P.U. (A) 430/96
REGISTRATION OF BUSINESS (AMENDMENT) RULES 1996
Rule 5. Amendment of rule 20 (b)(Continue).

4.TARIKH LAHIR / DATE OF BIRTH


5.ALAMAT KEDIAMAN / RESIDENTIAL ADDRESS

6.BANGSA / RACE

  MELAYU / MALAY
BUMIPUTERA SARAWAK / BUMIPUTERA OF SARAWAK

  CINA / CHINESE
LAIN-LAIN / OTHERS
(Sila Nyatakan / Please Specify)__________________

  INDIA / INDIAN

  BUMIPUTERA SABAH /
  BUMIPUTERA OF SABAH

7.KERAKYATAN / NATIONALITY

  MALAYSIA / MALAYSIAN
  PENDUDUK TETAP /
  PERMANENT RESIDENT

(Nyatakan negara asal/ State country of origin)


8.PEMILIKAN/OWNERSHIP

KETUANPUNYAAN TUNGGAL / SOLE PROPRIETORSHIP KONGSI BIAsA/ORDINARY PARTNER

KONGSI UTAMA/ PRINCIPAL PARTNER
.............................................
TANDATANGAN PEMILIK /
SIGNATURE OF OWNER

D.MAKLUMAT JENIS PERNIAGAAN / INFORMATION OF TYPES OF BUSINESS

1.JENIS PERNIAGAAN / TYPES OF BUSINESS

TARIKH / DATEE.PENGESAHAN OLEH SEKUTU-NIAGA/ VERIFICATION BY ASSOCIATES
____________________________________________________________________________________

NAMA/NAME
NO. KAD PENGENALAN / WARNA

IDENTITY CARD NO. / COLOUR
TANDATANGAN, CAP IBU JARI KANAN

SIGNATURE / RIGHT THUMB PRINT

Saya mengaku bahawa tandatangan/cap ibu jari kanan di atas
I certify that the signature(s) / right thumb print(s) above ................................................................
....................................................................................................................................................
telah diturunkan pada akuan di atas ini di hadapan saya setelah saya berpuashati
was / were affixed to the above declaration in my presence after I had satisfied myself.

bahawa orang yang menurunkan tandatangan/cap ibu jari kanan itu adalah
that the person(s) so affixing such signature(s) right thumb print(s) was / were

sebenarnya orang yang namanya tersebut dalam akuan itu dan ia / mereka faham maksud akuan itu.
in fact the person(s) named in such declaration and understood the purport of such declaration.

Bertarikh di ................pada .......haribulan ...................19 ......
Dated at thisday of19
.....................................................................................
(Tandatangan dan Cop Rasmi Pegawai Pengesah/
Signature and Official Stamp of Verifying Officer)

NAME / NAME :

________________________________________
JAWATAN / DESIGNATION:

________________________________________
ALAMAT / ADDRESS: ________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________________________________________________

CATATAN:Pengesahan di at as hendaklah disaksikan oleh - Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan Negeri, Hakim, Majistret, Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional, Penguambela atau Peguamcara, Penghulu, Penggawa, Jaksa Pendamai (J.P.), atau Pesuruhjaya Sumpah.
NOTE:The above verification must be witnessed by - Member of the House of Parliament or a State Executive Council, Judge, Magistrate, Management and Professional Group, Advocate or Solicitor, Penghulu, Penggawa, Justice of Peace (J.P.), or Commissioner for Oaths.

BORANG B1 / FORM B1

KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1957
REGISTRATION OF BUSINESSES RULES 1957
(KAEDAH 6/RULE 6)

PENDAFTARAN PERUBAHAN ALAMAT PERNIAGAAN
REGISTRATION OF CHANGE OF BUSINESS ADDRESS


1.NO. PERAKUAN / NO. OF CERTIFICATE2.NAMA PERNIAGAAN / BUSINESS NAME3.ALAMAT BARU / NEW ADDRESS4.ALAMAT SURAT-MENYURAT (Jika berlainan dari di atas) /
CORRESPONDENCE ADDRESS {If different from above}
5.TARIKH PERUBAHAN ALAMAT/ DATE OF CHANGE OF ADDRESS
TANDATANGAN PEMILIK TUNGGAL ATAU SALAH SEORANG RAKAN KONGSI /
SIGNATURE OF SOLE OWNER OR ONE OF THE PARTNERS


TARIKH/ DATE
6.PENGESAHAN OLEH SEKUTU-NIAGA / VERIFICATION BY ASSOCIATES
NAMA/NAME
NO. KAD PENGENALAN / WARNA

IDENTITY CARD NO. / COLOUR
TANDATANGAN, CAP IBU JARI KANAN

SIGNATURE / RIGHT THUMB PRINT

Saya mengaku bahawa tandatangan/cap ibu jari kanan di atas
I certify that the signature(s)/right thumb print(s) above ................................................................
....................................................................................................................................................
telah diturunkan pada akuan di atas ini di hadapan saya setelah saya berpuashati
was/were affixed to the above declaration in my presence after I had satisfied myself.

bahawa orang yang menurunkan tandatangan / cap ibu jari kanan itu adalah
that the person(s) so affixing such signature(s) right thumb print(s) was/were

sebenarnya orang yang namanya tersebut dalam akuan itu dan ia / mereka faham maksud akuan itu.
in fact the person(s) named in such declaration and understood the purport of such declaration.

Bertarikh di ................pada .......haribulan ...................19 ......
Dated at thisday of19


.........................................................................
(Tandatangan dan Cop Rasmi Pegawai Pengesah/
Signature and Official Stamp of Verifying Officer)

NAME / NAME :

________________________________________
JAWATAN / DESIGNATION:

________________________________________
ALAMAT / ADDRESS: ________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________________________________________________

CATATAN:Pengesahan di at as hendaklah disaksikan oleh - Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan Negeri, Hakim, Majistret, Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional, Penguambela atau Peguamcara, Penghulu, Penggawa, Jaksa Pendamai (J.P.), atau Pesuruhjaya Sumpah.
NOTE:The above verification must be witnessed by - Member of the House of Parliament or a State Executive Council, Judge, Magistrate, Management and Professional Group, Advocate or Solicitor, Penghulu, Penggawa Justice of Peace (J.P.), or Commissioner for Oaths.Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.