Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Bahagian ini bertanggungjawab dalam membangun, mentadbir dan menguruskan perisian perkakasan aplikasi dan sistem, bilik server serta rangkaian yang digunapakai di SSM. Bahagian ini terbahagi kepada lima (5) seksyen utama iaitu:

...........................................................................................................................................

Seksyen Operasi

 • Mengurus pentadbiran pangkalan data.
 • Mengurus fasiliti 'Disaster Recovery Centre'.
 • Menyokong pengurusan sistem.
 • Menyelenggara keselamatan operasi dan sokongan prasarana.
 • Memastikan perkakasan komputer di dalam keadaan teratur dan diselenggara dengan sebaiknya.
 • Menguruskan kemudahan prasarana bilik pelayar seperti penghawa dingin, kad akses, UPS, sistem anti-kebakaran dan kawasan persekitarannya.
 • Memberikan sokongan peringkat kedua kepada pengguna.
 • Memantau operasi harian rangkaian (network infrastructure).
 • Mengurus komunikasi yang meliputi komponen data dan suara.
 • Mengurus kemudahan Sistem Automasi Pejabat seperti Email, perkongsian fail online dan kolaborasi pejabat.
 • Mengurus 'firewall' dan ‘Intrusion Detection System’ (IDS).
 • Memastikan keselamatan telekomunikasi dan prasarana rangkaian.
 • Mengurus khidmat pemasangan dan installasi desktop
 • Memberi sokongan bilik server di pejabat negeri dan cawangan

...........................................................................................................................................

Seksyen Khidmat Bantuan

 • Menjadi pusat bantuan untuk pengguna SSM berkenaan dengan katalog perkhidmatan ICT.
 • Sebagai pusat utama bagi melaporkan ‘Incident’ (gangguan atau potensi gangguan kualiti atau kesediaan sistem)  dan untuk pengguna memohon sebarang perkhidmatan ICT.
 • Memberikan bantuan dan sokongan yang efisien dengan bertindak balas secepat mungkin ke atas setiap pertanyaan.
 • Melayan semua panggilan telefon dan memastikan setiap bantuan yang tidak dapat diuruskan di meja bantuan diusulkan serta-merta kepada pihak yang sewajarnya.
 • Merekodkan segala butir panggilan dan nasihat atau bantuan yang telah diberikan bagi tujuan rujukan ataupun kegunaan statistik.
 • Memberikan pendapat dan tindakbalas kepada SSM mengenai masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh para pengguna, seterusnya memastikan jika adanya keperluan untuk latihan lanjut, dokumentasi mahupun perubahan ke atas perkhidmatan sedia ada.
 • Menguruskan aset ICT, merekod maklumat dan lokasi aset di dalam Pendaftaran Aset ICT dan memastikan aset tersebut dapat menampung operasi harian SSM.
 • Melaksanakan kaji selidik untuk keseluruhan pencapaian ICT terhadap pengguna.

...........................................................................................................................................

Seksyen Pembangunan Sistem

 • Mengkaji keperluan sistem baru untuk memenuhi keperluan operasi harian SSM.
 • Menguruskan kerja-kerja pembangunan, pentadbiran, pengurusan dan penyelengaraan aplikasi.
 • Menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian dan pembaikan aplikasi.
 • Menghasilkan laporan ad-hoc daripada pelanggan dalaman dan luaran.
 • Memberikan sokongan peringkat kedua (2) kepada pengguna.

...........................................................................................................................................

 Seksyen Perancangan IT dan e-Perkhidmatan


 • Mengkaji keperluan pembangunan sistem dalam talian dan integrasi dengan organisasi lain.
 • Menghasilkan laporan 'ad-hoc' untuk pelanggan dalaman dan luaran.
 • Membangunan dan menyelenggara  Gudang Data (Data Warehouse) SSM.
 • Membangunkan dan menyelenggara laman portal dan laman intranet SSM. 
 • Menyelenggara dan memantau sistem Ezbiz.
 • Perancangan, penyediaan dan pengawalan baget ICT.
 • Memantau dan melaporkan perkembangan projek-projek ICT.
 • Mengumpul dan mengemaskini prosidur kerja dan prosidur operasi standard (SOP) bagi seksyen-seksyen di bahagian ini.  
 • Bekerjasama dengan Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan untuk strategi pembangunan produk menggunakan maklumat di dalam pangkalan data.

...........................................................................................................................................

Seksyen Keselamatan IT

 • Membangun dan menyenggara polisi keselamatan yang merangkumi applikasi system, infrastruktur, dan operasi organisasi.
 • Mensyaratkan guna-pakai polisi keselamatan ICT bagi tujuan operasi harian.
 • Memantau pematuhan penggunaan polisi keselamatan ICT.
 • Melaksanakan operasi berterusan sistem melalui perlaksanaan keselamatan data dan pengurusan risiko.
 • Membantu siasatan/audit ke atas kes-kes pencerobohan data melalui siasatan secara forensik.