L.N. 282/57
REGISTRATION OF BUSINESSES RULES 1957FIRST SCHEDULE

 

MALAYSIA

(P.N.A. 1)

 

PENDAFTARAN PERNIAGAAN
BUSINESS REGISTRATION

BORANG A
FORM A

BORANG A (Kaedah 3)/FORM A (Rule 3)

AKTA PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 (PINDAAN---1979)
THE REGISTRATION OF BUSINESSES ACT 1956 (REVISED---1979)

 

PENDAFTAR PERNIAGAAN,
PEJABAT PENDAFTARAN PERNIAGAAN,
KOMPLEX PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN,
TINGKAT 2, BLOK 10,
JALAN DUTA, KUALA LUMPUR

Perakuan No./No. of Certificate


Saya/Kami yang bertanggungjawab menyerahkan butir-butir berikut mengenai perniagaan yang tersebut di bawah ini untuk didaftarkan.

I/We the person(s) responsible submit for registration the following particulars regarding the undermentioned business.

Nama perniagaan (Huruf Besar)
Business name (Block Letters)

Jika nama Cina tuliskan dengan huruf Cina
If such name is Chinese give
name in Chinese Character

Tarikh permulaan
Date of commencement

 

Bentuk perniagaan
Constitution of Business

Kepunyaan Tunggal
Sole Proprietorship

 

Perkongsian
Partnership

 

Sebutkan jika ada suatu perjanjian bertulis berkenaan dengan syarat-syarat perkongsian itu. Jika ada, nyatakan tarikhnya dan kembarkan sekeping salinannya yang telah disahkan dengan ditandatangani.

State whether there is a written agreement as to the term of the partnership. If so, give date and attach a copy of the agreement verified by signatures.

Ya
Yes

Tidak
No

 

Tarikh
Date

 

Tempat Utama perniagaan
Principal place of the business

Kod (2)

 

Alamat Pos
Postal AddressJenis perniagaan sebenar dijalankan sekarang
Actual nature of the business carrying on now

Sebutkan jenis perniagaan yang dijalankan misalnya, "Restoran", "Kedai Runcit", dsb.
e.g., "Restaurant", "Provisons Shop", and etc.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kod (2)

 

 

 

 

 

Kod (2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cawangan-cawangan perniagaan
Branches of the business

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

 

Bertarikh pada .............. haribulan .................... 19............
Dated this .................... day of .................... 19 ..............

Tandatangan .................................
Signature

 

(Hendaklah ditandatangani oleh tuan punya tunggal atau seorang kongsi utama perniagaan itu)
(Should be signed by the sole-proprietor or principal partner of the business)

 

PENGESAHAN OLEH SEKUTU-SEKUTU
VERIFICTION BY ASSOCIATES


Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan bahawa segala kenyataan-kenyataan yang dibuat dalam borang ini adalah tepat dan mengaku bahawa saya/kami adalah sekutu-sekutu dalam perniagaan yang bernama ..............................................

I/We the understand confirm the accuracy of all the statements made in the form and declare that I/We am an/are associate (s) of the business the mane of which is ..................................................................................

Nama atau nama-nama penuh (Huruf Besar) dan nombor Kad Pengenalan dan Warna.
Full name or names (Block Letters) and Identity Card members and colour.

Tandatangan (2)
Signature(s)


Tarikh/Date ..................... 19.................

Saya mengaku bahawa tandatangan (2)/cap (2) ibu jari kanan di atas ...................................... telah diturunkan pada akuan di atas ini di hadapan saya setelah saya berpuashati bahawa orang-orang yang menurunkan tandatangan (2)/cap (2) ibu jari kanan itu adalah sebenarnya orang-orang yang namanya tersebut dalam akuan itu dan ia/mereka faham maksud akuan itu.
I cerrtify that the signature(s)/right thumb print(s) above ................................ was/were affixed to the above declaration in my presence after I had satisfied myself that the person(s) so affixing such signature(s)/right thumb print(s) was/were in fact the person(s) named in such declaration and understood the purport of such declaration.

Bertarikh di ......................... pada ................... haribulan.................... 19 .............
Dated at this day of 19

Nama dan Tandatangan Pegawai Pengesahan .......................
Name and Signature of Verifying Officer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


CATATAN---Pengesahan di atas hendaklah disaksikan dengan tandatangan---

(a) DI DALAM MALAYSIA oleh Hakim, Yang di-Pertua Mahkamah Sesyen, Majistret, Penyaksi Awam, Jaksa Pendamai (J.P), Peguambela atau Peguamcara, Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Perundangan Negeri atau Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Pesuruhjaya Sumpah, Pesuruhjaya Buruh, Pegawai Urusan Cina, mana-mana Pegawai yang diberi kuasa oleh Pesuruhjaya Buruh, Pegawai Daerah,Pegawai Pentadbir dalam Negeri Johor, Penolong Pegawai Daerah atau Penghulu atau Penggawa yang diberi kuasa oleh Pegawai Daerah.

(b) DI DALAM MANA-MANA WILAYAH DALAM KOMANWEL, oleh hakim, Yang di-Pertua Mahkamah Sesyen, Majistret, Penyaksi Awam, Jaksa Pendamai (J.P.), Peguambela atau Peguamcara yang berhak menjalankan amalnya dalam Mahkamah-Mahkamah wilayah itu atau Pegawai Konsol dalam mana-mana wilayah dalam Komanwel.

(c) DI DALAM MANA-MANA WILAYAH DI LUAR KOMANWEL, oleh Penyaksi Awam, Pegawai Konsol atau Pegawai Diplomat yang menjalankan tugas-tugas konsol dalam mana-mana wilayah dalam Komanwel.


NOTE---The above verification must be attested---

(a) WITHIN MALAYSIA, by a Judge, President of a Sessions Court, Magistrate, Notary Public, Justice of Peace, an Advocate or Solicitor, a Member of the Houses of Parliament or a State Legislative Assembly or of a State Executive Council, a Commissioner for Oaths, Commissioner for Labour, a Chinese Affairs Officer, any Officer authorised by the Commissioner for Labour, a District Officer, an Administrative Officer in the State of Johore, an Assistant District Officer, or a Penghulu or Penggawa authorised by the District Officer.

(b) WITHIN ANY TERRITORY IN THE COMMONWEALTH, by a Judge, President of a Sessions Court, Magistrate, Notary Public, Justice of Peace, an Advocate or Solicitor who is entitled to practise in the Courts of such territory or a Consular of any territory in the Commonwealth.

(c) WITHIN ANY TERRITORY OUTSIDE THE COMMONWEALTH by a Notary Public, a Consular Office or Diplomatic Officer performing consular functions of any territory of the Commonwealth.PERHATIAN:

(i) GUNAKAN HURUF BESAR.

(ii) TANDAKAN DALAM PETAK-PETAK YANG BERKENAAN.

BUTIR-BUTIR PEMILIK/AHLI KONGSI
OWNER'S/PARTNER'S PARTICULARS

 

No. Pendaftaran Perniagaan
Business Registration No.

 

1. Nama Pemilik/Ahli Kongsi
Name of Owner/Partner

 

2. Alamat Rumah
Residential Address

 

3. Jika nama Cina, Tuliskan Huruf Cina
If Chinese Name, Chinese Characters

4. No.Kad Pengenalan/Paspot
I.C./Passport No.

 


Paspot/Passport


Kad Pengenalan/Identity Card

 

5. Tarikh/Date of

 

6. Butir Jawatan Tertentu Dipegang atau Cara Perkaitan dengan Perniagaan
Particular Position Held or Nature of Association with Business

*
 

Masuk/Entry


Pertukaran/Change

Menarik Diri/Withdrawal

Kematian/Death


Sukarela/Voluntary

Lain-lain/Others

Peratus Saham Perniagaan
Percentage Share of Business

 

7. Bangsa/
Race
Melayu/Malay

China/Chinese

India/Indian

Lain-lain/Others

8. Kewarganegaraan/Nationality9. Tarikh Lahir
Date of Birth


Hari Bl. Th.
Day Mo. Yr.

10.Jantina/Sex
Laki-laki/Male

Perempuan/Female

_______________________________________________________

 

BORANG A1/FORM A1

KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1957
REGISTRATION OF BUSINESSES RULES 1957
(KAEDAH 5 / RULE 5)

PERMOHOHAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PERNIAGAAN
APPLICATION FOR RENEWAL OF BUSINESS REGISTRATION

 

Nota: Sila gunakan pen mata bulat hitam / biru dan huruf besar

Please use black / blue ball-point pen and capital lettersA. MAKLUMAT PERNIAGAAN
INFORMATION ON BUSINESS

1. NAMA PERNIAGAAN / BUSINESS NAME2. MAKLUMAT PERNIAGAAN
INFORMATION ON BUSINESS

(Sila tandakan "X" dalam petak berkenaan / Please mark "X" in the relevant box)

PERNIAGAAN MASIH AKTIF / BUSINESS IS STILL ACTIVE

 

PERUBAHAN / CHANGES

 

TIADA PERUBAHAN / NO CHANGES

 


3. JENIS PERUBAHAN / TYPE OF CHANGES

PERUBAHAN ALAMAT UTAMA / CHANGE OF PRINCIPAL ADDRESS

 

PERUBAHAN PEMILIKAN / CHANGE IN OWNERSHIP

 

PERUBAHAN JENIS PERNIAGAAN / CHANGE IN TYPE OF BUSINESS

 

PERUBAHAN CAWANGAN / CHANGE IN BRANCH

 


4. TANDAKAN SAMA ADA PERUBAHAN ITU: / INDICATE IF THE CHANGES ARE:

TELAH DIDAFTARKAN / REGISTERED

 

BELUM DIDAFTARKAN / NOT REGISTERED5. PENGESAHAN / VERIFICATION

Saya yang bertandatangan di bawah mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar.
I the undersigned confirm that all information given is true.


6. TARIKH / DATE


...............................................................................
TANDATANGAN PEMILIK ATAU SALAH
SEORANG RAKAN KONGSI/
SIGNATURE OF OWNER OR ANY OF THE
PARTNERS

-----------------------------------MALAYSIA

(P.N.A. 2)

 

PENDAFTARAN PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM PERNIAGAAN
REGISTRATION OF CHANGES BUSINESS

BORANG B
FORM B

BORANG B (Kaedah 6)/FORM B (Rule 6)

AKTA PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 (PINDAAN---1978)
THE REGISTRATION OF BUSINESSES ACT 1956 (REVISED---1978)

 

PENDAFTAR PERNIAGAAN,
PEJABAT PENDAFTARAN PERNIAGAAN,
KOMPLEX PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN,
TINGKAT 2, BLOK 10,
JALAN DUTA, KUALA LUMPUR

Perakuan No./No. of CertificateSaya/Kami yang bertanggungjawab menyerahkan untuk perubahan-perubahan pendaftaran berikut mengenai perniagaan yang tersebut di bawah ini yang telah didaftarkan di bawah Akta di atas.

Saya/Kami menyerahkan Wang Kiriman/Wang Tunai sebanyak $5.00 sebagai pembayaran pendaftaran itu.

I/We person(s) responsible submit for registration the following changes in the under-mentioned business registered under the above Act.

I/We submit Money Order/Cash for $5.00 in payment of registration fee.

Perubahan yang akan dibuat (Semak kotak yang bertanda)

Butir-butir Perniagaan (Penuhkan borang yang menunjukkan kedudukan perniagaan sekarang iaitu selepas perubahan)
Business Particulars (Complete form to show present state of business i.e. after change)

 

 

 

Amendments to be made
(Check on tick box)

Pemilik/Ahli Kongsi (Isikan Borang A-2)
Owner/Partner (Fill up Form A-2)

 

Bertarikh pada ............ haribulan .............. 19...............
Dated this ...................... day of ................... 19 ..............

Tandatangan .................................................
Signature

(Hendaklah ditandatangani oleh tuan punya tunggal atau seorang kongsi utama perniagaan itu)
(Should be signed by the sole-proprietor or principal partner of the business)


PENGESAHAN OLEH SEKUTU-SEKUTU
VERIFICATION BY ASSOCIATESSaya/Kami yang bertandatangan di bawah ini mengesahkan bahawa segala kenyataan-
//We the undersigned confirm the accuracy of all the statements

kenyataan yang dibuat dalam borang ini adalah tepat dan mengaku bahawa saya/kami
made in the form and declare that I/ We

adalah sekutu-sekutu dalam perniagaan yang bernama ...............................................................
am an/are associate(s) of the business the name of which is .....................................................

Nama atau nama-nama penuh (Huruf Besar) dan Nombor Kad Pengenalan dan warna
Full name or names (Block Letters) and Identity Card numbers and colour

Tandatangan (2)
Signature(s)


Tarikh/Date ........................ 19 ...............

Saya mengaku bahawa tandatangan (2)/cap (2) ibu jari kanan di atas
I certify that the signature(s)/right thumb print(s) above

telah diturunkan pada akuan di atas ini di hadapan saya setelah saya berpuashati
was/were affixed to the above declaration in my presence after I had satisfied myself

bahawa orang-orang yang menurunkan tandatangan (2)/cap (2) ibu jari kanan itu adalah
that the person(s) so affixing such signature(s)/right thumb print(s) was/were

sebenarnya orang-orang yang namanya tersebut dalam akuan itu dan ia/mereka faham maksud
in fact the person(s) named in such declaration and understood the purport

akuan itu.
of such declaration.

Bertarikh di ......................... pada .............. haribulan .................. 19 ................
Dated at ............................. this .................. day of ........................ 19 ................

Nama dan Tandatangan Pegawai Pengesahan .............................................
Name and Signature of Verifying Officer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


CATATAN---Pengesahan di atas hendaklah disaksikan dengan tandatangan---

(a) DI DALAM MALAYSIA oleh Hakim, Yang di-Pertua Mahkamah Sesyen, Majistret, Penyaksi Awam, Jaksa Pendamai (J.P), Peguambela atau Peguamcara, Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Perundangan Negeri atau Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Pesuruhjaya Sumpah, Pesuruhjaya Buruh, Pegawai Urusan Cina, mana-mana Pegawai yang diberi kuasa oleh Pesuruhjaya Buruh, Pegawai Daerah,Pegawai Pentadbir dalam Negeri Johor, Penolong Pegawai Daerah atau Penghulu atau Penggawa yang diberi kuasa oleh Pegawai Daerah.

(b) DI DALAM MANA-MANA WILAYAH DALAM KOMANWEL, oleh hakim, Yang di-Pertua Mahkamah Sesyen, Majistret, Penyaksi Awam, Jaksa Pendamai (J.P.), Peguambela atau Peguamcara yang berhak menjalankan amalnya dalam Mahkamah-Mahkamah wilayah itu atau Pegawai Konsol dalam mana-mana wilayah dalam Komanwel.

(c) DI DALAM MANA-MANA WILAYAH DI LUAR KOMANWEL, oleh Penyaksi Awam, Pegawai Konsol atau Pegawai Diplomat yang menjalankan tugas-tugas konsol dalam mana-mana wilayah dalam Komanwel.


NOTE---The above verification must be attested---

(a) WITHIN MALAYSIA, by a Judge, President of a Sessions Court, Magistrate, Notary Public, Justice of Peace, an Advocate or Solicitor, a Member of the Houses of Parliament or a State Legislative Assembly or of a State Executive Council, a Commissioner for Oaths, Commissioner for Labour, a Chinese Affairs Officer, any Officer authorised by the Commissioner for Labour, a District Officer, an Administrative Officer in the State of Johore, an Assistant District Officer, or a Penghulu or Penggawa authorised by the District Officer.

(b) WITHIN ANY TERRITORY IN THE COMMONWEALTH, by a Judge, President of a Sessions Court, Magistrate, Notary Public, Justice of Peace, an Advocate or Solicitor who is entitled to practise in the Courts of such territory or a Consular of any territory in the Commonwealth.

(c) WITHIN ANY TERRITORY OUTSIDE THE COMMONWEALTH by a Notary Public, a Consular Office or Diplomatic Officer performing consular functions of any territory of the Commonwealth.

 

PERUBAHAN DALAM PERNIAGAAN
AMENDMENTS TO BUSINESS

 

No. Pendaftaran Perniagaan
Business Registration No.

 

1. Nama Perniagaan
Name of Business

 

2. Tempat Utama Perniagaan
Principal Place of Business

 

3. Alamat Pos
Postal Address

 

4. Jika Nama Cina, Tuliskan Huruf Cina
If Business Name is Chinese, Characters

5. Jenis Perniagaan/Nature of Business

 

6. Bentuk Perniagaan (Tandakan)
Constitution (Tick One)

Kepunyaan Tunggal/Sole Proprietorship

Perkongsian/Partnership

 

7. Tarikh Permulaan
Date of Commencement


Hari Bl. Th.
Day Mo. Yr.

8. Cawangan-cawangan
Branches
9. Perubahan yang dibuat
Amendments Made

Butir-butir Perniagaan/Business Particulars

Pemilik/Ahli Kongsi (Isikan Borang A-2)/Owner/Partner (Fill Up Form A-2)


CATITAN: SURAT INGATAN TIDAK AKAN DIKELUARKAN UNTUK MEMBAHARUI SURAT PERAKUAN INI


(P.N.A. 29---Pin. 3/74)

-------------------------------------------------

PERAKUAN PENDAFTARAN/CERTIFICATE OF REGISTRATION

AKTA PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1956
THE REGISTRATION OF BUSINESS ACT 1956

 

BORANG D
FORM D

BORANG D (KAEDAH 13)
FORM D (RULE 13)


Adalah dengan ini diperakui bahawa Perniagaan yang dijalankan dengan nama ........................................ telah didaftarkan dari hari ini hingga ..................................... 19 ................. menurut peruntukan-peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dengan nombor yang ditunjukkan di sini dan dengan * tempat/tempat utama perniagaannya di ............................................
This is to certify that the Business carried on under the name ................................................. has this day been registered until the .................................. in accordance with the provisions of the Registration of Business Act 1956, under the number shown hereon and with its *place/principal place of business at .......................................

*dan cawangan-cawangan di
* and branches at .......................................................

Jenis Perniagaan
Nature of Business...........................................................


Bertarikh di ......................... pada .............. haribulan .................. 19 ................
Dated at ............................. this .................. day of ........................ 19 ................

.........................................................
Pendaftar Perniagaan, Semenanjung
Malaysia
Registrar of Business, Peninsular
Malaysia

* Potong mana yang tidak dipakai/Delete whichever is not applicable.

--------------------------------------------------------------------------

(Diterjemahkan oleh Peguam Negara Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No. 12 tahun 1964---PN. 3470/3; IR. 59/6 Pt. II)

(P.N.A. 30---Pin. 2/80)

--------------------------------------

MALAYSIA

PERAKUAN PENDAFTARAN
CERTIFICATE OF REGISTRATION

 

BORANG D
FORM D

(KAEDAH 13)
(RULE 13)

AKTA PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 (PINDAAN 1978)
THE REGISTRATION OF BUSINESS ACT 1956 (REVISED 1978)


Adalah dengan ini diperakui bahawa Perniagaan yang dijalankan dengan nama
This is to certify that the Business carried on under the nama
...............................................................................

telah didaftarkan pada hari ini sehingga ..................................................... 19 .................................
has this day registered until the

menurut peruntukan-peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Pindaan 1978) dengan nombor yang di-
in accordance with the provisions of the Registration of Business Act 1956 (Revised 1978) under the number

tunjukkan di sini dan dengan tempat utama perniagaannya di ....................................................
shown hereon and with its principal place of business at .........................................................
* dan cawangan-cawangan di .................................................
* and branches at .............................................

Bertarikh di Kuala Lumpur ......................... pada .............. haribulan .................. 19 ................
Dated at Kuala Lumpur ............................. this .................. day of ........................ 19 ................

ABU BAKAR HASSAN, A.M.N.,
Pendaftar Perniagaan, Semenanjung
Malaysia
Registrar of Business, Peninsular
Malaysia

PERAKUAN INI HANYA SAH JIKA TELAH DIRESITKAN DI BAWAH INI
THIS CERTIFICATE IS VALID ONLY WHEN RECEIPTED BELOW

Tarikh
Date

Resit No.
Receipt No.

Pendaftaran No.
Registration No.

Jumlah
Amount

-----------------------------------------------------------------------------------

DISEMAK OLEH/CHECKED BY ..........................................................................

DIMASUKKAN OLEH/ENTERED BY ................................................................

* Potong mana yang tidak dipakai/Delete whichever is not applicable.

-----------------------------------------------------------------------------------

(Diterjemahkan oleh Peguam Negara Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No. 12 tahun 1964---PN. 3470/3; IR. 59/6 Pt. II)

PERINGATAN


1. Perakuan ini laku digunakan sehingga tarikh yang tersebut di sebelah sahaja.
2. Bayaran pembaharuan tahunan sebanyak $25 dan ditambah $1 tiap-tiap satu cawangan (Jika ada cawangan) hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh tamat tempoh.
3. Perakuan Pendaftaran hendaklah dipamirkan di tempat yang senang dilihat di tempat utama dan cawangan-cawangan perniagaan, kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan sebanyak $200.
4. Perubahan-perubahan dalam perniagaan hendaklah dilaporkan kepada Pendaftar dalam masa 1 bulan.
5. Penamatan Perniagaan hendaklah dilaporkan dalam masa 30 hari.
6. Bayaran sebanyak $5 akan dikenakan untuk mengganti Perakuan hilang atau rosak.
7. Setiap perhubungan dengan pejabat ini hendaklah sebutkan nombor perakuan.

TERUS MENERUS MENJALANKAN PERNIAGAAN TANPA PERAKUAN YANG LAKU, ADALAH SATU KESALAHAN YANG BOLEH DIDAKWA DI MAHKAMAH DAN JIKA DIDAPATI BERSALAH BOLEH DIKENAKAN DENDA SEBANYAK $ 1,000 ATAU 6 BULAN PENJARA ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI.

Made the 23rd June 1983.
[BR. 56/271-1; PN. (PU2) 253.]

TENGKU AHMAD RITHAUDEEN BIN TENGKU ISMAIL,
Minister of Trade and Industry

 


Copyright PNMB-LawNet, 2006. All rights reserved.