AKTA 28
AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971


Seksyen 13. Pemansuhan.

Ordinan No. 84 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1970 [P.U.(A) 69/71] adalah dengan ini dimansuhkan.


Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.