AKTA 28
AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971


Seksyen 12. Akta ini terpakai.

Peruntukan Akta ini tidaklah menyentuh peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Negeri-Negeri Malaysia Barat atau Ordinan Pelesenan Perdagangan Sabah atau Ordinan Pelesenan Perniagaan, Profesion dan Perdagangan Sarawak atau Akta Syarikat 1965 tetapi jika ada apa-apa pertelingkahan antara Ordinan-Ordinan atau Akta Syarikat tersebut dengan Akta ini, maka peruntukan Akta ini hendaklah terpakai.


Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.