ANGGOTA SURUHANJAYA

SSM Chairman picture

YBhg. Dato’ Sri Jamil bin Hj. Salleh telah dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya pada 15 Mac 2016. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang Antropologi dan Sosiologi dari Universiti Malaya. Beliau juga merupakan pemegang diploma Pengurusan Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). 

Dato’ Sri Jamil memulakan kerjaya beliau bermula pada tahun 1984. Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan di beberapa kementerian dan badan kerajaan seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Jabatan Penjara Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan. Beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian Belia dan Sukan bermula tahun 2010, sebelum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan pada 12 Jun 2013. 

Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (YAKEB), Pengerusi Pusat Belia Antarabangsa (IYC), Ahli Lembaga Pengarah Sepang Litar Antarabangsa Sepang (SIC), Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Stadium Malaysia (PSM) dan Ahli Lembaga Pengarah Pengurus Majlis Sukan Negara (MSN).

Dato’ Sri Jamil mula menjalankan tugas sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bermula 15 Mac 2016. Pada masa yang sama, beliau juga merupakan Pengerusi Rakyat Travel Sdn. Bhd., Pengerusi Rakyat Holdings Sdn. Bhd., Ahli Lembaga Pengarah Bank Rakyat, Ahli Lembaga Pengarah Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional (PEMBINA), Ahli Majlis Inovasi Negara (NIC), Ahli Majlis Rekabentuk Malaysia, Ahli CEO Faculty Programme, Ahli Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) dan Ahli Majlis Perundingan Ekonomi Negeri Melaka. 

 

 

AS_YBhgAishah

Prof. Dato’ Dr. Aishah telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 Januari 2011. Beliau adalah seorang Profesor Undang-Undang Korporat dan Insolvensi di Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang pengkhususan beliau adalah undang-undang syarikat dan kewangan korporat, regulasi sekuriti, bankrupsi dan insolvensi. Beliau mula mengajar undang-undang syarikat dan perkongsian sejak   tahun 1989, dan antara bidang kepakaran  beliau yang lain  adalah undang-undang tenaga dan pengawseliaan korporat. Prof. Dato’ Dr. Aishah banyak menghasilkan penulisan untuk pelbagai jurnal akademik terbitan Malaysia dan Britain tentang undang-undang syarikat, sekuriti dan insolvensi. Prof. Dato’ Dr. Aishah menerima Ijazah Sarjana Muda LLB (Hons) daripada Universiti Malaya, Ijazah Sarjana Undang-undang daripada University of Kent dan Ijazah Doktor  Falsafah Undang-undang daripada University of London. 

Prof. Dato’ Dr. Aishah pernah menjadi ahli Malaysian Corporate Law Reform Steering Committee (CLRC). Beliau juga pernah dilantik sebagai   Penasihat Undang-undang UKM Holdings, yang merupakan cabang korporat Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga mantan Anggota Lembaga Pengarah Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK). Beliau juga merupakan Ahli Eksekutif Kounsel, Pusat Undang-undang Antarabangsa dan Kajian Undang Undang,  Pejabat Peguam Negara  Malaysia (I-Cells), an Ahli Lembaga Penasihat Harta Intelek UKM. Prof. Dato’ Dr. Aishah juga merupakan Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Beliau juga merupakan Felo Akademi Sains Malaysia. 

 

 

YB Abdullah Hj. SaidolYB Abdullah Hj. Saidol telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 2 Januari 2015. Beliau merupakan graduan Undang-Undang dari ITM (UiTM) dan mempunyai 20 tahun pengalaman dalam sektor korporat. Beliau pernah bekerja di Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE) dan Research Institute of Investment Analysis Malaysia (RIAAM). YB Abdullah merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Semop, Sarawak.

 

 

 

 

 

 

Encik Othman bin Semail YBhg. Dato’ Othman bin Semail berkelulusan Ijazah Sarjana Pengurusan Kewangan dan telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 2 Januari 2015. Beliau memulakan kerjaya di dalam perkhidmatan awam pada 1982 sebagai Penolong Pegawai Pertanian di RISDA. Beliau seterusnya telah berkhidmat sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di Kementerian Perusahaan Utama dan seterusnya di Kementerian Kewangan sehingga sekarang. Dato’ Othman merupakan Timbalan Setiausaha Bahagian di Sektor Dasar Perolehan Kerajaan & Akreditasi, Bahagian Perolehan Kerajaan, sebelum dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan.

 

 

 

 

 

YBhg. Dato' Zaidon Haji AsmuniYBhg. Dato’ Zaidon bin Hj. Asmuni,  yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Hons) dari Universiti Sains Malaysia telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 1 Julai 2016. Beliau memulakan kerjaya sebagai Pegawai Tadbir Diplomatik pada 1981 di Kementerian Dalam Negeri. Beliau telah berkhidmat dalam pelbagai jabatan di Kementerian tersebut, Dato’ Zaidon pernah berkhidmat sebagai Pengarah Bahagian Pentadbiran Jabatan Imigresen Malaysia, dan sebagai Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA). Beliau seterusnya dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik) Kementerian Belia dan Sukan. Dato’ Zaidon merupakan mantan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

 

 

 

Dato' Zahrah Abd Wahab Fenner

Dato’ Zahrah Abd Wahab Fenner merupakan Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Beliau sebelum ini merupakan Timbalan KPE (Perkhidmatan) bermula pada tahun 2002 selaras dengan penubuhan SSM, sebelum pelantikan beliau sebagai KPE pada 1 Januari 2015. Sepanjang perkhidmatan beliau sebagai Timbalan KPE (Perkhidmatan), portfolio yang dipegang oleh Dato’ Zahrah termasuklah Bahagian Polisi dan Pembangunan Korporat, Bahagian Sumber Korporat, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Bahagian Pematuhan, Akademi Latihan SSM (COMTRAC) dan Seksyen Komunikasi Korporat.

Dato’ Zahrah merupakan lulusan Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau merupakan seorang Akauntan Berdaftar dan merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA). Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Kelulusan & Pelaksanaan Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA). 

Dato’ Zahrah telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah bagi   Pentauliahan Pegawai Integriti Bertauliah dan turut merupakan ahli Yayasan Pelaporan Kewangan (FRF). Dato’ Zahrah merupakan ahli Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (LFSA) dan Jawatankuasa Pemantauan Audit (AOB). Beliau juga merupakan Pengerusi Koperasi SSM bagi tempoh 2011 sehingga 2014. Dato’ Zahrah telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Eksekutif Forum Pendaftar Korporat (CRF) yang merupakan gabungan pendaftar-pendaftar korporat antarabangsa.  

Dato’ Zahrah memulakan kerjaya beliau sebagai Akauntan Penasihat dengan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Malaysia bermula pada tahun 1984 sehingga 1992, di mana bidang kepakaran beliau merupakan  penilaian dan piawaian antarabangsa hal-hal berkaitan amalan pasaran terbuka. Dato’ Zahrah seterusnya berkhidmat dengan Kementerian Luar Negeri sebagai Akauntan Prinsipal bermula pada tahun 1992 sehingga 1995 dan bertanggungjawab menguruskan akaun kewangan dan proses pengauditan pejabat-pejabat Kedutaan dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di seluruh dunia. Lanjutan daripada itu, beliau kemudiannya berkhidmat sebagai Ketua Akauntan di Pejabat Pendaftar Syarikat pada tahun 1995, sehingga pelantikan beliau sebagai Timbalan KPE (Perkhidmatan) pada tahun 2002.