yang memerlukan terutamanya usahawan mikro dan B40.

31. SSM juga tidak lupa untuk memainkan peranan penting dalam memastikan trajektori pertumbuhan ekonomi negara yang lebih kukuh melalui pembayaran cukai korporat bermula 2017 hingga 2020 yang kesemuanya berjumlah RM32 juta.

32. Untuk makluman hadirin juga, dari penubuhannya pada tahun 2002 hingga 2020, SSM telah mencarum sebanyak RM2.1 billion kepada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan (KWDP). Ini menunjukkan bahawa SSM berjaya membuktikan kebolehannya untuk mengurus modal insan dan dana kewangannya melalui kuasa autonomi yang diberikan dengan cukup cemerlang. Selain daripada itu, sumbangan ini sudah tentu memberi kesan langsung kepada pembangunan Negara. Oleh yang demikian, kesemua warga SSM perlu berasa bangga dengan kejayaan ini dan sumbangan kita kepada pembangunan Negara. Terima kasih SSM!

Hadirin yang saya hormati sekalian, 

33. Sebelum mengakhiri ucapan, besar harapan saya agar pasukan di SSM terus teguh bersatu bagi memastikan perkhidmatan kepada pemegang taruh dapat disampaikan dengan cemerlang dan lancar seterusnya menggalakkan pertumbuhan tadbir urus korporat serta menjana ekonomi negara ini.

34. Kerajaan juga sentiasa memantau secara dekat pelaksanaan program dan inisiatif SSM yang dirancang dalam usaha memastikan perniagaan dapat menyumbang kepada kepesatan ekonomi negara.

35. Selaku Menteri yang meneraju SSM, saya berasa bangga atas pencapaiannya, dan menghargai khidmat bakti semua YB Menteri, Pengerusi, barisan Anggota Suruhanjaya, Pengurusan Eksekutif, warga kerja serta semua pihak berkepentingan agensi ini sepanjang dua dekad penubuhannya. 

36. Saya berharap segala naratif kejayaan yang dicapai  selama ini akan terus mekar menjadi inspirasi pencetus semangat demi mengukir lebih banyak kejayaan dan kegemilangan pada masa hadapan. 

37. Bagi mengakhiri ucapan saya, izinkan untuk saya berkongsi satu pantun bersama hadirin pada hari ini.

38. Memacu visi, menjulang mandat,
Memperkasa daftar, memacu pembaharuan,
Dua dekad SSM teguh berkhidmat,
Menerajui inspirasi kepercayaan perniagaan,

39. Saya dengan ini, merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun SSM Ke-20.

Sekian, terima kasih.4/15/20222022Speeches15/04/2022
59
  

Terima kasih saudara pengacara majlis. 

 
Yang Berbahagia,
Datuk Seri Haji Hasnol Zam Zam Haji Ahmad
Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) merangkap Pengerusi SSM

Yang Berbahagia,
Dato’ Indera Dr. Sha’ari Bin Ngadiman
Pengarah Kesihatan Negeri Selangor 
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Yang Berbahagia, 
Datuk Nor Azimah Abdul Aziz 
Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat 
Malaysia 

Yang Berusaha,
Dr. Faizal Bin Mat Arifin
Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor (Perubatan) 
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor 
Yang Berusaha,
Dr. Ismawati Binti Ismail
Pegawai Khas Pengarah Kesihatan Negeri Selangor 
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Yang Berusaha, 
Dr. Haji Zulkarnain Bin Haji Mohd Rawi
Pengarah Hospital
Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang

Yang Berusaha,  
Tuan Haji Rosli Haji Ahmad 
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Perkhidmatan 
Korporat) 

Encik Wong Kim Han @Robert
Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor (Pengurusan) 
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
 
Warga SSM serta kakitangan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang yang saya kasihi dan hormati sekalian. 
  
Salam Sejahtera dan Salam Keluarga Malaysia.
1. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) kerana sudi menjemput saya bagi menyempurnakan program sumbangan peralatan hospital kepada Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR) Klang pada hari ini.  
 
2. Saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak HTAR Klang kerana sudi meluangkan masa untuk hadir walaupun sibuk dengan urusan masing-masing. Terima kasih semua! 
 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
 
3. Sebagaimana semua sedia maklum, SSM merupakan sebuah agensi yang bernaung di bawah KPDNHEP.
 
4. Sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab mengawal selia sektor korporat dan perniagaan di negara ini, SSM sentiasa komited dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi menyokong kelangsungan entiti perniagaan dan korporat selari dengan fungsi dan tanggungjawab SSM.   
 
5. Dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya, SSM turut menitikberatkan urusan kebajikan seperti membantu golongan yang memerlukan melalui peruntukan wakalah Zakat Korporat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM seiring dengan aspirasi Keluarga Malaysia. 
 
6. Sebagai Menteri yang meneraju Kementerian ini, saya amat berbesar hati dan berbangga terhadap SSM yang sentiasa cakna terhadap keperluan semasa dengan menyediakan pelbagai inisiatif bagi menyokong sektor korporat dan perniagaan sekaligus menepati hasrat dan agenda Kerajaan.  
7. Justeru, program yang dilaksanakan pada hari ini adalah bertepatan sebagai tanda sokongan pihak SSM kepada para petugas barisan hadapan dalam menghadapi penularan COVID-19. 

8. Sebelum ini, SSM juga telah menyalurkan sumbangan kepada hospital-hospital, rumah kebajikan dan golongan yang memerlukan. Pada hari ini, kita akan meneruskan lagi pengagihan sumbangan ini bagi memudahcara pihak yang berkaitan. 
 
Hadirin yang saya hormati sekalian, 
 
9. Pada hari ini, SSM berbesar hati, menyampaikan sumbangan peralatan perubatan melibatkan 2 unit N15 Patient Monitor bernilai RM100,000 kepada HTAR Klang sebagai usaha membekalkan sokongan peralatan berteknologi bagi membolehkan pemantauan data pesakit  dengan efisyen.
 
10. Saya berharap dengan sumbangan ini dapat sedikit sebanyak membantu untuk memenuhi keperluan pemantauan keadaan pesakit  oleh petugas barisan hadapan yang merawat serta berusaha menyelamatkan nyawa pesakit.
 
11. Sedikit perkongsian buat makluman hadirin sekalian, sejak 1 Januari hingga 31 Disember 2021, SSM telah mengagihkan sejumlah RM7,521,463 wakalah zakat korporat kepada golongan asnaf fakir miskin di seluruh negara.  
 
12. Manakala pengagihan peruntukan CSR bagi tempoh yang sama pula, SSM telah mengagihkan sebanyak RM424,039 kepada golongan yang memerlukan melalui program agihan bakul makanan, Jejak Pesara SSM, agihan peralatan hospital, bantuan rumah kebajikan dan lain-lain.  
 
13. Sekali lagi terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada SSM di atas usaha dan inisiatif murni yang diambil. 

Hadirin yang saya hormati sekalian, 
 
14. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan bekerjasama untuk menganjurkan program ini. 
 
15. Saya percaya, SSM melalui Kementerian KPDNHEP akan sentiasa menyokong dan memacu sektor korporat agar terus berdaya saing, progresif dan mampan ke arah merangsang serta merancakkan ekonomi negara selari dengan usaha pemulihan ekonomi negara serta semangat Keluarga Malaysia. 
 
Sekian, terima kasih. 3/24/20222022Speeches24/03/2022
58
  

​Bismillahirrahmanirrahim.


Terima kasih Saudara Pengacara Majlis.

Yang dihormati, 
Penceramah pada hari ini,

YBhg. Datin Paduka Dr. Jamilah Haji Din
Anggota Lembaga Koperasi Co-op Bank Malaysia Berhad

Puan Azurah Nor Sarif
Ketua Seksyen Operasi Pejabat Negeri SSM Selangor

Cik Atika Sikun
Pelatih University Shopee Malaysia

Wakil-wakil agensi pembiaya daripada TEKUN, MARA, PERNAS, SME Corp, Bank Rakyat serta Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil.


Para peserta Program Bimbingan Usahawan 2022, Tuan-tuan dan Puan-puan yang sedang menonton siaran ucapan ini secara dalam talian di seluruh negara.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
1. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, dapat kita bersama – sama berkumpul secara maya, dalam sebuah program yang cukup bermanfaat dalam usaha melahirkan usahawan-usahawan yang bakal memacu ekonomi negara, iaitu Program Bimbingan Usahawan 2022 (PBU22).

2. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga kerja SSM yang bekerjasama dengan Persatuan Orang Kurang Upaya Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Kebangsaan yang bertungkus lumus merealisasikan program yang akan memanfaatkan bakal-bakal usahawan. 

3. Saya sangat teruja bila melihat penyertaan kesemua peserta PBU22 yang begitu bersemangat untuk menerokai bidang perniagaan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua peserta kerana terpilih untuk mengikuti sesi pertama PBU bagi tahun 2022 ini. Alhamdulillah, pada tahun 2021, kita telah pun menganjurkan sebanyak empat (4) sesi PBU dan pada tahun 2022, kita merancang untuk mengadakan dua (2) sesi PBU22 termasuk sesi yang sedang berlangsung pada hari ini. Bagi menjamin kualiti penyampaian dan mematuhi SOP pandemik yang masih berkuatkuasa, maka SSM meletakkan sasaran maksimum 250 penyertaan pada setiap sesi. 

Peserta PBU22 yang saya hormati sekalian,

4. Keperluan terhadap pendedahan dan pendidikan di permulaan langkah dalam menceburi bidang perniagaan merupakan salah satu pendekatan yang baik bagi membentuk budaya keusahawanan yang mantap dalam kalangan usahawan di negara ini.

5. Pengetahuan menguruskan sesebuah perniagaan perlu disemai dalam diri usahawan bagi memastikan perniagaan yang dijalankan mempunyai ketahanan utuh untuk menghadapi apa jua cabaran termasuk pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini.

6. Justeru, dengan penglibatan Tuan/ Puan pada hari ini, saya percaya PBU22 mampu mencapai objektif dan matlamat penganjuran seperti diharapkan iaitu memberi pendedahan, menyemai minat dan menerapkan nilai-nilai keusahawanan dalam diri semua peserta program. Tahniah saya ucapkan kepada peserta PBU22 yang hadir pada hari ini!

7. Saya ingin berkongsi bahawa penganjuran PBU22 ini turut membawa hasrat murni iaitu untuk memberi khidmat nasihat dan tunjuk ajar supaya dapat membimbing para peserta dalam memastikan perniagaan yang diusahakan kekal mampan dan maju selaras dengan peredaran masa dan teknologi semasa. 

8. Kemampuan sesebuah perniagaan untuk beradaptasi dengan apa jua cabaran pada masa hadapan selaras dengan kehendak semasa amatlah penting bagi memastikan sesebuah perniagaan terus berdaya saing dalam pasaran domestik mahupun luar negara. Menurut statistik dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2021, sebanyak 11,808 perniagaan telah ditamatkan oleh pemilik perniagaan. Sehubungan itu, adalah sangat penting untuk bakal usahawan diterapkan dengan ilmu-ilmu perniagaan agar mereka dapat beradaptasi dengan apa jua cabaran pada masa hadapan sekaligus membantu perniagaan mereka untuk terus mampan.

9. Justeru, melalui PBU22, SSM akan memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kaedah dan faedah mendaftarkan perniagaan, strategi perniagaan dan penstrukturan kewangan, pemasaran digital, dan juga sesi soal jawab bersama agensi pembiayaan yang terdiri daripada MARA, TEKUN, AIM, SME Corp, Bank Rakyat, PERNAS, JKM, dan Persatuan Penjaja & Peniaga Kecil.

10. Besar harapan saya agar para peserta dapat memanfaatkan PBU22 ini dengan sebaik mungkin, seterusnya memberikan pertimbangan sewajarnya untuk menjadi seorang usahawan sebagai pilihan kerjaya mereka.

Peserta PBU22 yang saya hormati sekalian,

11. SSM amat prihatin dengan kebajikan dan keperluan komuniti niaga. Sehubungan itu, SSM telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi mengurangkan impak pandemik COVID-19 terhadap komuniti usahawan dalam negara. 

12. Melalui PBU22 ini, SSM turut memberikan galakan kepada golongan B40 dan pelajat IPT sepenuh masa yang ingin menceburi bidang perniagaan dengan menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma melalui Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin (SPPP).

13. Untuk makluman semua, SPPP telah diperkenalkan SSM pada 23 Disember 2020 untuk memberi peluang kepada usahawan kumpulan B40 serta pelajar sepenuh masa di IPTA/IPTS, Politeknik, Kolej, Institut Kemahiran dan Pusat Kemahiran di dalam negara untuk mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tanpa dikenakan fi pendaftaran sebanyak RM60 bagi pendaftaran menggunakan nama tred, RM30 bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri untuk setiap pendaftaran berserta RM10 untuk cetakan maklumat.

14. Oleh itu, saya ingin menyeru agar semua peserta mengambil peluang ini untuk mendaftarkan perniagaan anda bagi memastikan perniagaan yang dijalankan adalah sah di sisi undang-undang.

15. Memiliki entiti perniagaan yang sah adalah penting untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan atau produk yang ditawarkan. Perniagaan yang sah juga membolehkan usahawan merebut pelbagai bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi Kerajaan seperti TEKUN, MARA dan lain-lain. 

16. Dari 1 Januari 2021 hingga 31 Januari 2022, jumlah perniagaan yang berjaya didaftarkan secara percuma di bawah SPPP adalah sebanyak 28,184 pendaftaran yang terdiri daripada 9,022 pelajar-pelajar IPT sepenuh masa dan 19,162 usahawan B40. Tahniah diucapkan kepada usahawan yang telah berdaftar dan memanfaatkan SPPP!
Peserta PBU22 yang saya hormati sekalian,

17. Kita sangat bersyukur kerana Kerajaan sangat prihatin dan sentiasa menyediakan peruntukan khas untuk membantu usahawan. Melalui pembentangan Bajet 2022 oleh Menteri Kewangan Malaysia pada             29 Oktober 2021 lalu, Kerajaan memberikan fokus untuk mengembalikan keupayaan sektor perniagaan dengan peruntukan berjumlah 40 bilion ringgit di bawah Program Semarak Niaga Keluarga Malaysia. 

18. Daripada jumlah tersebut, pembiayaan mikro bernilai hampir 1.8 bilion ringgit disediakan melalui pebagai agensi seperti TEKUN, Agrobank, BSN, Bank Rakyat dan Bank Negara Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini! Saya yakin peluang-peluang yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan ini akan membantu kejayaan perniagaan-perniagaan yang bakal diceburi oleh peserta-peserta PBU22 ini. 

Peserta PBU22 yang saya hormati sekalian,

19. Di sini, saya ingin berkongsi bahawa pada tahun ini, SSM akan menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-20. Selaras dengan ini, pelbagai aktiviti serta program telah dirancang bagi memeriahkan sambutan ulang tahun ke-20 ini. Saya berharap agar Tuan/ Puan sekalian dapat meluangkan masa untuk menyertai aktiviti yang akan diadakan dan sentiasa mengikuti laman sosial rasmi SSM untuk maklumat lanjut berkaitan sambutan ulang tahun ini.

20. Sebagai mengakhiri ucapan, saya berharap agar program ini mampu menjadi pemangkin ke arah melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya pada masa hadapan. 

21. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak berkepentingan yang terlibat dan seluruh tenaga kerja SSM atas penganjuran program ini. Tahniah juga diucapkan kepada Tuan/ Puan yang menjayakan sesi PBU22 yang pertama ini.

22. Sebelum saya terlupa, izinkan saya untuk berkongsi satu perumpamaan kepada Tuan/ Puan. Seorang bayi akan melalui beberapa fasa sebelum berupaya untuk berjalan. Setiap langkah dimulakan dengan duduk, berguling ke depan ke belakang, merangkak, kemudian berdiri dan akhirnya berjalan.

23. Begitulah juga perniagaan, kita perlu mulakan langkah dengan mendaftarkan perniagaan dan seterusnya baru langkah yang seterusnya, lantas merealisasi tagline – Perniagaan anda bermula di SSM.

24. Dengan lafaz Bismillahi Rahmanirr Rahim, saya dengan ini merasmikan Program Bimbingan Usahawan 2022.

Sekian, terima kasih.

2/24/2022202224/02/2022
57
  

​Salam Sejahtera dan Salam Keluarga Malaysia.

1. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) kerana sudi menjemput saya bagi menyempurnakan Majlis Serahan Sumbangan CSR SSM kepada 10 penerima sumbangan pada hari ini. 

2. Saya rasa masih belum terlambat lagi untuk saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2022 kepada semua para hadirin yang hadir memeriahkan program pada hari ini. 

3. Saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada penerima-penerima sumbangan CSR SSM kerana sudi meluangkan masa untuk hadir walaupun sibuk dengan urusan perniagaan masing-masing. Terima kasih semua!

Hadirin yang saya hormati sekalian,

4. Sebagaimana semua sedia maklum, SSM merupakan sebuah agensi yang bernaung di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP. Sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab mengawal selia sektor korporat dan perniagaan di negara ini, SSM sentiasa komited dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi menyokong kelangsungan entiti perniagaan dan korporat selari dengan fungsi dan tanggungjawab SSM.  

5. Dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya, SSM turut menitikberatkan urusan kebajikan seperti membantu golongan yang memerlukan melalui peruntukan wakalah Zakat Korporat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM seiring dengan aspirasi Keluarga Malaysia.

6. Sebagai Menteri PDNHEP, saya amat berbesar hati dan berbangga terhadap SSM yang sentiasa cakna terhadap keperluan semasa dengan menyediakan pelbagai inisiatif bagi menyokong sektor korporat dan perniagaan sekaligus menepati hasrat dan agenda Kerajaan. 

7. Justeru, program yang dilaksanakan pada hari ini adalah bertepatan sebagai tanda sokongan SSM kepada usahawan golongan B40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

8. Pada hari ini, SSM berbesar hati, menyumbang sejumlah RM100,000 untuk disalurkan kepada mereka yang terkesan ini melalui peruntukan CSR SSM. Peruntukan ini akan diagihkan kepada 200 penerima yang dikenalpasti di mana setiap usahawan berkenaan akan menerima bantuan sebanyak RM500 seorang. 

9. Saya berharap dengan sumbangan ini akan memberi semangat dan dorongan kepada golongan B40 ini untuk membina semula perniagaan mereka.

10. Sedikit perkongsian buat makluman hadirin sekalian, sejak         1 Januari  hingga 31 Disember 2021, SSM telah mengagihkan sejumlah RM7,521,463 wakalah zakat korporat kepada golongan asnaf fakir miskin, mualaf, gharimin, penerima agihan fisabilillah yang terdiri daripada masjid, surau, sekolah-sekolah dan hospital seluruh negara. 

11. Manakala pengagihan peruntukan CSR bagi tempoh yang sama pula, SSM telah mengagihkan sebanyak RM424,039 kepada golongan yang memerlukan melalui program agihan bakul makanan, Jejak Pesara SSM, agihan peralatan hospital, bantuan rumah kebajikan dan lain-lain. 

12. Sekali lagi terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada SSM di atas usaha dan inisiatif murni yang diambil.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

13. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan bekerjasama untuk menganjurkan program ini.

14. Saya percaya, SSM melalui Kementerian akan sentiasa menyokong dan memacu sektor korporat agar terus berdaya saing, progresif dan mampan ke arah merangsang serta merancakkan ekonomi negara selari dengan semangat Keluarga Malaysia.

Sekian, terima kasih.


1/11/20222022Speeches11/01/2022
56
  
Yang Berusaha,
Puan Nor Azimah binti Abdul Aziz
Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia 

Yang Berusaha,
Aanggota-Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Ketua-Ketua Bahagian dan Ketua-ketua Agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, para hadirin dan peserta yang dihormati sekalian.

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Terima kasih saudara pengacara majlis. 

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SSM kerana menjemput saya merasmikan SSM National Conference 2021 pada pagi ini. Persidangan ini bertemakan “GOVERNING UNDER THE NEW NORMAL” sangat bertepatan dengan situasi pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang. 

Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi pandangan di persidangan ini dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 

Untuk meneruskan ucapan ini, izinkan saya berucap dalam Bahasa Inggeris.

Selamat sejahtera and a very good morning to everyone. 

1. Firstly, I would like to take this opportunity to thank Suruhanjaya Syarikat Malaysia, for the invitation to officiate this SSM National Conference 2021 or better known as SSMNC2021.

2. SSMNC2021 is a conference that is no stranger to the corporate community. It is an event that everyone here looks forward to, to meet fellow professionals physically especially to strengthen their networking. This year’s conference is completely different from the previous ones as it is being held virtually in accordance with the new normal to curb and supress the COVID-19 pandemic.

3. Organising SSMNC2021 virtually proves that it enables us to achieve the objectives comparable to conferences that are being held physically. Congratulations to SSM for successfully organising this national conference. I am also delighted to hear that this conference has attracted a total of 2,000 participants. Well done SSM!

4. SSMNC’s theme for this year, “GOVERNING UNDER NEW NORMAL”, focuses on new normal practices that has changed the landscape of the corporate and business sectors in the country. This theme is timely, for us to discuss and deliberate ways to improve on how we could continue to embrace digitalisation and seize opportunities to ensure business continuity and growth.

5. The pandemic has accelerated the transition of business practices and operations to accept new technology. The speed of our dependency on the digital world during this pandemic-induced environment has significantly increased beyond our expectation. 

6. Taking the current circumstances into consideration, SSM has carefully selected a panel of experts with wide experience in their respective field, to discuss in depth how the pandemic impacts corporate governance in this country. As highlighted by YBrs. Puan Nor Azimah Abdul Aziz the CEO of SSM in her welcoming speech, the SSMNC2021 will explore in detail on how corporate governance and operations can be carried out with the remote board method as well as there will be a separate discussion on the Beneficial Ownership framework that has captured global interests. This is especially so, amongst Regulatory authorities with reference to efforts in curbing the vices of fraudulent activities relating to money laundering, financing of terrorism activities, illegal human trafficking and many other offences committed by offenders/individuals hiding behind the veil of corporations worldwide. I hope these sessions will help navigate you through this challenging transitional period and be apprised and kept up to date on what is coming within the regulators’ horizon.

Ladies and gentlemen,

7. SSM is a statutory body and an agency under the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs or KPDNHEP. I’m pleased to note that SSM has been diligent and demonstrated admirable commitment  in providing the needed initiatives to support business and corporate entities facing challenges during the COVID-19 pandemic. 

8. As mentioned by CEO of SSM, KPDNHEP through SSM, has introduced 9 initiatives in 2020, and continued to introduce 11 initiatives in 2021, to ease the burden of the business community which was affected by the Movement Control Order or MCO to curb COVID-19 pandemic.

9. Two of the 11 initiatives introduced in 2021 were announced by the Government on 31st May 2021 when the latest measures under the Program Strategik Perkasa Rakyat dan Ekonomi Tambahan or PEMERKASA Plus were published.

10. For the first initiative, KPDNHEP through SSM has introduced a moratorium of 30 days from the last date of the total lockdown to lodge statutory documents under the Companies Act 2016 and Limited Liability Partnerships Act 2012. SSM has also waived the late lodgement fee. 

11. For the second initiative, KPDNHEP through SSM has introduced extension of time of 90 days for companies having financial year end 1st November 2020 to 31st January 2021 for the circulation of financial statements, holding of annual general meeting or AGM and lodgements of financial statement. SSM has also waived the RM100 application fee for EOT. 

12. Apart from the 2 initiatives announced by the Government, this Ministry through SSM has also extended the initiatives of 90% compound reduction for the application to strike off company name under Section 549/550 Companies Act 2016, from 30th June 2021 to 31st December 2021. I’m pleased to note that as at 31st July 2021, a total of 2,760 companies have benefited from this initiative.

13. I would also like to take this opportunity to share the number of companies that were wound up by the Court has decreased, thanks to SSM’s initiative to increase the threshold or value of indebtedness under Section 466 (1) (a) of the Companies Act 2016 from RM10,000 to RM50,000 permanently with effect from 1st April 2021. Statistics reveal that in 2019, just prior to the outbreak of the pandemic, the total number of companies that were wound up was 1,524 but, in 2020 the number has decreased to 1,029. Up until July this year, the number of companies that were wound up was 316. Congratulations to SSM for introducing this initiative that has reflected positive outcome in cushioning the impacts of business slow-down due to the pandemic.

14. I believe all the initiatives that have been introduced will help reduce the burden faced by the corporate sector to meet their obligations under the laws regulated by SSM as well as in facilitating the continuity of businesses to remain afloat. 

15. I am happy to announce that the initiatives introduced by SSM has also benefitted the rakyat in carrying out micro businesses through partnership and sole proprietorship. Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin or SPPP, introduced by SSM provides free business registration to entrepreneurs from the B40 group as well as full-time tertiary students. As at 31st July 2021, a total of 14,330 new businesses have been registered under this initiative. Providing free registration of businesses will trigger interests amongst the B40 to explore entrepreneurship as a source of income in the wake of termination and lay-offs due to the pandemic, as well as instilling ethical and good compliance culture amongst the newly registered SMEs. 

16. Under the ‘Skim 1 OKU 1 Perniagaan’ or S1 OKU 1P, rakyat with special needs are able conduct businesses by registering with SSM for free. Between 1st January 2021 until 31st July 2021, a total of 1,102 new business entities have been registered for free under this scheme. I am also glad to share that since its introduction in 2012, a total of 13,720 new business entities have been successfully registered under S1 OKU 1P. This reflects exemplary efforts in harnessing entrepreneurial interests amongst the OKU to gain livelihood and with business registration they will be given assistance in many aspects on business skills, product and services development by the relevant agencies.

Ladies and gentlemen,

17. Amidst the COVID-19 pandemic and to support the continuing efforts to make Malaysia a preferred destination in doing business, the Companies Act 2016 and the Limited Liability Partnerships Act 2012 will be amended to introduce new policies that can widen the scope of the provisions on Corporate Rescue Mechanism and improve the current framework on corporate restructuring and insolvency so that Malaysia's legal framework will be reciprocal with international best practices. As we continue to establish Malaysia as the preferred destination in doing business, it is imperative that timely measures are taken to improve the insolvency framework. 

18. Also, in line with the aspiration of the Government to expedite the recovery of the country's economy, there is a need for a more comprehensive legal framework related to the rehabilitation of business entities to ensure businesses remain competitive. Without a comprehensive legal framework, business entities such as companies and limited liability partnerships run the risk of being wound-up when they face financial difficulties even though the business is in fact still viable. Currently, the two Bills for amending the Companies Act 2016 and the Limited Liability Partnerships Act 2012 are being reviewed pending finalisation by the Attorney General’s Chambers for tabling in the Parliament. 

Ladies and gentlemen,

19. I hope that SSMNC2021 will be a source of inspiration to the corporate and business sectors to improve your respective business models to remain competitive in the industry. At the same time, I believe all delegates will take advantage of the new knowledge and insights discussed in this conference and use it to your advantage.

20. Last but not least, I would like to congratulate all participants for being present at this SSM National Conference despite being held virtually.

21. My sincere congratulations to SSM and its organising committee for their efforts in making SSM’s first virtual National Conference a success. Kudos to SSM for organizing a conference with the highest number of delegates since the first SSMNC in 2011.

22. I wish all of you the best and have a fruitful discussion! 

23. On that note, ladies and gentlemen, it gives me great honour to officiate this event. With “Bismillahirrahmanirrahim” – In the Name of Allah, the Most Righteous, Most Merciful, I hereby declare the first-ever virtual SSM National Conference 2021 open. 

Thank you!

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.
8/24/20212021Speeches24/08/2021
55
  

Yang Berbahagia,

Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam bin Hj. Ahmad
Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna yang juga merangkap Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Yang Berusaha,
Ketua-ketua Bahagian dan Ketua-ketua Ajensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna 

Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, para hadirin dan peserta yang dihormati sekelian.

Assalamualaikum W.B.T. salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat Datang diucapkan ke SSM National Conference 2021 yang membawa tema “GOVERNING UNDER THE NEW NORMAL”. Dengan ini, izinkan saya meneruskan ucapan ini dalam Bahasa Inggeris.

1. First and foremost, I would like to take this opportunity to extend my utmost gratitude to Yang Berhormat Dato Sri Alexander Nanta Linggi, the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs for kindly agreeing to officiate the tenth SSM National Conference 2021 or better known as SSMNC2021 that is being held virtually for the first time ever.

2. I wish to also sincerely thank Yang Berhormat Dato’ Rosol bin Wahid, the Deputy Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs, YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam bin Hj. Ahmad, the Secretary General of Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry who is also, Chairman of SSM and Commission Members of SSM who take their time  precious time joining us in our Conference today.
 
3. Alhamdulillah! All praise and thanks be to Allah SWT that with His grace, today SSM is able to organise this SSM National Conference 2021 virtually with the participation of delegates from various corporate sectors including company board of directors, officers of companies, company secretaries, legal practitioners, corporate intermediaries, economists, financial analysts, entrepreneurs, academicians and SSM’s other stakeholders.

Ladies and gentlemen, 

4. SSM National Conference or SSMNC is an annual conference organised by SSM since 2011. It has been our signature Conference that attracts increasing number of participants every year. In fact, SSMNC already has its place in the hearts of SSM stakeholders and has gained the stature of the conference that they look forward to. Alhamdulillah, I am glad to announce that at this tenth SSM National Conference in 2021 we have recorded a total of 2,000 participants. Thank you everyone, for your support and interest in our conference we will strive to organise our future National Conferences with constant refinement on the quality and standards of areas for deliberation and corporate updates for our stakeholders.

5. While we could not interact physically in this conference, SSM has carefully selected a panel of experts with a wealth of expertise and experience in their respective fields that will benefit participants in this virtual setting.

6. The COVID-19 pandemic and the implementation of the Movement Control Order (MCO) have been challenging especially when it comes to our lifestyles and social activities, along with the economy and the business landscape in this country. However, to ensure the sustainability of businesses during these challenging times, industry players have no choice but to adapt to the changing technology in the business transaction landscape of today.

7. Realising these challenges, this year’s conference in 2021 is held with the theme of “GOVERNING UNDER THE NEW NORMAL”. Obviously, the theme suited the current times and is significant to the reality that the corporate sector must face to maintain good governance without jeopardising existing business activities.

Ladies and gentlemen, 

8. As of 30th June 2021, SSM has recorded a total of 8.2 million business, 1.4 million companies and 28,557 Limited Liability Partnerships. Given this volume of corporate and business entities under the challenging circumstances SSM must not only ensure optimal compliance by these entities to the laws that SSM administers, we have also gone to a great extend in facilitating compliance by introducing 9 initiatives when the pandemic was triggered in 2020 and continued to introduce 11 intiatives this year in 2021 to provide cushion and reduce the impact of the pandemic on the corporate and business communities we will provide insights on all these initiatives in one of the planery session. 

9. Ladies and gentlement 4 plenary sessions have been carefully formulated and arranged in this conference to equip participants in their respective environments and sectors.

10. In the first plenary session titled, "Governing Under New Normal", the distinguished panels will share their expertise and experiences on the changes in governing companies following the impact of the COVID-19 pandemic. Given the disruption caused by the pandemic globally, the board must step up their game and lead in the unprecedented eco-system. This session deliberates how the pandemic is impacting the way boards are operating and how it may change in the future. 

11. The question that needs to be answered now is, are we ready to accept the changes and how do we adapt to the new norms in corporate governance?

12. Moving on to the second plenary session, it will discuss how to leverage the use of technology to assist the efficacy of business operations. The boards of directors from various age groups are not excluded from utilising the latest communication technology in the management of a business entity. 

13. The pandemic has accelerated the shift to working with a remote board. From joining a board meeting remotely by directors at various locations, to deliberating key issues virtually, to online board meeting to allow them to continue important conversations while maintaining social distancing protocols. How are the directors coping? These are questions to be deliberated at this session.


14. The business sector is one of the major contributors to the country's development and economic growth. Despite that, business entities can also be misused to carry out illegal activities such as money laundering, financing of terrorist activities and other serious crimes. At the third plenary, this matter will be discussed in depth through a session entitled "Beneficial Ownership Reporting" which is a framework under the Companies Act 2016 that is administered by SSM.

15. At the final plenary session, subject matter experts from SSM will share their knowledge and experiences with SSM National Conference 2021 participants in the "SSM Talks" session. This session will discuss latest issues involving operations, policies and legislation, our team will also share on the amendments proposed to the "Scheme of Arrangement", Insolvency and "Corporate Rescue Mechanisms" under the Companies Act 2016’.

16. Ladies and Gentlemen,

I hope all these plenary sessions will provide new perspectives and prepare the corporate communities to face the post COVID-19 pandemic based on information, knowledge, and effective strategies to ensure business direction does not stray from the organisation’s mission and vision.

Ladies and gentlemen,

17. Last but not least, I would like to sincerely thank Yang Berhormat Dato Sri Alexander Nanta Linggi, Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs for his precious time to officiate this conference with us. My heartfelt gratitude to SSM Chairman, Members of Commission and our SSM diligent organising team, invited speakers, as well as all technical staff involved in making Suruhanjaya Syarikat Malaysia National Conference 2021 a reality.

18. To all the participants of this conference, I hope SSM National Conference 2021 would provide valuable knowledge for all of us and thank you to be part of this conference.

19. Ladies and Gentlemen, lets “Sit back and learn from the best!

Thank you and Assalamulaikum WBT.


8/24/20212021Speeches24/08/2021
54
  

​Salam Sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada petang yang mulia ini, sempena Program #JOMDAFTARSSM2020 yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-setinggi penghargaan kepada semua warga kerja SSM yang bertungkus lumus berusaha dan berjaya menganjurkan Program ini selari dengan visi dan misi SSM sebagai pendaftar dan pengawal selia terulung dalam mendaftarkan perniagaan di Malaysia. 

Antara objektif program ini adalah untuk menggalakkan pendaftaran perniagaan di kalangan PKS dan juga kepada semua jenis aktiviti perniagaan di Malaysia tertakluk kepada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.   Selain itu, ianya juga memupuk budaya keusahawanan dari peringkat awal dengan mendaftarkan perniagaan di SSM, mencontohi kejayaan para usahawan Kecil dan Sederhana yang hadir pada hari ini dan penganjuran pelbagai aktiviti yang dapat memberi manfaat kepada pelanggan SSM. 

Penganjuran Program #JOMDAFTARSSM2020 ini juga selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di bawah Teras Ekosistem Perniagaan dan Industri dalam melahirkan usahawanan yang mantap, kreatif dan inovatif serta berani mengambil risiko dan meneroka peluang perniagaan di Malaysia dan antarabangsa.  

Adalah amat penting untuk negara melahirkan sebanyak mungkin bilangan atau kelompok usahawan yang berkualiti dan berkemahiran tinggi demi memastikan ekosistem keusahawanan sedia ada dapat diperkasakan. Usaha pembudayaan keusahawanan perlu dilaksanakan secara holistik dan disemai dalam kalangan rakyat umumnya bagi memperolehi kelebihan serta manfaat yang disediakan oleh Kerajaan khususnya dalam bidang perniagaan. 

Program seumpama ini memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesedaran kepentingan mendaftarkan perniagaan dalam melaksanakan aktiviti perniagaan secara sah di Malaysia di samping menjamin hak pengguna dan juga peniaga. 

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Penganjuran program ini telah mensasarkan sebanyak 2,020 pendaftaran perniagaan yang melayakkan SSM memperolehi pengikhtirafan Malaysia Book Of Records (MBR) sebagai agensi pertama mencipta rekod Most Number of Business Registered in Multiple Locations in A Campaign yang dilaksanakan di pejabat SSM seluruh Malaysia.  

Kejayaan ini bukanlah semata-mata dari usaha warga kerja SSM sahaja tetapi ianya merupakan penglibatan dan sokongan para hadirin semua.

Berikan satu tepukan gemuruh untuk diri anda!

Kepada pelanggan yang mendaftarkan perniagaan anda pada hari ini, SSM akan memberikan sijil khas JOMDAFTARSSM2020 sebagai tanda penghargaan penyertaan tuan/puan. 

Tahniah saya ucapkan kepada semua penerima sijil ini!

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Akhir kata, saya ingin mengambil peluang dan ruang yang ada ini untuk menyeru kepada anda semua untuk terus bergiat aktif dalam bidang perniagaan sepertimana tagline SSM Perniagaan Anda Bermula di SSM!

Dengan ini, saya merasmikan Program #JomDaftarSSM2020. 

Sekian, terima kasih. 


2/20/20202020Speeches20/02/2020
53
  

​Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulilah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dipertemukan kita semua di dalam sebuah program yang cukup bermanfaat dalam usaha melahirkan sebuah generasi muda yang berdaya saing, untuk memacu ekonomi negara kepada satu tahap yang lebih membanggakan, melalui penganjuran 1st Student Entrepreneurship Programme atau lebih dikenali dengan singkatannya 1st Step.

Saya difahamkan bahawa program 1st Step pada hari ini adalah siri jelajah kali yang ke-5 dan dianjurkan sebagai program penutup siri jelajah 1st Step pada tahun ini. Justeru, saya mewakili pihak SSM mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Kementerian Pendidikan Malaysia serta tuan rumah iaitu Kolej Vokasional Sungai Buloh kerana sudi bekerjasama dalam menjayakan program yang besar maknanya ini buat para pelajar.

Saya difahamkan kehadiran para pelajar ke majlis ini sangat mengalakkan dengan anggaran seramai 1,500 orang. Tahniah saya ucapkan kepada semua para peserta yang terlibat.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Penganjuran program 1st Step ini terlahir daripada sebuah inisiatif dan hasrat murni SSM untuk memberikan kesedaran dan pendidikan khusus kepada masyarakat khususnya para pelajar aliran teknikal dan vokasional mengenai tatacara dan etika menjadi seorang usahawan yang berjaya pada masa hadapan.

Ini memandangkan dengan kemahiran teknikal dan vokasional yang diperolehi, para pelajar, selain melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi atau memohon pekerjaan boleh memilih opsyen menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
Sebagai satu-satunya agensi penguatkuasaan dan kawal selia sektor korporat di negara ini, SSM bertanggungjawab untuk memastikan persekitaran perniagaan di negara ini berada pada tahap yang kondusif kepada sesiapa sahaja yang ingin menjalankan perniagaan.

Walau bagaimanapun, dengan kewujudan para peniaga yang tidak beretika, yang tidak mendaftarkan perniagaan seringkali menjadi ancaman yang serius kepada persekitaran perniagaan di negara kita. Kesannya, para pengguna akan sentiasa terdedah kepada risiko ditipu oleh peniaga yang tidak berdaftar, terutamanya urusniaga yang dilakukan secara dalam talian.

Hadirin, para pelajar yang saya kasihi sekalian,

Untuk membentuk satu budaya keusahawanan yang beretika dalam sesebuah negara, pendedahan dan didikan awal kepada para belia dan pelajar merupakan satu kaedah yang terbaik bagi merealisasikan hasrat tersebut. Walau bagaimanapun, cabarannya adalah bagaimana kita mampu mengubah pemikiran para pelajar agar dapat melihat bahawa perniagaan juga merupakan salah satu cabang kerjaya yang berpotensi untuk diceburi, serta apabila mereka menyertai bidang keusahawanan, mereka telah terdidik dengan kefahaman perundangan yang mentadbir perniagaan di negara ini dan mengamalkan etika serta integriti yang tinggi dalam operasi perniagaan.

Selain itu, mentaliti graduan yang terlalu bergantung kepada ‘makan gaji’ perlu juga dikikis dengan membuka ruang minda terhadap realiti dunia perniagaan. Sebagai siswazah, mereka perlu berpandangan jauh dan tidak mengharapkan ‘makan gaji’ semata-mata setelah tamatnya pengajian.

Kefahaman mendalam tentang budaya berniaga dan keusahawanan ini akan memudahkan lagi golongan belia untuk merebut dan mencipta peluang yang baru dalam perniagaan mengikut kehendak pasaran semasa.

Solusinya, pendekatan yang diambil oleh SSM bersama BPTV untuk bekerjasama menganjurkan Program 1st Step ini merupakan satu langkah proaktif ke arah membudayakan semangat keusahawan kepada para pelajar. Tahniah saya ucapkan kepada SSM dan BPTV.

Hadirin, para pelajar yang saya kasihi sekalian,

Di Malaysia, terdapat tiga jenis entiti peniagaan yang boleh ditubuhkan iaitu perniagaan, syarikat, dan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT). Sehingga kini, terdapat lebih daripada 7.4 juta perniagaan telah didaftarkan dengan SSM diikuti 1.3 juta syarikat dan 21 ribu PLT.

Walaupun jumlah tersebut dilihat  memberangsangkan, tetapi saya yakin dan percaya dengan usaha melaksanakan kempen kesedaran mengenai kepentingan pendaftaran perniagaan yang berterusan  dilaksanakan oleh SSM, jumlah ini mampu untuk ditingkatkan lagi pada masa akan datang.

Saya turut dimaklumkan bahawa sepanjang 7 penganjuran siri jelajah 1st Step pada tahun lalu dan 4 siri jelajah 1st Step pada tahun ini, SSM telah merekodkan penyertaan lebih 10,000 orang pelajar BPTV untuk sepanjang penganjurannya. Daripada jumlah tersebut, turut direkodkan seramai 2,019 orang usahawan baru yang terdiri daripada para pelajar Kolej Komuniti dan Sekolah Menengah Teknik yang memenuhi syarat telah mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM. Tahniah saya ucapkan kepada SSM dan BPTV di atas pencapaian ini.

Saya percaya, melalui penganjuran berterusan program seumpama ini pada masa hadapan, kita akan dapat meningkatkan lagi jumlah usahawan baru daripada kalangan belia khususnya para pelajar sekolah, kolej serta institut pengajian tinggi seluruh negara.

Kepada para pelajar yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan perniagaan, SSM juga turut menyediakan satu dana berupa geran memulakan perniagaan yang dikenali sebagai Skim 1 Pelajar 1 Perniagaan (S1P1P) bernilai RM10 juta. 

Kewujudan dana ini memberikan ruang dan peluang kepada mana-mana individu yang berstatus pelajar untuk mendaftarkan perniagaan mereka secara percuma dengan SSM. 

Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2017, seramai 45,720 orang pelajar telah memanfaatkan skim ini dengan nilai peruntukan yang telah digunakan sebanyak RM2.7 juta. Walau bagaimanapun, peruntukan ini masih berbaki sebanyak RM7.3 juta, sekaligus memberikan peluang yang besar kepada mana-mana pelajar yang belum berbuat demikian.

Hadirin yang budiman,

Tujuan SSM mengadakan program kesedaran seperti ini juga mempunyai matlamat jangka panjang iaitu memastikan pelaksanaan perniagaan secara dalam talian di negara ini berada pada kadar ‘sifar’ penipuan, bermakna tiada lagi pengguna yang akan ditipu apabila menjalankan urusniaga secara dalam talian ini.

Untuk menyokong usaha ini, bermula tahun 2017 SSM telah memperkenalkan SSM BizTrust sebagai alternatif kepada para usahawan dalam talian untuk meningkatkan keyakinan pembeli terhadap mereka. 

SSM BizTrust merupakan satu piawaian yang ditawarkan secara dalam talian kepada entiti perniagaan yang menjalankan perniagaan mereka menerusi medium internet seperti website, media sosial, dan sebagainya.

SSM BizTrust menyediakan platform kepada usahawan online untuk mendapatkan pensijilan biztrust melalui logo (trustmark) yang akan dipaparkan di dalam laman web perniagaan mereka. Dengan adanya paparan logo SSM BizTrust di sesebuah laman web, keyakinan pengguna yang ingin berurusan dapat ditingkatkan sama ada untuk membeli barangan, mendapatkan perkhidmatan atau berkongsi maklumat. 

Sehingga kini, seramai 3,356 peniaga atas talian telah memohon untuk mendaftar dengan SSM BizTrust. Walau bagaimanapun, berita baik kepada usahawan atas talian yang belum mendaftar, SSM telah memberikan tempoh pendaftaran percuma kepada sesiapa yang berminat sehingga 30 Disember 2020.

Hadirin yang saya muliakan,

Berbalik kepada penganjuran program kita pada hari ini, sudah menjadi kemestian kepada SSM, selain menganjurkan program, mereka juga turut menyediakan peruntukan zakat korporat dan CSR untuk disalurkan kepada golongan asnaf fi’sabilillah, asnaf fakir miskin, serta golongan yang memerlukan termasuk yang bukan beragama Islam.

Hari ini, SSM akan menyediakan peruntukan zakat korporat sebanyak RM22,000. Daripada jumlah tersebut, seramai 100 orang pelajar fakir dan miskin yang beragama Islam daripada KV Sungai Buloh dan KV Sultan Abdul Samad, Banting akan menerima sebanyak RM200 setiap seorang. Selebihnya, sebanyak RM2,000 pula akan diberikan kepada Surau At-Taqwa, KV Sungai Buloh.

Pada masa yang sama, SSM turut menyediakan peruntukan CSR sebanyak RM6,000.00 untuk diagihkan kepada 30 orang pelajar yang memerlukan, bukan beragama Islam sebanyak RM200 setiap orang terdiri daripada para pelajar di KV Zon Tengah melibatkan 11 buah sekolah.

Diharapkan peruntukan ini dapat memberikan kecerian kepada setiap penerima serta dapat membantu meringankan bebanan kewangan semasa yang ditanggung oleh mereka.

Sebagai mengakhiri ucapan saya, saya amat berharap agar program ini mampu menjadi pemangkin ke arah melahirkan para usahawan belia yang berjaya pada masa hadapan. Bagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, kami akan sentiasa menyokong sebarang usaha ke arah memperkasakan para usahawan khususnya usahawan belia.

Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan kerjasama  BPTV, serta semua pihak yang terlibat di atas penganjuran program ini.

Justeru, dengan lafaz Bismillahi Rahmanirr Rahim, saya merasmikan 1st Student Entrepreneurship Programme, Kolej Vokasional Sungai Buloh.

Sekian.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.


8/6/20192019Speeches06/08/2019
52
  

​Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulilah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dipertemukan kita semua di dalam sebuah program yang cukup bermanfaat dalam usaha melahirkan sebuah generasi muda yang berdaya saing, untuk memacu ekonomi negara kepada satu tahap yang lebih membanggakan, melalui penganjuran Program Youngpreneurs Go (YPGo).

Untuk makluman, program ini merupakan kali yang kedua dianjurkan oleh SSM pada tahun ini. Bulan lalu, SSM menganjurkan program ini di Politeknik Kota Bharu, Kelantan.  Alhamdulillah, hari ini SSM dapat menganjurkannya di Kampus Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

Meskipun program ini dianjurkan di UTeM, tetapi penglibatan peserta untuk program ini tidak hanya terfokus kepada para pelajar UTeM sahaja. Para pelajar daripada institusi-institusi pendidikan tinggi lain, yang terdapat di seluruh negeri Melaka turut dijemput untuk bersama-sama memeriahkan penganjuran ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua para peserta yang terlibat.

Sebelum saya melanjutkan ucapan ini, terlebih dahulu saya mewakili pihak SSM untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak UTeM dan semua pihak yang terlibat kerana menyambut baik pelaksanaan program YPGo ini, serta sudi bekerjasama untuk menjayakan pada hari ini.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Penganjuran Program YPGo ini bukanlah program hiburan mahupun pesta membeli belah semata-mata. Program YPGo! ini terlahir daripada sebuah inisiatif dan hasrat murni SSM untuk memberikan kesedaran dan pendidikan khusus kepada masyarakat mengenai tatacara dan etika menjadi seorang usahawan yang berjaya.

Sebagai satu-satunya agensi penguatkuasaan dan kawal selia sektor korporat di negara ini, SSM bertanggungjawab untuk memastikan persekitaran perniagaan di negara ini berada pada tahap yang kondusif kepada sesiapa sahaja yang ingin menjalankan perniagaan.

Walaubagaimanapun, dengan kewujudan para peniaga yang tidak beretika, yang tidak mendaftarkan perniagaan akan menjadi ancaman yang serius kepada persekitaran perniagaan di negara kita. Kesannya, para pengguna akan sentiasa terdedah kepada risiko ditipu oleh peniaga yang tidak berdaftar, terutamanya urusniaga yang dilakukan secara dalam talian.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Untuk membentuk satu budaya keusahawanan yang harmoni dalam sesebuah negara, pendedahan dan didikan awal kepada para pelajar merupakan satu kaedah yang terbaik bagi merealisasikan hasrat tersebut. Walaubagaimanapun, cabarannya adalah bagaimana kita mampu mengubah pemikiran para pelajar agar dapat melihat bahawa perniagaan juga merupakan salah satu cabang kerjaya yang berpotensi untuk diceburi.

Mentaliti graduan yang terlalu bergantung kepada ‘makan gaji’ perlu dikikis dengan membuka ruang minda terhadap realiti dunia perniagaan. Sebagai siswazah, mereka perlu berpandangan jauh dan tidak mengharapkan ‘makan gaji’ semata-mata setelah tamatnya pengajian.

Kefahaman mendalam tentang budaya berniaga dan keusahawanan ini akan memudahkan lagi golongan belia untuk merebut dan mencipta peluang yang baru dalam perniagaan mengikut kehendak pasaran semasa.

Solusinya, pendekatan yang diambil oleh SSM dan pihak UTeM dengan menganjurkan Program YPGo ini merupakan satu langkah proaktif ke arah membudayakan semangat keusahawan kepada para pelajar. Tahniah saya ucapkan kepada SSM dan UTeM.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Di Malaysia, terdapat 3 jenis entiti peniagaan yang boleh ditubuhkan iaitu perniagaan, syarikat, dan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT). Sehingga kini, terdapat sebanyak 7.3 juta perniagaan telah didaftarkan dengan SSM diikuti 1.3 juta syarikat dan 19 ribu PLT.

Walaupun jumlah tersebut dilihat memberangsangkan, tetapi saya yakin dan percaya dengan usaha melaksanakan kempen kesedaran mengenai kepentingan pendaftaran perniagaan yang berterusan  dilaksanakan oleh SSM, jumlah ini mampu untuk ditingkatkan lagi pada masa akan datang.

Kepada para pelajar yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan perniagaan, SSM juga turut menyediakan satu dana berupa geran memulakan perniagaan yang dikenali sebagai Skim 1 Pelajar 1 Perniagaan (S1P1P) bernilai RM10 juta. 

Kewujudan dana ini memberikan ruang dan peluang kepada mana-mana individu yang berstatus pelajar untuk mendaftarkan perniagaan mereka secara percuma dengan SSM. 

Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2017, seramai 38,538 orang pelajar telah memanfaatkan skim ini dengan nilai peruntukan yang telah digunakan sebanyak RM2.3 juta. Walaubagaimanapun, peruntukan ini masih berbaki sebanyak RM7.7 juta, sekaligus memberikan peluang yang besar kepada mana-mana pelajar yang belum berbuat demikian.

Hadirin yang budiman,

Tujuan SSM mengadakan program kesedaran seperti ini juga mempunyai matlamat jangka panjang iaitu memastikan pelaksanaan perniagaan secara dalam talian di negara ini berada pada kadar ‘sifar’ penipuan, bermakna tiada lagi pengguna yang akan ditipu apabila menjalankan urusniaga secara dalam talian ini.

Untuk menyokong usaha ini, bermula tahun 2017 SSM telah memperkenalkan SSM BizTrust sebagai alternatif kepada para usahawan dalam talian untuk meningkatkan keyakinan pembeli terhadap mereka. 

SSM BizTrust merupakan satu piawaian yang ditawarkan secara dalam talian kepada entiti perniagaan yang menjalankan perniagaan mereka menerusi medium internet seperti website, media sosial, dan sebagainya.

SSM BizTrust menyediakan platform kepada usahawan online untuk mendapatkan pensijilan biztrust melalui logo (trustmark) yang akan dipaparkan di dalam laman web perniagaan mereka. Dengan adanya paparan logo SSM BizTrust di sesebuah laman web, keyakinan pengguna yang ingin berurusan dapat ditingkatkan sama ada untuk membeli barangan, mendapatkan perkhidmatan atau berkongsi maklumat. 

Sehingga kini, seramai 1,403 peniaga online telah mendaftar dengan SSM BizTrust. Walaubagaimanapun, berita baik kepada usahawan online yang ingin mendaftar dengan SSM BizTrust, SSM telah memberikan tempoh pendaftaran percuma kepada sesiapa yang berminat sehingga 30 Disember 2020.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,  

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi tentang satu kisah kejayaan seorang anak muda yang bernama Ahmad Safuan daripada Jerteh Terengganu yang juga dilantik sebagai ikon usahawan SSM kerana telah memenangi satu program yang dianjurkan oleh SSM iaitu Projek Inspirasiku.

Seorang anak muda yang buta sebelah matanya kerana tercucuk gunting, tetapi mampu membangunkan empayar perniagaan tersendiri dengan menghasilkan produk pakaian denim atau jeans dengan jenama Raw Denim House, made in Besut yang kini mula dikenali bukan sahaja di Malaysia, malah turut dikenali di beberapa negara lain. 

Saya sempat melawat ke kilang beliau bulan lalu untuk melihat sendiri usaha anak muda ini membangunkan empayar perniagaannya. Yang membanggakan, perniagaan ini dipelopori oleh 3 orang anak muda termasuk Ahmad Safuan dan tidak seorangpun daripada mereka mempunyai latar belakang dalam bidang fesyen tetapi hasil tangan mereka sangat halus dan berkualiti.

Apa yang dapat dipelajari di sini adalah, semangat dan kesungguhan anak muda merupakan satu aset yang sangat bernilai untuk membina sebuah kejayaan. 
Memetik sebuah ungkapan oleh seorang ahli akademik dan pemikir terkenal iaitu Peter Drucker, beliau ada menyebutkan mengenai keusahawanan iaitu : 

“the entrepreneur always searches for change, responds to it and exploits it as an opportunity”

Justeru, jika anda mahu menjadi seorang usahawan yang berjaya, anda perlu bijak mengeksploitasi keperluan yang wujud dalam persekitaran untuk menawarkan sesuatu yang boleh menjana keuntungan.

Hadirin yang saya muliakan,

Berbalik kepada penganjuran program kita pada hari ini, sudah menjadi kemestian kepada SSM, selain menganjurkan program, mereka juga turut menyediakan peruntukan zakat korporat dan CSR untuk disalurkan kepada golongan asnaf fi’sabilillah, asnaf fakir miskin, serta golongan yang memerlukan termasuk yang bukan beragama Islam.

Hari ini, SSM akan menyediakan peruntukan zakat korporat sebanyak RM23,000.00. Daripada jumlah tersebut, seramai 100 orang pelajar fakir dan miskin yang beragama Islam akan menerima sebanyak RM200 setiap seorang. Selebihnya, sebanyak RM3,000.00 pula akan diberikan kepada Masjid Saiyidina Abu Bakar, UTeM.

Bagi peruntukan CSR pula, SSM menyediakan sebanyak RM21,000.00 yang diagihkan kepada 10 buah keluarga yang daif di kawasan sekitar. Setiap keluarga menerima wang tunai sebanyak RM1,000.00 beserta barangan keperluan asas bernilai RM100. Selebihnya, SSM mengagihkan bantuan sebanyak RM200 kepada 50 orang pelajar miskin bukan beragama Islam.

Diharapkan peruntukan ini dapat memberikan kecerian kepada setiap penerima serta dapat membantu meringankan bebanan kewangan semasa yang ditanggung oleh mereka.

Sebagai mengakhiri ucapan saya, saya amat berharap agar program ini mampu menjadi pemangkin ke arah melahirkan para usahawan belia yang berjaya pada masa hadapan. Bagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, kami akan sentiasa menyokong sebarang usaha ke arah memperkasakan para usahawan khususnya usahawan belia.

Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan kerjasama  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, serta semua pihak yang terlibat di atas penganjuran program ini.

Justeru, dengan lafaz Bismillahi Rahmanirr Rahim, saya merasmikan Program Youngpreneurs Go! Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Sekian.
Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.


2/21/20192019Speeches21/02/2019
51
  

​Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana pada petang ini saya dapat bersua dengan anda semua di Program 1st Student Entrepreneurship Programme atau lebih dikenali dengan singkatannya 1st Step.

Untuk makluman hadirin sekalian, pada tahun lalu  Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah melengkapkan sebanyak 6 buah siri jelajah Program 1st Step di seluruh negara. Walaubagaimanapun, di atas sambutan hangat dan menggalakkan daripada pihak Bahagian Teknik dan Vokasional (BPTV) terutamanya para pelajar, tahun ini SSM meneruskan lagi penganjuran Program 1st Step ini dengan memilih Kolej Vokasional Pengkalan Chepa sebagai lokasi pertama penganjuran pada tahun ini.

Alhamdulillah, sejak mula diperkenalkan, Program 1st Step ini telah berjaya merekodkan penyertaan lebih 10,000 orang pelajar. Daripada jumlah tersebut, seramai 200 orang usahawan baru yang terdiri daripada para pelajar Kolej Komuniti dan Sekolah Menengah Teknik yang memenuhi syarat telah mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM. 

Objektif utama penganjuran program 1st Step ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman para pelajar mengenai peranan dan fungsi SSM serta kepentingan untuk mendaftarkan perniagaan.

Melalui slogan ‘perniagaan satu kerjaya’ yang diperkenalkan, SSM berusaha membentuk modul pembelajaran bagi memupuk minat dan pemahaman pelajar terhadap dunia perniagaan. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan untuk sematkan ke dalam diri para pelajar bahawa perniagaan merupakan salah satu bidang kerjaya yang boleh diceburi setelah tamat persekolahan.

Hadirin yang dikasihi sekalian,

SSM sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik dalam apa jua aktiviti yang dianjurkan. Oleh itu, program ini tidak hanya memberikan fokus kepada taklimat dan ceramah perniagaan semata-mata, tetapi turut diselitkan dengan aktiviti-aktiviti menarik seperti penampilan selebriti usahawan, pertandingan business pitching, aktiviti keusahawanan melalui penyediaan booth jualan dan pameran serta perlbagai hadiah cabutan bertuah yang menarik menanti para pelajar yang bertuah.

Sebagai sebuah agensi kerajaan yang komited untuk memastikan aktiviti keusahawanan di negara ini terus dipergiatkan, kami percaya bahawa melalui program kolaborasi seperti ini akan membuka ruang dan peluang yang lebih baik untuk kami mencapai matlamat yang diinginkan.

Justeru, SSM sering menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta untuk berkongsi kepakaran dan bersama-sama berusaha memberikan kesedaran kepada masyarakat agar menceburi bidang perniagaan disamping mendidik para usahawan agar menjadi usahawan yang beretika.

Sehingga kini, SSM telah mencatatkan lebih 7 juta perniagaan, diikuti 1.2 juta syarikat dan 15,666 Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) yang berdaftar dengan SSM.  

Walaupun jumlah ini dilihat sangat memberangsangkan, tetapi kami tetap meneruskan program-program seperti ini secara berterusan dan disasarkan kepada golongan yang tepat, agar SSM mampu meningkatkan lagi jumlah pendaftaran perniagaan, syarikat dan PLT di Malaysia pada masa akan datang. 

Ini kerana, kami percaya bahawa masih ramai usahawan di luar sana yang menjalankan perniagaan dan memperoleh keuntungan yang besar, tetapi mereka masih tidak mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM terutamanya yang menjalankan perniagaan secara online.

Sebagai inisiatif kepada para pelajar yang ingin menceburi bidang perniagaan, tawaran Skim 1 Pelajar 1 Perniagaan (S1P1P) masih terbuka kepada mana-mana pelajar yang berminat untuk mendaftarkan perniagaan secara percuma dengan SSM. 

Sejak mula diperkenalkan, lebih 33,000 orang pelajar telah memanfaatkan skim ini dengan peruntukan lebih daripada RM2.2 juta. Peruntukan untuk skim ini masih berbaki sebanyak RM7.8 juta, secara tidak langsung memberikan peluang yang cukup besar kepada mana-mana pelajar yang belum memanfaatkan skim ini agar segera mendaftarkan perniagaan dengan SSM.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Seperti biasa, setiap kali SSM menganjurkan program, kami tidak lupa untuk berkongsi lebihan rezeki bersama golongan yang memerlukan berupa peruntukan zakat korporat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

Sempena penganjuran program 1st Step pada hari ini, SSM memperuntukan sebanyak RM22,000 peruntukan zakat korporat yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 100 orang pelajar yang tergolong dalam kategori asnaf dan bakinya sebanyak RM2,000 akan disalurkan kepada Surau KV Pengkalan Chepa. Kepada golongan bukan beragama Islam, SSM turut menyediakan peruntukan CSR sebanyak RM10,000 yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 50 orang pelajar yang layak.

Peruntukan ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan para penerima disamping untuk memenuhi keperluan harian mereka. Diharapkan para penerima akan memanfaatkan pemberian ini untuk dibelanjakan dengan sebaiknya.

Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Kementerian Pelajaran Malaysia kerana sudi bekerjasama dengan SSM untuk tahun yang kedua bagi merealisasikan penganjuran Program 1st Step ini. 

Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kolej Vokasional Pengkalan Chepa kerana turut meberikan kerjasama yang sebaiknya dengan pihak SSM untuk penganjuran kali ini.

Nasihat saya buat para pelajar sekalian, pastikan anda sentiasa tanamkan tekad dan azam yang tinggi untuk menjadi seorang insan yang berjaya. Berikan sepenuh perhatian dalam pelajaran agar mampu dijadikan bekalan dalam menempuh kehidupan yang penuh cabaran pada masa hadapan. 

Dengan ini, saya sudahi ucapan saya pada hari ini dengan lafaz Bismillahirahmanirrahim, saya merasmikan siri pertama program jelajah program 1st Step 2019, Kolej Vokasional Pengkalan Chepa.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.


1/29/20192019Speeches29/01/2019
50
  
Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan rasa kesyukuran saya ke hadrat Allah S.W.T, kerana diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersama dengan para pelajar semua, di dalam satu program yang tidak asing lagi dalam kalangan warga pendidikan teknik dan vokasional, yang dikenali sebagai 1st Student Entrepreneurship Programme (1st Step).

Untuk makluman semua hadirin, program 1st Step ini dijayakan dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, kerjasama ini berjaya memasuki tahun yang kedua pada tahun ini bagi meneruskan kesinampungan penganjuran Program 1st Step pada tahun lalu.

Hari ini kita diberikan kesempatan dan peluang untuk bersama-sama di dalam dewan yang indah ini bagi tujuan yang sama iaitu untuk menjayakan penganjuran program 1st Step kali yang ketiga pada tahun ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan Kolej Vokasional Port Dickson kerana telah memberikan kerjasama yang begitu baik untuk kami menganjurkan program pada hari ini.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Objektif utama penganjuran program 1st Step ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman para pelajar mengenai peranan dan fungsi SSM serta kepentingan untuk mendaftarkan perniagaan.

Melalui slogan ‘perniagaan satu kerjaya’, SSM berusaha membentuk modul pembelajaran bagi memupuk minat dan pemahaman pelajar sekolah terhadap dunia perniagaan. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan untuk sematkan ke dalam diri para pelajar bahawa perniagaan merupakan salah satu bidang kerjaya yang boleh diceburi setelah tamat persekolahan.

Saya amat bersyukur, melalui kerjasama bersama pihak BPTV, SSM berjaya meneruskan kesinambungan program jelajah ini untuk tahun yang kedua bagi tahun ini. Justeru, memberikan gambaran yang jelas mengenai tahap keakraban pihak SSM dengan BPTV. InshaAllah, saya percaya kerjasama ini akan berterusan dan kita dapat mempelbagaikan lagi program-program keusahawanan bersama para pelajar di bawah selian BPTV ini.

Kita semua harus akui bahawa suasana pendidikan pada masa kini jauh berbeza berbanding dahulu dahulu. Pelbagai kemudahan disediakan untuk memastikan para pelajar dapat menuntut ilmu dengan selesa serta dapat menumpukan perhatian terhadap pelajaran. 

Kita juga perlu sedar bahawa sesebuah negara yang mencapai status negara maju bukan hanya berpaksikan semangat kewarganegaraan semata-mata, tetapi ianya mestilah selari dengan tahap pendidikan generasi muda seperti anda semua untuk meneruskan kesinambungan kepimpinan dan kemakmuran negara pada masa hadapan.

Bertepatan dengan program kita pada hari ini, para pelajar dibentangkan dengan peluang untuk mempelajari selok belok dunia perniagaan bersama pihak SSM. Jangan bazirkan peluang ini, rebutlah ilmu dan maklumat dengan sebanyak mungkin untuk dijadikan bekalan dan panduan untuk menghadapi masa depan anda semua.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Pada era teknologi hari ini, kita tidak seharusnya melihat kerjaya seperti kakitangan awam, peguam, guru, doktor dan lain-lain sebagai kayu pengukur kejayaan dan jaminan hidup masa hadapan. Malah, masa hadapan adalah satu yang misteri. Adakalanya mempunyai pekerjaan pada hari ini tidak menjanjikan kita akan kekal dengan kerjaya itu ¬selamanya.

Apa yang harus kita sedari, kecintaan, keikhlasan, semangat yang tidak pudar, berfikiran positif dan inovatif serta keinginan untuk menjadi lebih baik dalam aspek kemahiran dan ilmu merupakan elemen penting dalam kesejahteraan kerjaya masa depan.

Sekiranya para pelajar di hadapan saya pada hari ini mampu menyerap semua nilai-nilai yang saya sebutkan ini, percayalah bahawa anda akan berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi kelak.

Sama ada kita semua sedari atau tidak, di negara kita sahaja telah wujud sebilangan usahawan-usahawan belia yang berjaya dalam dunia keusahawan sehingga bergelar jutawan, dan memiliki empayar perniagaan yang ternama. Kejayaan mereka tidak lain dan tidak bukan, berpaksikan kepada pendedahan awal dan ditanamkan semangat keusahawan di dalam diri mereka sejak di alam persekolahan lagi.

Berdasarkan realiti tersebut, SSM sebagai sebuah agensi penguatkuasaan dan pengawal selia sektor korporat di negara ini secara tidak langsung, terpanggil untuk melakukan sesuatu agar lebih ramai para belia khususnya pelajar, yang bakal menamatkan pengajian untuk menceburi bidang perniagaan yang berpotensi besar pada masa kini.

Walaubagaimanapun, hasrat murni ini tidak dapat mencapai objektif seperti yang diharapkan tanpa pelaksanaan program kesedaran yang betul dan bersungguh-sungguh. Untuk mencapai hasrat ini, SSM bukan sahaja merancang pelaksanaan program semata-mata, tetapi dalam masa yang sama turut berusaha untuk membangunkan modul penyampaian mengenai dunia keusahawanan, dengan mengambilkira realiti dunia perniagaan yang sebenar agar mudah diterima oleh para pelajar.

Sebab itu, jika hadirin dapat melihat susunan penyampaian ilmu di dalam program ini, akan dimulakan dengan pendedahan mengenai kewujudan entiti-entiti perniagaan di Malaysia, dan bagaimana seseorang bakal usahawan boleh memilih apakah entiti perniagaan yang sesuai bagi perniagaan yang ingin dijalankan.

Setelah para pelajar diberikan kefahaman mengenai ilmu memulakan perniagaan, modul-modul seterusnya akan disusuli dengan taklimat oleh agensi-agensi kerajaan yang diwujudkan untuk membantu para usahawan dan bakal usahawan, diikuti dengan ceramah motivasi keusahawan, perkongsian pengalaman oleh selebriti usahawan dan diakhiri dengan aktiviti pembentangan projek perniagaan oleh para pelajar bagi mengukur sejauh mana para pelajar bersedia dan memahami mengenai bidang keusahawanan.

Tidak cukup dengan itu, penganjuran program ini juga turut menyediakan tapak perniagaan bagi memberikan peluang kepada para pelajar untuk menjalankan perniagaan masing-masing. SSM juga menyediakan kupon tunai kepada para pelajar yang menyertai program ini untuk dibelanjakan di gerai-gerai tersebut, sebagai satu usaha SSM menyokong dan memberikan motivasi kepada para peniaga untuk meningkatkan keseronokan mereka menjalankan perniagaan.

Hadirin yang dikasihi sekalian,

Sebagai inisiatif kepada para pelajar yang ingin menceburi bidang perniagaan, SSM turut menawarkan Skim 1 Pelajar 1 Perniagaan (S1P1P) dengan peruntukan geran memulakan perniagaan sebanyak RM10 juta. 

Skim ini terbuka kepada mana-mana pelajar yang telah memenuhi syarat asas iaitu warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan berstatus pelajar sepenuh masa, boleh mendaftarkan perniagaan secara percuma dengan SSM. 

Sejak mula diperkenalkan, lebih 38,000 orang pelajar telah memanfaatkan skim ini dengan peruntukan lebih daripada RM2.6 juta. Peruntukan untuk skim ini masih berbaki sebanyak RM7.4 juta lagi, secara tidak langsung memberikan peluang yang cukup besar kepada mana-mana pelajar yang belum memanfaatkan skim ini agar segera mendaftarkan perniagaan dengan SSM.

Penyediaan peruntukan ini adalah salah satu usaha SSM menarik minat golongan muda untuk memulakan langkah awal menjadi seorang usahawan yang berjaya dan beretika. Pada masa yang sama, SSM ingin mengurangkan kadar penipuan perniagaan online yang berpunca daripada lambakan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan secara dalam talian oleh peniaga yang tidak berdaftar, sekaligus mengundang risiko yang besar buat para pelanggan.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Seperti biasa, setiap kali SSM menganjurkan program, kami tidak lupa untuk berkongsi lebihan rezeki bersama golongan yang memerlukan berupa peruntukan zakat korporat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

Sempena penganjuran program 1st Step pada hari ini, SSM memperuntukan sebanyak RM22,800 peruntukan zakat korporat yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 104 orang pelajar yang tergolong dalam kategori asnaf dan bakinya sebanyak RM2,000 akan disalurkan kepada Surau Al-Abrar, Kolej Vokasional Port Dickson. 

Kepada golongan bukan beragama Islam, SSM turut menyediakan peruntukan CSR sebanyak RM8,800 yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 44 orang pelajar yang layak.

Peruntukan ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan para penerima disamping untuk memenuhi keperluan harian mereka. Diharapkan para penerima akan memanfaatkan pemberian ini untuk dibelanjakan dengan sebaiknya.

Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia pihak Sekolah Menengah Teknik Melaka kerana memberikan kerjasama yang sebaiknya kepada SSM untuk penganjuran kali ini.

Kepada semua para peserta program 1st Step kali ini, saya harapkan agar anda semua memperoleh ilmu dan manfaat sebagaimana yang diharapkan sepanjang penganjuran program ini. Walau apa jua bidang kerjaya yang anda ingin ceburi kelak, jangan sampai ianya menggangu fokus anda di dalam pembelajaran di sekolah mahupun kolej. 

Belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan akademik yang cemerlang, InshaAllah, dengan keputusan yang cemerlang, anda mampu mencorakkan masa depan yang lebih gemilang satu hari nanti.

Dengan ini, saya sudahi ucapan saya pada hari ini dengan lafaz Bismillahirahmanirrahim, saya merasmikan siri jelajah program 1st Step 2019, Kolej Vokasional Port Dickson.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.3/7/20192019Speeches07/03/2019
49
  

​Bismillahirrahmanirrahim.


Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulilah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dipertemukan kita semua di dalam sebuah program yang cukup bermanfaat dalam usaha melahirkan sebuah generasi muda yang berdaya saing, untuk memacu ekonomi negara kepada satu tahap yang lebih membanggakan, melalui penganjuran Program Youngpreneurs Go (YPGo).

Untuk makluman, program ini merupakan kali yang kedua dianjurkan oleh SSM pada tahun ini. Bulan lalu, SSM menganjurkan program ini di Politeknik Kota Bharu, Kelantan.  Alhamdulillah, hari ini SSM dapat menganjurkannya di Kampus Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

Meskipun program ini dianjurkan di UTeM, tetapi penglibatan peserta untuk program ini tidak hanya terfokus kepada para pelajar UTeM sahaja. Para pelajar daripada institusi-institusi pendidikan tinggi lain, yang terdapat di seluruh negeri Melaka turut dijemput untuk bersama-sama memeriahkan penganjuran ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua para peserta yang terlibat.

Sebelum saya melanjutkan ucapan ini, terlebih dahulu saya mewakili pihak SSM untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak UTeM dan semua pihak yang terlibat kerana menyambut baik pelaksanaan program YPGo ini, serta sudi bekerjasama untuk menjayakan pada hari ini.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Penganjuran Program YPGo ini bukanlah program hiburan mahupun pesta membeli belah semata-mata. Program YPGo! ini terlahir daripada sebuah inisiatif dan hasrat murni SSM untuk memberikan kesedaran dan pendidikan khusus kepada masyarakat mengenai tatacara dan etika menjadi seorang usahawan yang berjaya.

Sebagai satu-satunya agensi penguatkuasaan dan kawal selia sektor korporat di negara ini, SSM bertanggungjawab untuk memastikan persekitaran perniagaan di negara ini berada pada tahap yang kondusif kepada sesiapa sahaja yang ingin menjalankan perniagaan.

Walaubagaimanapun, dengan kewujudan para peniaga yang tidak beretika, yang tidak mendaftarkan perniagaan akan menjadi ancaman yang serius kepada persekitaran perniagaan di negara kita. Kesannya, para pengguna akan sentiasa terdedah kepada risiko ditipu oleh peniaga yang tidak berdaftar, terutamanya urusniaga yang dilakukan secara dalam talian.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Untuk membentuk satu budaya keusahawanan yang harmoni dalam sesebuah negara, pendedahan dan didikan awal kepada para pelajar merupakan satu kaedah yang terbaik bagi merealisasikan hasrat tersebut. Walaubagaimanapun, cabarannya adalah bagaimana kita mampu mengubah pemikiran para pelajar agar dapat melihat bahawa perniagaan juga merupakan salah satu cabang kerjaya yang berpotensi untuk diceburi.

Mentaliti graduan yang terlalu bergantung kepada ‘makan gaji’ perlu dikikis dengan membuka ruang minda terhadap realiti dunia perniagaan. Sebagai siswazah, mereka perlu berpandangan jauh dan tidak mengharapkan ‘makan gaji’ semata-mata setelah tamatnya pengajian.

Kefahaman mendalam tentang budaya berniaga dan keusahawanan ini akan memudahkan lagi golongan belia untuk merebut dan mencipta peluang yang baru dalam perniagaan mengikut kehendak pasaran semasa.

Solusinya, pendekatan yang diambil oleh SSM dan pihak UTeM dengan menganjurkan Program YPGo ini merupakan satu langkah proaktif ke arah membudayakan semangat keusahawan kepada para pelajar. Tahniah saya ucapkan kepada SSM dan UTeM.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Di Malaysia, terdapat 3 jenis entiti peniagaan yang boleh ditubuhkan iaitu perniagaan, syarikat, dan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT). Sehingga kini, terdapat sebanyak 7.3 juta perniagaan telah didaftarkan dengan SSM diikuti 1.3 juta syarikat dan 19 ribu PLT.

Walaupun jumlah tersebut dilihat memberangsangkan, tetapi saya yakin dan percaya dengan usaha melaksanakan kempen kesedaran mengenai kepentingan pendaftaran perniagaan yang berterusan  dilaksanakan oleh SSM, jumlah ini mampu untuk ditingkatkan lagi pada masa akan datang.

Kepada para pelajar yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan perniagaan, SSM juga turut menyediakan satu dana berupa geran memulakan perniagaan yang dikenali sebagai Skim 1 Pelajar 1 Perniagaan (S1P1P) bernilai RM10 juta. 

Kewujudan dana ini memberikan ruang dan peluang kepada mana-mana individu yang berstatus pelajar untuk mendaftarkan perniagaan mereka secara percuma dengan SSM. 

Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2017, seramai 38,538 orang pelajar telah memanfaatkan skim ini dengan nilai peruntukan yang telah digunakan sebanyak RM2.3 juta. Walaubagaimanapun, peruntukan ini masih berbaki sebanyak RM7.7 juta, sekaligus memberikan peluang yang besar kepada mana-mana pelajar yang belum berbuat demikian.

Hadirin yang budiman,

Tujuan SSM mengadakan program kesedaran seperti ini juga mempunyai matlamat jangka panjang iaitu memastikan pelaksanaan perniagaan secara dalam talian di negara ini berada pada kadar ‘sifar’ penipuan, bermakna tiada lagi pengguna yang akan ditipu apabila menjalankan urusniaga secara dalam talian ini.

Untuk menyokong usaha ini, bermula tahun 2017 SSM telah memperkenalkan SSM BizTrust sebagai alternatif kepada para usahawan dalam talian untuk meningkatkan keyakinan pembeli terhadap mereka. 

SSM BizTrust merupakan satu piawaian yang ditawarkan secara dalam talian kepada entiti perniagaan yang menjalankan perniagaan mereka menerusi medium internet seperti website, media sosial, dan sebagainya.

SSM BizTrust menyediakan platform kepada usahawan online untuk mendapatkan pensijilan biztrust melalui logo (trustmark) yang akan dipaparkan di dalam laman web perniagaan mereka. Dengan adanya paparan logo SSM BizTrust di sesebuah laman web, keyakinan pengguna yang ingin berurusan dapat ditingkatkan sama ada untuk membeli barangan, mendapatkan perkhidmatan atau berkongsi maklumat. 

Sehingga kini, seramai 1,403 peniaga online telah mendaftar dengan SSM BizTrust. Walaubagaimanapun, berita baik kepada usahawan online yang ingin mendaftar dengan SSM BizTrust, SSM telah memberikan tempoh pendaftaran percuma kepada sesiapa yang berminat sehingga 30 Disember 2020.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,  

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi tentang satu kisah kejayaan seorang anak muda yang bernama Ahmad Safuan daripada Jerteh Terengganu yang juga dilantik sebagai ikon usahawan SSM kerana telah memenangi satu program yang dianjurkan oleh SSM iaitu Projek Inspirasiku.

Seorang anak muda yang buta sebelah matanya kerana tercucuk gunting, tetapi mampu membangunkan empayar perniagaan tersendiri dengan menghasilkan produk pakaian denim atau jeans dengan jenama Raw Denim House, made in Besut yang kini mula dikenali bukan sahaja di Malaysia, malah turut dikenali di beberapa negara lain. 

Saya sempat melawat ke kilang beliau bulan lalu untuk melihat sendiri usaha anak muda ini membangunkan empayar perniagaannya. Yang membanggakan, perniagaan ini dipelopori oleh 3 orang anak muda termasuk Ahmad Safuan dan tidak seorangpun daripada mereka mempunyai latar belakang dalam bidang fesyen tetapi hasil tangan mereka sangat halus dan berkualiti.

Apa yang dapat dipelajari di sini adalah, semangat dan kesungguhan anak muda merupakan satu aset yang sangat bernilai untuk membina sebuah kejayaan. 
Memetik sebuah ungkapan oleh seorang ahli akademik dan pemikir terkenal iaitu Peter Drucker, beliau ada menyebutkan mengenai keusahawanan iaitu : 

“the entrepreneur always searches for change, responds to it and exploits it as an opportunity”

Justeru, jika anda mahu menjadi seorang usahawan yang berjaya, anda perlu bijak mengeksploitasi keperluan yang wujud dalam persekitaran untuk menawarkan sesuatu yang boleh menjana keuntungan.

Hadirin yang saya muliakan,

Berbalik kepada penganjuran program kita pada hari ini, sudah menjadi kemestian kepada SSM, selain menganjurkan program, mereka juga turut menyediakan peruntukan zakat korporat dan CSR untuk disalurkan kepada golongan asnaf fi’sabilillah, asnaf fakir miskin, serta golongan yang memerlukan termasuk yang bukan beragama Islam.

Hari ini, SSM akan menyediakan peruntukan zakat korporat sebanyak RM23,000.00. Daripada jumlah tersebut, seramai 100 orang pelajar fakir dan miskin yang beragama Islam akan menerima sebanyak RM200 setiap seorang. Selebihnya, sebanyak RM3,000.00 pula akan diberikan kepada Masjid Saiyidina Abu Bakar, UTeM.

Bagi peruntukan CSR pula, SSM menyediakan sebanyak RM21,000.00 yang diagihkan kepada 10 buah keluarga yang daif di kawasan sekitar. Setiap keluarga menerima wang tunai sebanyak RM1,000.00 beserta barangan keperluan asas bernilai RM100. Selebihnya, SSM mengagihkan bantuan sebanyak RM200 kepada 50 orang pelajar miskin bukan beragama Islam.

Diharapkan peruntukan ini dapat memberikan kecerian kepada setiap penerima serta dapat membantu meringankan bebanan kewangan semasa yang ditanggung oleh mereka.

Sebagai mengakhiri ucapan saya, saya amat berharap agar program ini mampu menjadi pemangkin ke arah melahirkan para usahawan belia yang berjaya pada masa hadapan. Bagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, kami akan sentiasa menyokong sebarang usaha ke arah memperkasakan para usahawan khususnya usahawan belia.

Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan kerjasama  Universiti Teknikal Malaysia Melaka, serta semua pihak yang terlibat di atas penganjuran program ini.

Justeru, dengan lafaz Bismillahi Rahmanirr Rahim, saya merasmikan Program Youngpreneurs Go! Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Sekian.
Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.2/21/20192019Speeches21/02/2019
48
  

​Bismillahirrahmanirrahim.


Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan rasa kesyukuran saya ke hadrat Allah S.W.T, kerana diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersama dengan para pelajar semua, di dalam satu program yang tidak asing lagi dalam kalangan warga pendidikan teknik dan vokasional, yang dikenali sebagai 1st Student Entrepreneurship Programme (1st Step).

Untuk makluman semua hadirin, program 1st Step ini dijayakan dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, kerjasama ini berjaya memasuki tahun yang kedua pada tahun ini bagi meneruskan kesinampungan penganjuran Program 1st Step pada tahun lalu.

Bulan lalu, SSM bersama BPTV telah memulakan penganjuran Program 1st Step bagi tahun 2019 di Kolej Vokasional Pengkalan Chepa, Kelantan. Bagi penganjuran kedua pula, kami telah memilih Sekolah Menengah Teknik Melaka, seperti yang dapat kita saksikan pada hari ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan sekolah kerana telah memberikan kerjasama yang begitu baik untuk kami menganjurkan program pada hari ini.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Bidang perniagaan merupakan salah satu cabang kerjaya yang sering diabaikan oleh ramai pelajar, kerana kurangnya pendedahan mengenai dunia keusahawanan dalam kalangan mereka. 

Walhal, hari ini kita dapat menyaksikan kemunculan sebilangan usahawan-usahawan belia yang berjaya dalam dunia keusahawan sehingga bergelar jutawan, dan memiliki empayar perniagaan yang ternama. Kejayaan mereka tidak lain dan tidak bukan, berpaksikan kepada pendedahan awal dan ditanamkan semangat keusahawan di dalam diri mereka sejak di alam persekolahan lagi.

Berdasarkan realiti tersebut, SSM sebagai sebuah agensi penguatkuasaan dan pengawal selia sektor korporat di negara ini secara tidak langsung, terpanggil untuk melakukan sesuatu agar lebih ramai para belia khususnya pelajar, yang bakal menamatkan pengajian untuk menceburi bidang perniagaan yang berpotensi besar pada masa kini.

Walaubagaimanapun, hasrat murni ini tidak dapat mencapai objektif seperti yang diharapkan tanpa pelaksanaan program kesedaran yang betul dan bersungguh-sungguh. Untuk mencapai hasrat ini, SSM bukan sahaja merancang pelaksanaan program semata-mata, tetapi dalam masa yang sama turut berusaha untuk membangunkan modul penyampaian mengenai dunia keusahawanan, dengan mengambilkira realiti dunia perniagaan yang sebenar agar mudah diterima oleh para pelajar.

Sebab itu, jika hadirin dapat melihat susunan penyampaian ilmu di dalam program ini, akan dimulakan dengan pendedahan mengenai kewujudan entiti-entiti perniagaan di Malaysia, dan bagaimana seseorang bakal usahawan boleh memilih apakah entiti perniagaan yang sesuai bagi perniagaan yang ingin dijalankan.

Setelah para pelajar diberikan kefahaman mengenai ilmu memulakan perniagaan, modul-modul seterusnya akan disusuli dengan taklimat oleh agensi-agensi kerajaan yang diwujudkan untuk membantu para usahawan dan bakal usahawan, diikuti dengan ceramah motivasi keusahawan, perkongsian pengalaman oleh selebriti usahawan dan diakhiri dengan aktiviti pembentangan projek perniagaan oleh para pelajar bagi mengukur sejauh mana para pelajar bersedia dan memahami mengenai bidang keusahawanan.

Tidak cukup dengan itu, penganjuran program ini juga turut menyediakan tapak perniagaan bagi memberikan peluang kepada para pelajar untuk menjalankan perniagaan masing-masing. SSM juga menyediakan kupon tunai kepada para pelajar yang menyertai program ini untuk dibelanjakan di gerai-gerai tersebut, sebagai satu usaha SSM menyokong dan memberikan motivasi kepada para peniaga untuk meningkatkan keseronokan mereka menjalankan perniagaan.

Hadirin yang dikasihi sekalian,

Sebagai inisiatif kepada para pelajar yang ingin menceburi bidang perniagaan, SSM turut menawarkan Skim 1 Pelajar 1 Perniagaan (S1P1P) dengan peruntukan geran memulakan perniagaan sebanyak RM10 juta. Skim ini terbuka kepada mana-mana pelajar yang telah memenuhi syarat asas iaitu warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan berstatus pelajar sepenuh masa, boleh mendaftarkan perniagaan secara percuma dengan SSM. 

Sejak mula diperkenalkan, lebih 38,000 orang pelajar telah memanfaatkan skim ini dengan peruntukan lebih daripada RM2.6 juta. Peruntukan untuk skim ini masih berbaki sebanyak RM7.4 juta lagi, secara tidak langsung memberikan peluang yang cukup besar kepada mana-mana pelajar yang belum memanfaatkan skim ini agar segera mendaftarkan perniagaan dengan SSM.

Pada kesempatan ini juga, saya ingin berkongsi dengan hadirin semua bahawa di Malaysia, terdapat 3 jenis entiti perniagaan yang boleh didaftarkan dengan SSM iaitu perniagaan, syarikat dan juga Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT). Sehingga kini, SSM telah mencatatkan lebih 7.3 juta perniagaan, diikuti 1.3 juta syarikat dan 19,000 Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) yang berdaftar.

Walaupun jumlah yang saya sebutkan ini dilihat agak memberangsangkan, tetapi harus diingat bahawa di luar sana terdapat ramai lagi peniaga-peniaga yang belum mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM terutamanya yang menjalankan perniagaan secara dalam talian atau dikenali dengan perniagaan online.

Kesan daripada kewujudan peniaga yang tidak berdaftar ini menjadi punca kepada kewujudan kes-kes penipuan melibatkan perniagaan online. Saranan saya kepada hadirin sekalian khususnya para pelajar, jika anda ingin menjadi seorang usahawan yang baik, daftarlah perniagaan anda dengan SSM. Tetapi, jika anda seorang pengguna, pastikan anda berurusan dengan peniaga yang berdaftar sahaja bagi mengelakkan anda menjadi mangsa penipuan.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Seperti biasa, setiap kali SSM menganjurkan program, kami tidak lupa untuk berkongsi lebihan rezeki bersama golongan yang memerlukan berupa peruntukan zakat korporat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

Sempena penganjuran program 1st Step pada hari ini, SSM memperuntukan sebanyak RM22,000 peruntukan zakat korporat yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 100 orang pelajar yang tergolong dalam kategori asnaf dan bakinya sebanyak RM2,000 akan disalurkan kepada Surau Sekolah Menengah Teknik Melaka. 

Kepada golongan bukan beragama Islam, SSM turut menyediakan peruntukan CSR sebanyak RM10,000 yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 50 orang pelajar yang layak.

Peruntukan ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan para penerima disamping untuk memenuhi keperluan harian mereka. Diharapkan para penerima akan memanfaatkan pemberian ini untuk dibelanjakan dengan sebaiknya.

Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia pihak Sekolah Menengah Teknik Melaka kerana memberikan kerjasama yang sebaiknya kepada SSM untuk penganjuran kali ini.

Kepada semua para peserta program 1st Step kali ini, saya harapkan agar anda semua memperoleh ilmu dan manfaat sebagaimana yang diharapkan sepanjang penganjuran program ini. Walau apa jua bidang kerjaya yang anda ingin ceburi kelak, jangan sampai ianya menggangu fokus anda di dalam pembelajaran di sekolah mahupun kolej. 

Belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan akademik yang cemerlang, InshaAllah, dengan keputusan yang cemerlang, anda mampu mencorakkan masa depan yang lebih gemilang satu hari nanti.

Dengan ini, saya sudahi ucapan saya pada hari ini dengan lafaz Bismillahirahmanirrahim, saya merasmikan siri jelajah program 1st Step 2019, Sekolah Menengah Teknik Melaka.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.2/20/20192019Speeches20/02/2019
47
  

​Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana pada petang ini saya dapat bersua dengan anda semua di Program 1st Student Entrepreneurship Programme atau lebih dikenali dengan singkatannya 1st Step.

Untuk makluman hadirin sekalian, pada tahun lalu  Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah melengkapkan sebanyak 6 buah siri jelajah Program 1st Step di seluruh negara. Walaubagaimanapun, di atas sambutan hangat dan menggalakkan daripada pihak Bahagian Teknik dan Vokasional (BPTV) terutamanya para pelajar, tahun ini SSM meneruskan lagi penganjuran Program 1st Step ini dengan memilih Kolej Vokasional Pengkalan Chepa sebagai lokasi pertama penganjuran pada tahun ini.

Alhamdulillah, sejak mula diperkenalkan, Program 1st Step ini telah berjaya merekodkan penyertaan lebih 10,000 orang pelajar. Daripada jumlah tersebut, seramai 200 orang usahawan baru yang terdiri daripada para pelajar Kolej Komuniti dan Sekolah Menengah Teknik yang memenuhi syarat telah mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM. 

Objektif utama penganjuran program 1st Step ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman para pelajar mengenai peranan dan fungsi SSM serta kepentingan untuk mendaftarkan perniagaan.

Melalui slogan ‘perniagaan satu kerjaya’ yang diperkenalkan, SSM berusaha membentuk modul pembelajaran bagi memupuk minat dan pemahaman pelajar terhadap dunia perniagaan. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan untuk sematkan ke dalam diri para pelajar bahawa perniagaan merupakan salah satu bidang kerjaya yang boleh diceburi setelah tamat persekolahan.

Hadirin yang dikasihi sekalian,

SSM sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik dalam apa jua aktiviti yang dianjurkan. Oleh itu, program ini tidak hanya memberikan fokus kepada taklimat dan ceramah perniagaan semata-mata, tetapi turut diselitkan dengan aktiviti-aktiviti menarik seperti penampilan selebriti usahawan, pertandingan business pitching, aktiviti keusahawanan melalui penyediaan booth jualan dan pameran serta perlbagai hadiah cabutan bertuah yang menarik menanti para pelajar yang bertuah.

Sebagai sebuah agensi kerajaan yang komited untuk memastikan aktiviti keusahawanan di negara ini terus dipergiatkan, kami percaya bahawa melalui program kolaborasi seperti ini akan membuka ruang dan peluang yang lebih baik untuk kami mencapai matlamat yang diinginkan.
Justeru, SSM sering menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta untuk berkongsi kepakaran dan bersama-sama berusaha memberikan kesedaran kepada masyarakat agar menceburi bidang perniagaan disamping mendidik para usahawan agar menjadi usahawan yang beretika.

Sehingga kini, SSM telah mencatatkan lebih 7 juta perniagaan, diikuti 1.2 juta syarikat dan 15,666 Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) yang berdaftar dengan SSM.  

Walaupun jumlah ini dilihat sangat memberangsangkan, tetapi kami tetap meneruskan program-program seperti ini secara berterusan dan disasarkan kepada golongan yang tepat, agar SSM mampu meningkatkan lagi jumlah pendaftaran perniagaan, syarikat dan PLT di Malaysia pada masa akan datang. 

Ini kerana, kami percaya bahawa masih ramai usahawan di luar sana yang menjalankan perniagaan dan memperoleh keuntungan yang besar, tetapi mereka masih tidak mendaftarkan perniagaan mereka dengan SSM terutamanya yang menjalankan perniagaan secara online.

Sebagai inisiatif kepada para pelajar yang ingin menceburi bidang perniagaan, tawaran Skim 1 Pelajar 1 Perniagaan (S1P1P) masih terbuka kepada mana-mana pelajar yang berminat untuk mendaftarkan perniagaan secara percuma dengan SSM. 

Sejak mula diperkenalkan, lebih 33,000 orang pelajar telah memanfaatkan skim ini dengan peruntukan lebih daripada RM2.2 juta. Peruntukan untuk skim ini masih berbaki sebanyak RM7.8 juta, secara tidak langsung memberikan peluang yang cukup besar kepada mana-mana pelajar yang belum memanfaatkan skim ini agar segera mendaftarkan perniagaan dengan SSM.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Seperti biasa, setiap kali SSM menganjurkan program, kami tidak lupa untuk berkongsi lebihan rezeki bersama golongan yang memerlukan berupa peruntukan zakat korporat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

Sempena penganjuran program 1st Step pada hari ini, SSM memperuntukan sebanyak RM22,000 peruntukan zakat korporat yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 100 orang pelajar yang tergolong dalam kategori asnaf dan bakinya sebanyak RM2,000 akan disalurkan kepada Surau KV Pengkalan Chepa. Kepada golongan bukan beragama Islam, SSM turut menyediakan peruntukan CSR sebanyak RM10,000 yang akan diagihkan sebanyak RM200 kepada 50 orang pelajar yang layak.

Peruntukan ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan para penerima disamping untuk memenuhi keperluan harian mereka. Diharapkan para penerima akan memanfaatkan pemberian ini untuk dibelanjakan dengan sebaiknya.

Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Kementerian Pelajaran Malaysia kerana sudi bekerjasama dengan SSM untuk tahun yang kedua bagi merealisasikan penganjuran Program 1st Step ini. 

Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kolej Vokasional Pengkalan Chepa kerana turut meberikan kerjasama yang sebaiknya dengan pihak SSM untuk penganjuran kali ini.

Nasihat saya buat para pelajar sekalian, pastikan anda sentiasa tanamkan tekad dan azam yang tinggi untuk menjadi seorang insan yang berjaya. Berikan sepenuh perhatian dalam pelajaran agar mampu dijadikan bekalan dalam menempuh kehidupan yang penuh cabaran pada masa hadapan. 

Dengan ini, saya sudahi ucapan saya pada hari ini dengan lafaz Bismillahirahmanirrahim, saya merasmikan siri pertama program jelajah program 1st Step 2019, Kolej Vokasional Pengkalan Chepa.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.


1/29/20192019Speeches29/01/2019
46
  

​Bismillahirrahmanirrahim.


Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulilah, bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dipertemukan kita semua di dalam sebuah program yang cukup bermanfaat khususnya buat para pelajar di Politeknik Kota Bharu termasuk institusi-institusi pendidikan di sekitarnya. Program ini tidak lain dan tidak bukan adalah Program Youngpreneurs Go! atau lebih dikenali dengan singkatannya Program YPGo!.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di bawah pimpinan YBhg. Dato’ Zahrah Abd Wahab Fenner selaku Ketua Pegawai Eksekutif kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama menjayakan program YPGo! ini.
Mewakili pihak SSM, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pengarah Politeknik Kota Bharu dan seluruh kakitangan politeknik kerana telah memberikan kerjasama yang jitu kepada SSM untuk kita bersama-sama merealisasikan program yang cukup bermanfaat khusus buat para pelajar dan bakal-bakal usahawan pada masa hadapan.

Para hadirin yang saya kasihi sekalian,

Seperti kita semua sedia maklum, SSM merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah kementerian saya iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pengguna (KPDNHEP) yang berperanan sebagai pengawal selia sektor korporat di negara ini. 

Di samping memastikan apa jua entiti perniagaan yang dijalankan di negara ini mematuhi segala peraturan, SSM juga perlu memastikan agar setiap individu yang menjalankan perniagaan di negara ini berdaftar terlebih dahulu dengan SSM, bagi mengelakkan wujudnya sebarang unsur penipuan dan penindasan terhadap pengguna. 

Berpaksikan matlamat ini, SSM sering menganjurkan pelbagai program untuk memupuk kesedaran mengenai kepentingan mendaftarkan perniagaan. Matlamat lain adalah untuk memastikan statistik pengguna yang menjadi mangsa penipuan peniaga yang tidak berdaftar ini dapat dikurangkan. 

Ternyata, dalam sedar tak sedar, tahun ini merupakan tahun yang ke-3 SSM meneruskan program kesedaran dan pendidikan keusahawanan ini melalui siri jelajah YPGo!. Program ini juga merupakan kali yang ke-7 dianjurkan sejak mula diperkenalkan pada tahun 2017.

Melalui penganjuran program YPGo! ini, SSM memberikan fokus khusus kepada para pelajar IPTA dan IPTS di seluruh negara untuk memupuk minat mereka menceburi bidang keusahawanan dengan memperkenalkan slogan “Perniagaan adalah satu kerjaya”.

Melalui slogan ini, kita berharap para graduan kelak tidak hanya bergantung harap kepada pekerjaan ‘makan gaji’ semata-mata. Sebaliknya, kita inginkan para graduan pada masa akan datang mempunyai pilihan lain selain makan gaji iaitu menjadi seorang usahawan.

Selaku menteri yang dilantik dan bertanggungjawab mengenai hal ehwal perdagangan dalam negeri, saya memuji langkah proaktif yang diambil oleh SSM. Mereka telah menjelajah ke seluruh negara untuk memberi kesedaran kepada para usahawan dan bakal usahawan melalui penganjuran pelbagai program dengan sasaran peserta yang berbeza. Tahniah saya ucapkan kepada SSM.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Sektor Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan berpotensi tinggi merangkumi lebih 90% dari KDNK negara. Usahawan muda negara mahupun bakal-bakal usahawan di hadapan saya ini seharusnya menceburi sektor ini dengan memperkenalkan pelbagai perkhidmatan dan pengeluaran produk tempatan yang bermutu tinggi.

Hari ini, anak muda harus sedar dan menerima realiti semasa. Anda perlu bangun dan merebut peluang-peluang untuk menjadi usahawan bagi mencorakkan hala tuju kehidupan anda sendiri. Kementerian melalui agensi-agensi yang ada seperti SSM boleh menyediakan platform dan sokongan latihan, tetapi pilihan untuk mencapai kejayaan atau sebaliknya, berada dalam tangan anda sendiri.

Besar harapan saya agar para pelajar memanfaatkan program ini sebaiknya bagi meningkatkan kemahiran dan mengambil pengalaman sebanyak mungkin dalam bidang keusahawanan, ianya bertujuan untuk menyediakan diri dalam pelbagai sektor perusahaan kecil dan sederhana.

Berbalik kepada penganjuran program kita pada hari ini, penganjuran program ini bukanlah untuk memastikan para peniaga berdaftar dengan SSM semata-mata, tetapi lebih menjurus kepada Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

Melalui program seumpama ini, SSM dapat membantu kerajaan meningkatkan kesedaran usahawan terhadap kepentingan mendaftarkan perniagaan di samping mendidik masyarakat agar tidak mudah tertipu dan menjadi mangsa peniaga yang tidak berdaftar. 

Ini kerana, penyumbang kepada peningkatan jumlah aduan penipuan peniaga online pada ketika ini berpunca daripada kewujudan peniaga yang tidak berdaftar. Mana-mana pengguna yang berurusan dengan peniaga yang tidak berdaftar mempunyai risiko yang tinggi untuk ditipu. Pengguna yang ditipu oleh peniaga tidak berdaftar juga sukar untuk mengambil tindakan undang-undang memandangkan SSM atau pihak berkuasa tidak mempunyai sebarang rekod mengenai kewujudan perniagaan tersebut.


Justeru, pada kesempatan ini, saya ingin menyeru kepada seluruh hadirin, para usahawan mahupun bakal usahawan agar tidak memandang enteng terhadap kepentingan pendaftaran perniagaan. 

Melalui pendaftaran perniagaan ini, saya percaya anda semua akan memperolehi lebih banyak peluang dan ruang untuk mengembangkan perniagaan anda pada masa hadapan.

Para hadirin yang dikasihi sekalian,

Sudah menjadi kemestian kepada SSM, selain menganjurkan program, mereka juga turut menyediakan peruntukan zakat korporat dan CSR untuk disalurkan kepada golongan asnaf fi’sabilillah, asnaf fakir miskin, serta golongan yang memerlukan termasuk yang bukan beragama Islam.

Hari ini, SSM akan menyediakan peruntukan zakat korporat sebanyak RM22,000.00. Daripada jumlah tersebut, seramai 100 orang pelajar fakir dan miskin yang beragama Islam akan menerima sebanyak RM200 setiap seorang. Selebihnya, sebanyak RM2,000.00 pula akan diberikan kepada Surau Politeknik Kota Bharu.

Bagi peruntukan CSR pula, SSM menyediakan sebanyak RM21,000.00 yang diagihkan kepada 10 buah keluarga yang daif di kawasan sekitar. Setiap keluarga menerima wang tunai sebanyak RM1,000.00 beserta barangan keperluan asas bernilai RM100. Selebihnya, SSM mengagihkan bantuan sebanyak RM200 kepada 50 orang pelajar miskin bukan beragama Islam.

Diharapkan peruntukan ini dapat memberikan kecerian kepada setiap penerima serta dapat membantu meringankan bebanan kewangan semasa yang ditanggung oleh mereka.

Sebagai mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin menyeru kepada seluruh hadirin khususnya para pelajar agar memanfaatkan program YPGo! ini dengan sebaiknya. Saya percaya, banyak ilmu mengenai dunia keusahawanan dapat diperolehi sepanjang 2 hari program ini berlangsung.

Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih dan syabas kepada pihak SSM dan semua yang terlibat menjayakan Program Youngpreneurs Go! ini. 

Oleh itu, dengan lafaz Bismillahi rahmanirr rahim, saya merasmikan Program Youngpreneurs Go! Politeknik Kota Bharu Kelantan.

Sekian,

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.


1/28/20192019Speeches28/01/2019
45
  
Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih saudara/i Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Alhamdulillah, pada hari ini saya berasa sangat bertuah kerana dapat bersama-sama Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di bawah pimpinan Dato’ Zahrah Abd Wahab Fenner untuk menyertai Program Kayuhan I Love Penang bagi menyampaikan sumbangan Zakat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

Untuk makluman semua, program pada hari ini bukanlah program kayuhan basikal semata-mata, tetapi program ini lebih menjurus ke arah pelaksanaan CSR dan pengagihan peruntukan zakat korporat SSM kepada golongan yang memerlukan.

Saya sememangnya mengalakkan program-program seperti ini kerana ini merupakan satu inisiatif yang bagus dan wajar dilaksanakan untuk membantu golongan yang memerlukan dalam memenuhi keperluan harian mereka. 

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Saya difahamkan bahawa ini bukanlah kali pertama SSM menganjurkan program kayuhan dan pengagihan zakat dan sumbangan CSR kepada masyarakat. SSM sering melaksanakan program seumpama ini dengan pelbagai pihak.

Saya dimaklumkan bahawa SSM telah mengagihkan zakat korporat dan CSR ke semua negeri dan kali ini memilih Pulau Pinang.

Di dalam kerangka pandangan hidup Islam juga, pembayaran zakat merupakan satu kaedah penyuburan harta dan kekayaan. Melalui pemberian zakat, telah dijanjikan bahawa setiap sen yang dikeluarkan akan diganti dengan ganjaran berlipat ganda. Ini dinyatakan menerusi firman Allah SWT di dalam ayat 261 Surah Al-Baqarah yang memberikan perumpamaan bagaimana harta yang dinafkahkan laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir mengandungi seratus biji. 

Dengan rahmat Allah SWT, membayar zakat akan memastikan cash flow terus berlaku dengan lancar serta memastikan long term sustainability kepada perniagaan yang diusahakan.

Justeru, apa yang SSM bawakan kepada kita pada hari ini adalah semata-mata untuk membawa berkat kepada kita.

Sekiranya semua sektor korporat yang terdapat di negara kita mengetengahkan sifat murah hati dan dermawan seperti ini, saya percaya masyarakat akan lebih terbela dan negara akan lebih makmur melalui peningkatan kuasa beli rakyat. 

Hadirin yang dikasihi sekalian,

Saya ingin memuji SSM kerana tidak melupakan golongan bukan Islam dalam menghulurkan bantuan. Ini kerana SSM turut menyediakan peruntukan CSR bagi golongan bukan Islam supaya mereka turut berpeluang menerima bantuan daripada SSM. 

Ini merupakan satu pendekatan yang sangat baik untuk memastikan hasil negara dapat dinikmati secara adil dan sama rata. Saya berharap agar pendekatan yang sama turut diambil oleh agensi-agensi lain yang terdapat di negara ini agar kebajikan rakyat khususnya golongan yang memerlukan, sentiasa terbela.

Bagi program ini, saya difahamkan SSM akan mengagihkan peruntukan zakat korporatnya sebanyak RM70,000 di mana sebanyak RM30,000 akan diagihkan kepada 300 orang asnaf fakir dan miskin serta RM40,000 untuk surau dan masjid di sekitar Kawasan ini.

Selain itu, SSM turut menyediakan peruntukan CSR berjumlah RM41,000. Dari jumlah ini sebanyak RM30,000 diperuntukan kepada 100 individu bukan beragama Islam yang sangat memerlukan dan selebihnya, iaitu sebanyak RM1,000 wang tunai beserta bantuan keperluan asas bernilai RM100 akan diberikan kepada 10 buah keluarga kurang bekemampuan.

Pengagihan zakat dan pelaksanaan CSR ini adalah sejajar dengan apa yang dituntut di dalam Islam seperti sabda Rasulullah S.A.W:

”Barangsiapa yang tidak mengambil berat hal orang Islam yang lain, maka bukan dari golongan Kami”. (Riwayat Tabrani)

Apa yang boleh kita fahami bersama daripada maksud hadis adalah kewajaran untuk kita sentiasa mengambil berat dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Rasulullah S.A.W turut menegaskan bahawa kegagalan kita untuk mengambil berat sesama manusia boleh menyebabkan kita terkeluar dari golongan yang akan bersama-sama dengan Baginda. 

Dalam kehidupan bernegara, tanpa inisiatif bantu-membantu seperti ini, siapa lagi yang boleh kita harapkan dalam usaha memberikan kehidupan yang lebih baik kepada golongan yang memerlukan. 

Inilah masanya untuk kita berkongsi nikmat yang diberikan dan berkongsi bersama golongan yang kurang bernasib baik. Pepatah ada menyatakan: 

“Tangan yang memberi itu, lebih mulia daripada tangan yang menerima”. 

Ini bermakna dengan memberi kita akan lebih diberkati dan InsyaAllah kita akan memperoleh berkat yang melimpah ruah tanpa kita perlu meminta.

Akhir kata, sekali lagi saya amat berbangga dan berpuas hati dengan penganjuran program kita pada hari ini, terima kasih ucapkan kepada pihak SSM dan semua yang terlibat.

Diharapkan usaha murni seperti ini akan dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. 

 Sekian, 

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.12/15/20182018Speeches15/12/2018
44
  
Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Saya merasa amat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua pada hari ini untuk meraikan Program Kayuhan Amal dan sumbangan Zakat dan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM.

Sebagai seorang yang amat menggemari aktiviti berbasikal, saya bersama warga SSM yang terlibat pada hari ini amat bersyukur kerana berpeluang untuk berbasikal bersama-sama sambil menghulurkan bantuan kepada penduduk yang memerlukan.

Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat  bersama-sama menyertai aktiviti berbasikal sebentar tadi serta semua yang hadir di sini untuk menyempurnakan penyerahan zakat korporat dan CSR SSM kepada yang memerlukan.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Sepertimana yang kita semua sedia maklum, SSM merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) yang bertanggungjawab mengawalselia Akta Syarikat 2016, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) 2012 dan akta-akta lain yang berkaitan.

Dengan visi untuk menjadi pendaftar dan pengawal selia korporat terulung, SSM sentiasa berusaha memenuhi sasaran yang telah ditetapkan untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua.

Walaupun tugasan hakiki kami untuk mengawalselia sektor korporat, tetapi sudah menjadi kemestian kami di SSM untuk SSM turut terpanggil untuk terus membantu golongan yang memerlukan melalui peruntukan zakat korporat mahupun CSR.

Alhamdulillah, dari tahun ke tahun, peruntukan CSR dan Zakat Korporat SSM sentiasa meningkat dan memberikan peluang kepada kami untuk membantu lebih ramai golongan yang memerlukan.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Pada hari ini SSM menyediakan peruntukan zakat korporat SSM berjumlah RM74,000 dan peruntukan CSR sebanyak RM36,500 dengan jumlah keseluruhannya RM110,500 khusus untuk golongan yang memerlukan yang terdapat di sekitar Gopeng, Perak.

Untuk zakat korporat SSM, sebanyak RM45,000 akan diagihkan kepada sebanyak 150 orang asnaf berjumlah RM300 seorang. Selebihnya pula diagihkan kepadalapan buah surau yang terdapat di kawasan ini sebanyak RM3,000 bagi setiap surau serta sebuah Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Dahikmah sebanyak RM5,000.

Bagi peruntukan CSR pula, sebanyak RM36,500 diperuntukan untuk diagihkan kepada 15 buah rumah penduduk yang kurang bernasib baik, masing-masing menerima wang tunai sebanyak RM1,000.00 beserta bantuan barangan keperluan asas bernilai RM100. Selebihnya pula diagihkan kepada 50 orang bukan beragama Islam yang akan menerima sebanyak RM300 seorang.

Oleh kerana, sesi persekolahan baru bagi tahun 2019 akan bermula tidak lama lagi, melalui peruntukan CSR, SSM turut menyediakan bantuan beg sekolah dan peralatan persekolahan bernilai RM100 untuk diagihkan kepada kepada 50 orang pelajar yang telah dikenalpasti daripada keluarga yang memerlukan. 

Sebagai mengakhiri ucapan ini, saya berharap agar pemberian peruntukan zakat korporat dan CSR ini sedikit sebanyak dapat membantu para penerima untuk memenuhi keperluan harian mereka.
Insya-Allah, SSM akan terus berusaha agar tahun-tahun akan datang kami dapat mempertingkatkan lagi jumlah peruntukan zakat dan CSR ini untuk membantu sesiapa sahaja yang memerlukan. 

Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan penghargaan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan majlis ini serta memberikan kerjasama dan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada kami semua.

Sekian,

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.12/8/20182018Speeches08/12/2018
43
  

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutasi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulilah, saya bersyukur kerana diberikan kesempatan untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini bagi menjayakan sebuah program yang julung kali diadakan iaitu program penyampaian hadiah kepada para pemenang Projek Inspirasiku.

Saya juga berterima kasih kepada SSM di bawah pimpinan YBhg. Dato’ Zahrah Abd Wahab Fenner selaku Ketua Pegawai Eksekutif kerana sudi menjemput saya untuk menjayakan program ini.

Para hadirin yang saya kasihi sekalian,

Saya dimaklumkan bahawa SSM mula melaksanakan Projek Inspirasiku ini sejak awal tahun 2017 yang lalu. Projek ini bermatlamat untuk membuka ruang dan peluang kepada para usahawan untuk berkongsi kisah kejayaan mereka menjalankan perniagaan bermula dari bawah sehingga berjaya berada di tahap yang membanggakan untuk dijadikan inspirasi kepada masyarakat. 

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada SSM di atas inisiatif murni ini. Saya juga ingin menyambut baik usaha ini kerana ia telah membuka ruang dan peluang kepada para usahawan yang mungkin dahulunya menghadapi pelbagai kesusahan dalam mengusahakan perniagaan masing-masing, tetapi berjaya melakukannuya pada hari ini. Melalui projek ini, usahawan-usahawan ini bukan sahaja dapat dikenali ramai, tetapi juga menjadi inspirasi kepada orang lain.

Saya diberitahu bahawa lebih 1,000 usahawan telah menghantar penyertaan masing-masing untuk Projek Inspirasiku  ini. Walau bagaimanapun, hanya 12 kisah kejayaan yang paling meninggalkan kesan diketengahkan sebagai finalis untuk projek kali. Daripada 12 finalis yang telah dipilih, hanya sembilan finalis dapat hadir bersama kita pada hari ini dan kita akan menyaksikan tiga peserta yang terbaik, dimana salah seorangnya bakal dinobatkan sebagai juara.

Para hadirin sekalian,

Saya melihat pelaksanaan program seumpama ini merupakan satu usaha yang baik ke arah mendidik dan menyemai budaya keusahawanan di kalangan masyarakat. Saya percaya bahawa ramai orang di luar sana memiliki cita-cita untuk menjadi seorang usahawan, tetapi mereka masih ragu-ragu untuk memulakannya kerana takut menghadapi pelbagai pancaroba di dalam dunia keusahawanan ini.

Dengan adanya Projek Inspirasiku ini, saya yakin kisah-kisah kejayaan yang ada dapat dijadikan pembakar semangat dan sumber kekuatan kepada bakal-bakal usahawan di luar sana untuk terus mengorak langkah dalam bidang perniagaan.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

Seperti yang anda semua sedia maklum, baru-baru ini, di dalam pembentangan Bajet 2019,potensi sektor perniagaan terutama Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) disentuh serba sedikit. Melalui bajet tersebut, kerajaan sedang merancang strategi ke arah memperkukuhkan sektor PKS di negara ini.

Ini kerana, sektor PKS merangkumi 98.5% daripada jumlah perniagaan di Malaysia dan menjadi nadi pertumbuhan ekonomi negara. Bagi memastikan PKS terus berkembang maju dan berdaya saing, kerajaan telah memperkenalkan beberapa langkah untuk memastikan ia terus berdaya saing. Contohnya, penyediaan dana pembiayaan, pengurangan cukai, galakan eksport, penambahbaikan industri halal, skim pembiayaan patuh syariah, dan sebagainya.

Pada kesempatan ini saya ingin menyentuh salah satu langkah yang akan diambil oleh kerajaan bagi memperkasakan sektor PKS ini, iaitu  peruntukan sebanyak RM20 juta bagi mengerakkan kempen “Beli Barangan Malaysia” untuk menyokong produk dan perkhidmatan tempatan.

Kempen ini akan dilaksanakan di peringkat akar-umbi bagi menyediakan platform kepada pengilang dan penyedia perkhidmatan tempatan untuk mendapatkan akses ke hypermarket, gedung membeli–belah dan ekspo perdagangan. 

Justeru, di pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, saya melihat bahawa kempen ini bakal membuka peluang kepada para usahawan tempatan untuk mendapatkan akses pasaran yang lebih luas untuk menawarkan produk masing-masing sekaligus dapat menjana keuntungan berlipat ganda.

Hadirin yang saya kasihi sekalian, 

Saya percaya bahawa kunci kejayaan dalam perniagaan adalah suka dan minat. Jika kita melakukan sesuatu yang kita betul-betul minat dan kita akan berjaya. Perancangan awal dan sistematik hendaklah di buat agar perniagaan yang dibina berjalan lancar dan berjaya.

Untuk menentukan kejayaan seseorang, ia tidak datang sendiri tanpa disertakan dengan usaha yang berterusan. Colin Powell, seorang negarawan Amerika Syarikat mengatakan; 

"A dream does not become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work." 

Saya percaya, kejayaan para finalis pada hari ini tidak datang dengan mudah. Mereka telah mengharungi pelbagai cabaran dan pengalaman sepanjang mengusahakan perniagaan mereka sehingga berjaya. Kejayaan mereka adalah hasil kerja keras, usaha yang banyak dan berterusan serta komitmen yang tinggi dalam perniagaan.

Para hadirin sekalian,

Untuk makluman semua, terdapat 11 orang usahawan muda Malaysia tersenarai dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2017. Mereka adalah anak muda yang  berusia 30 tahun dan ke bawah dan telah berjaya memberi impak kepada kehidupan masyarakat di Malaysia dan Asia menerusi penggunaan teknologi ke atas perniagaan yang dijalankan. 

Antara nama-nama yang saya rasakan paling dikenali oleh kita semua adalah usahawan dan selebriti terkenal iaitu Neelofa berumur 28 tahun yang menjalankan perniagaan berasaskan fesyen tudung, pakaian, minyak wangi dan sebagainya. Selain itu, Vivy Yusof berumur 29 tahun pengasas Fashion Valet iaitu sebuah laman sesawang yang menempatkan pelbagai fesyen berjenama dari serantau Asia termasuk produk tempatan. 

Kesemua mereka yang tersenarai di dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2017 bukan sahaja berjaya dalam perniagaan, tetapi sebahagian daripada mereka telah menjana pendapatan yang begitu lumayan serta bergelar multi-millionaire.

Justeru, tidak dapat disangkal lagi bahawa bidang perniagaan ini adalah antara satu-satunya bidang yang menjanjikan pendapatan lumayan tanpa had sekiranya seseorang itu berada di landasan yang betul.

Kepada para finalis yang berada di hadapan saya, sebenarnya anda semua telah hampir kepada kejayaan yang diimpikan. Jadikanlah Projek Inspirasiku yang dianjurkan oleh SSM ini sebagai satu galakkan kepada anda semua untuk terus berdaya saing dan bersemangat untuk berjaya.

Hadirin yang saya kasihi sekalian,

Sebentar lagi kita akan menyaksikan siapakah finalis Projek Inspirasiku yang berjaya dinobatkan sebagai juara yang bakal membawa pulang sijil, trofi kemenangan, dan wang tunai berjumlah RM10,000, diikuti tempat kedua sebanyak RM5,000 dan tempat ketiga RM3,000.

Saya difahamkan bahawa selain perniagaan yang dijalankan, pemilihan pemenang turut dinilai berdasarkan kisah kejayaan yang paling memberikan inspirasi kepada masyarakat. Pastinya pemilihan pemenang telah ditentukan dengan begitu teliti oleh juri-juri profesional dalam bidang perniagaan yang dilantik oleh SSM.

Oleh itu, saya amat berharap agar kisah-kisah mereka mampu diketengahkan sebagai sumber motivasi dan inspirasi kepada masayarakat khususnya para usahawan dan bakal usahawan yang ingin mengikut jejak langkah seorang usahawan berjaya.

Kepada finalis yang tidak dipilih sebagai pemenang pada hari ini, sebenarnya anda juga adalah juara buat diri sendiri dan perniagaan anda. Kemenangan ini bukanlah segala-galanya. Teruskan kerjaya anda sebagai seorang usahawan dan buktikan bahawa suatu hari nanti, perniagaan anda mampu berkembang maju seiring dengan usahawan-usahawan ternama.

Justeru, saya sudahi ucapan saya pada hari ini dengan lafaz Bismillahirahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Anugerah Projek Inspirasiku.
Sekian,

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua’laikum warahmatullahi wabarakatuh​​​


11/29/2018201829/11/2018
42
  

 Date Published: 10 February 2018

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Negaraku.

Saya berasa amat bertuah pada hari ini kerana diberikan kesempatan oleh Allah S.W.T untuk bersama-sama dengan keluarga besar ini, sebuah keluarga yang begitu dekat di hati saya iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Saya percaya, untuk menjayakan program seumpama ini bukanlah suatu urusan yang mudah terutama bagi sebuah organisasi yang besar seperti SSM. Sebagai Pengerusi SSM, saya cukup berbangga melihat kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Secara tidak langsung, ini membuktikan bahawa, tiada yang mustahil sekiranya kita memiliki semangat kerjasama dan bersatu padu sebagai sebuah keluarga.
YBhg. Dato Zahrah sering memberitahu saya, bahawa SSM merupakan sebuah organisasi yang menitikberatkan nilai kekeluargaan dalam kalangan warganya. Sebab itulah pada tahun ini, SSM mengambil langkah untuk menganjurkan kempen keluarga bahagia.
Kalau Dato' Zahrah Bonda SSM, sebagai pengerusi, anggaplah saya ini sebagai Ayahanda anda semua.

Saya gembira melihat semangat yang dipamerkan oleh warga SSM yang sudi meluangkan masa untuk hadir bersama-sama ahli keluarga masing-masing ke program ini, meskipun program ini dilaksanakan pada hujung minggu.

Saya melihat program #JomPicnicSSM pada hari ini mempunyai keunikannya yang tersendiri. Keunikannya bukan sahaja pada jumlah kehadiran warga SSM yang ramai bersama ahli keluarga masing-masing, tetapi keunikan dalam mempamerkan nilai kerjasama. Kerjasama yang saya maksudkan adalah kejayaan anda semua menyediakan pelbagai juadah makanan secara potluck untuk dinikmati bersama. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada anda semua.
Hadirin sekalian,

Keluarga adalah asas ke arah pembentukan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Pembinaan keluarga bahagia mestilah menerapkan cara hidup yang positif berlandaskan ilmu dan nilai-nilai yang baik. Dalam kehidupan, setiap insan mempunyai pendekatan tersendiri untuk menentukan kebahagiaan.

Jika kita melihat realiti kehidupan pada hari ini, terdapat segelintir masyarakat yang bertindak mengejar impian dan cita-cita sehingga sanggup mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Lebih parah, terdapat dalam kalangan mereka yang beranggapan mencari wang lebih utama dari meluangkan masa bersama ahli keluarga.

Pada saya, fahaman seperti ini merupakan satu fahaman yang salah kerana tindakan mengabaikan nilai kekeluargaan akan mendorong kepada keruntuhan institusi kekeluargaan seperti berlakunya perceraian, dan keruntuhan akhlak anak-anak akibat dari kurangnya kasih-sayang daripada ibu bapa.
Oleh itu, dengan adanya program seumpama ini, secara tidak langsung akan memberikan kesedaran kepada kita semua tentang pentingnya memelihara hubungan kekeluargaan.

Para hadirin sekalian,

Jika kita melihat konteks kehidupan berkeluarga dalam sebuah organisasi pula, tempat kerja sering dikiaskan sebagai rumah kedua dan rakan sekerja sebagai ahli keluarga.

Kiasan ini membuktikan kepada kita, betapa pentingnya penerapan nilai kekeluargaan dalam hubungan satu sama lain di tempat kerja. Apabila hubungan seumpama ini telah terjalin, secara sendirinya kita akan merasakan bahawa tempat kerja bukan sahaja medan untuk kita mencari rezeki, tetapi juga sebagai tempat di mana kita dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan.

Walau bagaimanapun, hubungan kekeluargaan dalam sesebuah organisasi tidak akan berjaya sekiranya tidak ada usaha ke arah membentuk hubungan tersebut. Dalam kesempatan yang ada pada hari ini, saya ingin menyeru kepada semua warga SSM yang hadir pada agar memanfaatkan program ini dengan sebaiknya untuk kebaikan bersama.

Hadirin sekalian,

Saya berharap dengan penganjuran program #JomPicnicSSM ini akan dapat memberikan manfaat kepada kita semua bersesuaian dengan tema 'keluarga bahagia' yang diperkenalkan oleh SSM pada tahun ini.

Sekiranya pernah wujud perselisihan faham dan persengketaan dalam kalangan kita, jadikanlah program pada hari ini sebagai titik permulaan untuk kita membina semula hubungan kekeluargaan dan bersatu padu. Marilah kita bersama-masa memastikan SSM terus berdiri megah dan disegani.

Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirahmanirahim, saya merasmikan kempen 'Keluarga Bahagia' SSM.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua'laikum warahmatullahi wabarakatuh. ​


2/10/20182018Speeches10/02/2018
41
  

 Date Published: 10 February 2018

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Negaraku.

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinNya kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang gembira di samping keluarga tersayang.

Walaupun tidak semua warga SSM di seluruh negara dapat hadir pada program 'Jom Picnic' ini, saya yakin mereka tetap menyokong dan bakal melaksanakannya di peringkat negeri atau cawangan masing-masing.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan selamat datang kepada YBhg. Dato' Sri Jamil bin Haji Salleh, Ketua Setiausaha KPDNKK merangkap Pengerusi SSM kerana sudi hadir untuk bersama-sama kita di dalam program Jom Picnic pada hari ini.

Saya juga amat berbesar hati dan berterima kasih kepada seluruh warga SSM terutamanya di ibu pejabat dan di pejabat cawangan berdekatan, kerana sudi meluangkan masa untuk hadir bersama ahli keluarga masing-masing.

Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada wakil rakan-rakan strategik SSM kerana turut hadir bersama-sama memeriahkan program yang dianjurkan pada hari ini.

Komitmen yang telah ditunjukkan oleh anda semua telah berjaya memastikan penganjuran program Jom Picnic ini direalisasikan.

Hadirin sekalian,

Program Jom Picnic ini dianjurkan bersempena dengan kempen 'keluarga bahagia' yang dianjurkan oleh SSM pada tahun ini.
Mesti ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan kempen keluarga bahagia ini dengan SSM bukan? Kaitannya adalah, sebagai sebuah agensi kerajaan, SSM perlu mendukung segala aspirasi dan saranan kerajaan, di mana salah satunya adalah untuk membentuk kembali nilai kekeluargaan dalam kalangan masyarakat.

Saya ingin memetik sebuah kenyataan oleh Y.A.B Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan bahawa “di penghujung kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang ingin meluangkan sedikit lagi masa di pejabat. Sebaliknya, kita semua ingin meluangkan setiap saat bersama keluarga kita".

Kenyataan ini menggambarkan kepentingan kehidupan berkeluarga kepada setiap individu.

Selain itu, penganjuran kempen keluarga bahagia ini juga dilaksanakan di atas dasar Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) SSM, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat agar kembali memberikan fokus terhadap kehidupan berkeluarga.
Penganjuran program Jom Picnic ini adalah bertujuan untuk menghargai peranan dan sumbangan warga kerja SSM, disamping mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dalam kalangan kita semua.

Seperti yang semua sedia maklum, SSM amat menitikberatkan hubungan kekeluargaan sama ada hubungan sesama ahli keluarga mahupun hubungan kekeluargaan sesama rakan sekerja.

Secara tidak langsung, melalui penerapan nilai kekeluargaan ini, ianya dapat meningkatkan motivasi kepada seluruh warga SSM untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang saban tahun.

Justeru, pada tahun 2018 ini, SSM merasakan bahawa nilai kekeluargaan ini perlu diperluaskan bukan sahaja dalam kalangan warga SSM tetapi juga kepada masyarakat. Rentetan dari itu, SSM telah mengambil pendekatan untuk melaksanakan kempen keluarga bahagia bagi mencapai matlamat tersebut.

Hadirin sekalian,

Dalam kita bersukaria pada hari ini, diharapkan kita tidak melupakan objektif utama program ini diadakan. Selain untuk mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan warga SSM, program ini juga memberi peluang kepada kita semua dan ahli keluarga masing-masing untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain.

Saya percaya dengan mengenali sesama kita dan ahli keluarga rakan-rakan yang ada, sedikit sebanyak memberikan kita peluang untuk lebih memahami personaliti masing-masing serta dapat membina keakraban yang lebih kukuh sewaktu bekerja ataupun di luar waktu kerja.

Untuk berjaya di dalam kerjaya yang diceburi, keluarga memainkan peranan penting selain faktor diri sendiri. Kedua dua faktor ini berkait rapat sebagai pendorong kepada kemajuan dan produktiviti sesebuah organisasi.

Saya ingin membuat satu anologi mengenai keluarga. Institusi keluarga boleh diibaratkan sebagai baja kepada pokok-pokok yang redang. Dengan baja yang baik, pokok akan menjadi subur dan sihat, maka banyaklah faedah yang boleh didapati. Pada rantingnya akan datang burung membuat sarang, manusia dan haiwan akan datang berteduh, buah-buahnya akan dinikmati dan dedaunnya menghasilkan oksigen untuk manusia bernafas.

Tetapi pokok yang tidak dibaja akan tetap hidup tetapi dalam keadaan yang layu, dedaunnya kurang, buahnya tidak seperti yang diharapkan dan lebih malang lagi umur pokok tersebut mungkin tidak panjang.

Begitu juga dengan keluarga, keluarga yang bahagia akan menjadi pendorong kepada kita supaya bekerja dengan lebih jujur, amanah, dan bersungguh-sungguh. Hasilnya akan dinikmati oleh orang ramai, dan keluarga akan memperolehi rezeki yang halal dan diberkati.

Para hadirin sekalian,

Berbalik kepada penganjuran program Jom Picnic kita pada hari ini, saya amat berbesar hati dan sentiasa berlapang dada untuk terus menyokong penganjuran program seumpama ini pada masa akan datang. Saya percaya melalui penganjuran program seumpama ini akan memberikan impak positif kepada seluruh warga kerja dan SSM yang kita cintai.

Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir khususnya YBhg. Dato' Sri Jamil Haji Salleh, barisan wakil rakan strategik SSM yang terdiri daripada Mass Rapid Corporation Sdn. Bhd (MRT Corp), Rafflesia The Pearl Centre, Touch 'n Go Sdn. Bhd, WWF-Malaysia, Yeo Hup Seng (Malaysia) Berhad (Yeo's), Sunway Lagoon Sdn. Bhd, Sunway Lost World Water Park Sdn. Bhd, Dorsett Putrajaya, Minaz, Glowing Concept Sdn. Bhd, PiccaBooth dan Telekung Siti Khadijah serta seluruh warga kerja SSM.

Semoga dengan terlaksananya program Jom Picnic pada hari ini, dan kempen 'keluarga bahagia' pada tahun ini akan memberikan kebaikan untuk kita semua.

Sekian.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua'laikum warahmatullahi wabarakatuh. ​


2/10/20182018Speeches10/02/2018
40
  

 Date Published: 24 October 2017

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutation

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Negaraku.

Dato Seri, Ladies and Gentlemen,

The delivery of public company information today has to go beyond the geographical boundaries in Malaysia; it has to be similarly accessible globally. With today's worldwide internet connectivity, we need to continuously improve our service delivery to help accelerate the digital transformation momentum in our e-Government development.

As public officials, we need to be receptive and pro-active in recognising the types of innovation needed in our organisations to enhance our services to the public.  We need to step up our game not just for incremental benefits, but significant and sustainable outcomes in the form of enhanced public service intensification, the growth of productivity, efficiency, and economic.

Most successful entrepreneurs have one thing in common; they are naturally tech-savvy. They are in constant demand for fast, efficient and cost-effective services. Thus, we are here today to launch yet another milestone in our own operations that will certainly meet our stakeholders' expectations.

In June 2016, we created an online service system called MYDATA-SSM in collaboration with Big Dataworks Sdn Bhd, which allowed customers to obtain Malaysia's corporate information through online. With the implementation of Companies Act 2016 back in January of this year, members of the public are now able to purchase corporate information without having to be physically present at our SSM counters. As of 22nd October, MYDATA-SSM has recorded well over 196,344 transactions with 70,000 users subscribed to MYDATA-SSM platform.

Leveraging on this success and since there is still a very high demand to obtain corporate information, SSM together with Big Dataworks and Pos Digicert have developed another successful product called Digital Certified True Copy or better known as MYCTC to eliminate the need for manual stamping from officers and the authenticity of manual Certified True Copy.

Through MYCTC, document images that require Certified True Copy (CTC) and various letters of confirmation regarding a business entity can be purchased via MYDATA-SSM portal.

It has received recognition from the Malaysia Book of Record as the first government agency in Malaysia to implement Digital Certified True Copy. Once again, none of this would have happened without a successful collaboration between SSM, Big Dataworks and Pos Digicert.

Dato Seri, Ladies and Gentlemen

We hope this portal will be able to further improve the overall positive experience of our customers. Since the launch of MYDATA-SSM, we have also embarked on several roadshows nationwide to meet up with would-be entrepreneurs and other government agencies.

We believe with the continuous improvement and innovation of our services to the Malaysian business scene will inspire us to not just remain as enablers, but also as facilitators towards meeting the needs of the country's digital transformation milestones.

MYDATA-SSM has now taken it to the next level by going international from the recent collaboration with KYCKR. The collaboration sees Malaysia as the strategic partner to provide worldwide company information that is seamless and easy to use. The new MYDATA-SSM International platform will open up the gateway to more than 180 registries worldwide with just a few clicks.

We would like to thank Big Dataworks Sdn Bhd as the catalyst to drive our venture, both within the ASEAN regions and beyond.

Thank you once again YB, and our honoured guests for joining us today.

Sokongan anda besar maknanya kepada kami untuk terus maju ke hadapan dalam menyediakan kemudahan-kemudahan terkini yang lebih mesra pengguna.

Sekian,

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua'laikum warahmatullahi wabarakatuh. ​


10/24/20172018Speeches24/10/2017
39
  

 Date Published: 7 October 2017

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pengacara Majlis;

Salutation

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Negaraku.

Alhamdulilah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul di sini untuk meraikan suatu program yang cukup bermanfaat buat rakyat di negeri Melaka ini khususnya golongan usahawan. Program pada hari ini sebenarnya tidak asing lagi di negara ini iaitu program Karnival Online Networking Entrepreneurs atau lebih dikenali dengan ONE SSM.

Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Utama Ir. Haji Idris Bin Hj. Haron Ketua Menteri Melaka di atas kerjasama yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Melaka bagi membolehkan Karnival ONE ini dilaksanakan di bumi bertuah ini.

Hadirin sekalian,

Saya telah beberapa kali hadir merasmikan program karnival ONE ini dan saya melihat sambutan terhadap karnival ini tidak pernah menghampakan walau di mana ianya dianjurkan. Saya percaya sambutan yang begitu baik terhadap penganjuran karnival ONE ini hasil daripada komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh SSM dalam merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan menceburi bidang perniagaan.

Jika kita lihat, kerajaan melalui kementerian-kementerian dan agensi yang berkaitan sentiasa memberikan ruang dan kemudahan yang sangat banyak kepada rakyat untuk berniaga. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan untuk membantu para usahawan sama ada dari sudut kewangan, khidmat nasihat, ruang niaga, hingga kepada penyediaan infrastruktur kemudahan jaringan internet yang baik untuk membolehkan para usahawan menjalankan perniagaan secara online.

Berbicara mengenai perniagaan online pada hari ini, usahawan-usahawan online ini tumbuh ibarat cendawan selepas hujan, buktinya pelbagai produk dan perkhidmatan yang kita inginkan mampu diperolehi dengan mudah di internet dengan melayari website mahupun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Walaupun perkembangan ini merupakan suatu yang positif ke arah kemajuan negara, namun sekiranya tidak dikawal dengan baik ianya juga boleh membawa keburukan. Kawalan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan isu-isu kepenggunaan kerana perniagaan online ini berisiko terdedah kepada unsur-unsur penipuan yang boleh menyebabkan pengguna teraniaya.

KPDNKK sebagai kementerian yang bertanggungjawab terhadap isu-isu kepenggunaan akan sentiasa mengambil tanggungjawab yang serius bagi mengekang penipuan perniagaan online ini dari terus berleluasa dengan mewujudkan penguatkuasaan yang tegas dan memperkenalkan akta-akta baru yang boleh melindungi pengguna dan memberi kesedaran kepada peniaga untuk sentiasa menjalankan perniagaan dengan jujur dan amanah.

Hadirin yang dihormati,

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati para pengguna agar sentiasa cakna terhadap isu-isu kepenggunaan di negara ini. Sebagai seorang pengguna, kita perlu mengetahui hak-hak kita apabila berhadapan dengan usahawan atau terlibat dengan sebarang transaksi yang mencurigakan dan berat sebelah. Pengguna perlu melaporkan sebarang penipuan transaksi kepada badan-badan yang bertanggungjawab seperti KPDNKK, Tribunal Tuntutan Pengguna, SSM dan beberapa lagi badan lain yang mengambil tanggungjawab melindungi pengguna.

Dalam kehangatan isu penipuan perniagaan online pada hari ini, SSM telah tampil memperkenalkan suatu produk yang sangat signifikan ke arah mewujudkan persekitaran perniagaan online yang selamat iaitu SSM BizTrust yang telah saya sempurnakan pelancarannya pada bulan Julai yang lalu. Melalui SSM BizTrust ini, pengguna mempunyai pilihan untuk berurusniaga dengan peniaga online yang terbukti diyakini melalui paparan logo SSM BizTrust melalui portal jualan produk mereka. Dengan itu, saya merasakan bahawa tiada alasan lagi untuk pengguna memilih usahawan online yang tidak diiktiraf. Sekiranya berlaku juga penipuan seperti yang disebutkan, puncanya adalah sikap sambil lewa pengguna itu sendiri yang sengaja mengambil risiko dengan memilih usahawan online yang tidak diiktiraf.

Walaubagaimanapun, bagi memastikan keberkesanan produk SSM BizTrust ini, para pengguna terlebih dahulu perlu diberikan kefahaman yang mendalam mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna manakala para peniaga juga perlu diberikan pendedahan mengenai keperluan mewujudkan persekitaran perniagaan yang selamat. Melalui cara ini sahaja mampu menjamin kelestarian perniagaan online di negara ini serta mampu menarik perhatian pembeli bukan sahaja di dalam negara, tetapi juga pembeli dari luar negara untuk berurusniaga dengan usahawan di negara ini.

Hadirin Sekalian,

Saya amat yakin dan percaya bahawa para usahawan online dan pengguna di negara ini perlu diberikan lebih masa bagi memahami keperluan dan kepentingan persekitaran perniagaan online yang selamat. Saya amat yakin SSM mempunyai berbagai idea dan pendekatan yang holistik ke arah mendidik masyarakat negara ini menjadi usahawan yang beretika dan pengguna yang bijak. Justeru, dikesempatan ini saya mengumumkan tempoh promosi percuma SSM BizTrust dilanjutkan sehingga 31 Mac 2018.

Semoga tempoh lanjutan promosi ini akan mampu merealisasikan hasrat kerajaan ke arah mewujudkan perniagaan online yang selamat di negara ini

Sekian,

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua'laikum warahmatullahi wabarakatuh. ​


10/7/20172017Speeches07/10/2017
38
  

 Date Published: 7 October 2017

Terima Kasih Pengacara Majlis;

Salutation

Datuk Seri, Dato'-Dato', Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan para hadirin yang dihormati sekalian.

Salam Negaraku dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, bersukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam Program Karnival Online Entrepreneurs (ONE) SSM, Melaka pada hari ini. Program ini yang berlangsung selama dua hari merupakan kali yang keempat dianjurkan pada tahun ini. SSM telah memilih Angsana Johor Bahru Mall sebagai lokasi pertama penganjuran Karnival ONE pada tahun ini yang telah diadakan pada 31 Mac dan 1 April yang lalu. Karnival pada hari ini juga merupakan kali pertama dianjurkan di Melaka sejak SSM memulakan siri jelajah karnival ONE bermula pada tahun 2015.

Hadirin sekalian,

Setelah beberapa kali dianjurkan, karnival ONE terus berkembang dan diberikan suntikan baru agar keberkesanan dan matlamat penganjurannya dapat dicapai dengan jayanya. Pada mulanya karnival ONE hanya menumpu kepada ceramah, forum dan taklimat kesedaran sahaja. Namun kini, karnival ONE turut menampilkan figura usahawan online tanahair yang berjaya untuk berkongsi tips kejayaan serta pengalaman mereka mengusahakan perniagaan masing-masing.

Objektif utama penganjuran karnival ini ialah untuk membantu golongan usahawan terutamanya yang menjalankan perniagaan secara online untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan membuka peluang mendaftarkan perniagaan serta melihat potensi perniagaan mereka pada masa hadapan.

Pada tahun ini SSM membawakan karnival ONE dengan konsep yang lebih santai dan berilmu. SSM telah memperkenalkan konsep 'talk show' bersama pemimpin negara dan ikon usahawan berjaya dalam memberikan ilmu serta berkongsi pengalaman mereka membangunkan sesebuah perniagaan. Konsep ini adalah selaras dengan pendekatan Transformasi 50 (TN50) yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia.

SSM juga turut menyediakan program seminar bersama pakar di dalam bidang keusahawanan, taklimat mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi-agensi berkaitan serta penampilan selebriti terkenal tanahair yang akan bersama-sama memeriahkan karnival ONE ini seperti Shiha Zikir dan Altimet sebagai tarikan orang ramai ke program ini.

Pada penganjuran kali ini, kami menyediakan sebanyak 30 unit booth di mana ianya akan dipenuhi oleh 15 gerai jualan dan selebihnya adalah pameran dari agensi kerajaan serta syarikat korporat. Pengisian pada kali ini pula bukan hanya tertumpu kepada aktiviti ilmu tetapi turut melibatkan aktiviti kesihatan melalui Healthy ONE SSM. Antara aktiviti Healthy ONE SSM adalah; Zumba, Futsal, Netball, Wall Climbing, Panna Knockout dan mini games.

Para Hadirin Sekalian,

Pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai produk terbaru SSM BizTrust yang baru diperkenalkan oleh SSM pada bulan Julai yan lalu. SSM BizTrust merupakan satu piawaian yang ditawarkan secara atas talian oleh SSM kepada entiti perniagaan yang menjalankan perniagaan mereka secara dalam talian menerusi portal, website, media sosial dan sebagainya dengan menjual produk, perkhidmatan atau menyediakan informasi kepada pihak awam secara atas talian.

SSM BizTrust menyediakan platform kepada pengusaha-pengusaha perniagaan online untuk mendapatkan pensijilan biztrust melalui logo (seal) yang akan dipaparkan di dalam laman web perniagaan mereka. Dengan adanya paparan logo SSM BizTrust di sesebuah laman web, ianya dapat meningkatkan keyakinan pengguna yang berurusan dengan entiti perniagaan yang menawarkan perkhidmatan atau sekadar berkongsi maklumat di dalam laman web tersebut.

Peniaga online diberikan pilihan untuk memilih produk SSM BizTrust yang ditawarkan dalam tiga kategori iaitu

(i) Tahap 1 – mematuhi prinsip dan kriteria Pendaftaran;

(ii) Tahap 2 – mematuhi prinsip dan kriteria Pendaftaran serta mematuhi kriteria Keselamatan atau Privasi; dan

(iii) Tahap 3 – mematuhi prinsip dan kriteria Pendaftaran serta mematuhi kriteria Keselamatan dan Privasi.

Pendekatan ini dilaksanakan oleh SSM memandangkan saban hari SSM menerima jumlah aduan yang banyak daripada pengguna yang ditipu oleh peniaga online, lebih parah apabila pengguna ditipu oleh peniaga yang tidak berdaftar kerana penguatkuasaan sukar dilakukan kerana SSM kerana tidak mempunyai maklumat dan rekod kewujudan perniagaan tersebut.

Sejak diperkenalkan SSM telah menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada para usahawan dan sehingga kini SSM telah berjaya mendaftarkan sebanyak 687 entiti perniagaan yang berminat memiliki SSM BizTrust walaupun sebahagian daripadanya masih di dalam status kueri sehingga mereka menepati semua syarat pendaftaran SSM BizTrust yang ditetapkan.

Walaubagaimanapun, saya amat berharap agar usaha SSM memperkenalkan SSM BizTrust ini terus diterima baik oleh semua pihak untuk kepentingan dan kemakmuran kita bersama. Tiada tujuan lain selain ingin melindungi pengguna daripada ditipu serta membantu para peniaga meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk dan perkhidmatan mereka.

Para Hadirin Sekalian,

Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih pihak Kerajaan Negeri khususnya kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Utama Ir. Haji Idris Bin Hj. Haron Ketua Menteri Melaka memberikan ruang, peluang dan kerjasama kepada pihak SSM untuk menjayakan program dan kesudian YAB merasmikan program ini. Tidak dilupakan juga kepada Ketua Setiausaha KPDNKK merangkap Pengerusi SSM, YBhg. Dato' Sri Jamil Hj. Salleh  kerana sudi meluangkan masa serta tidak jemu-jemu memberikan sokongan kepada SSM untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan seterusnya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak dalam menjayakan karnival ONE ini.

Akhir kata, saya amat mengharapkan agar semua pihak mendapat kebaikan di atas penganjuran karnival ONE SSM Melaka ini. Sesungguhnya SSM akan terus kehadapan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat khususnya kepada komuniti usahawan di negara ini.

Sekian,

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalam mua'laikum warahmatullahi wabarakatuh. ​


10/7/20172017Speeches07/10/2017
1 - 30Next
myGovernment
KPDNKK myGoverment
Agencies under Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC
SSM General Line
E-mail: enquiry[at]ssm.com.my
Operation Hour
Day: Monday - Friday
Service Counter: 8.15 AM - 4.15 PM
SSM Contact Centre
Telephone: +603-7721 4000
Fax: +603-7721 4001