P.U.(A) 141/2002
REGISTRATION OF BUSINESS (AMENDMENT) RULES 2002
Rule 18. Amendment of the Schedule

18. The principal Rules are amended—
"BORANG A1/FORM A1
KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1957
REGISTRATION OF BUSINESSES RULES 1957
(KAEDAH 5/RULE 5)
PERMOHONAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN PERNIAGAAN
APPLICATION FOR RENEWAL OF BUSINESS REGISTRATIONNota: Sila gunakan pen mata bulat hitam / biru dan huruf besar
Please use black / blue ball-point pen and capital letters

A. MAKLUMAT PERNIAGAAN
INFORMATION ON BUSINESS

1. NAMA PERNIAGAAN / BUSINESS NAME

2. MAKLUMAT PERNIAGAAN
INFORMATION ON BUSINESS
(Sila tandakan "X" dalam petak berkenaan / Please mark "X" in the relevant box)


PERNIAGAAN MASIH AKTIF / BUSINESS IS STILL ACTIVE


PERUBAHAN / CHANGES


TIADA PERUBAHAN / NO CHANGES3. JENIS PERUBAHAN / TYPE OF CHANGES

PERUBAHAN ALAMAT UTAMA / CHANGE OF PRINCIPAL ADDRESS


PERUBAHAN PEMILIKAN / CHANGE IN OWNERSHIP

PERUBAHAN JENIS PERNIAGAAN / CHANGE IN TYPE OF BUSINESS

PERUBAHAN CAWANGAN / CHANGE IN BRANCH4. TANDAKAN SAMA ADA PERUBAHAN ITU: / INDICATE IF THE CHANGES ARE:


TELAH DIDAFTARKAN / REGISTERED


BELUM DIDAFTARKAN / NOT REGISTERED5. PENGESAHAN / VERIFICATION

Saya yang bertandatangan di bawah mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar.

I the undersigned confirm that all information given is true.6. TARIKH / DATE