GARIS PANDUAN

Auditor
PDF icon Panduan Pendaftaran Borang 5 (Penyata Rakan-rakan Firma bagi Firma Juruaudit)
Company Secretary
PDF icon Panduan Permohonan Lesen Setiausaha Syarikat
PDF icon Contoh Borang 48B
PDF icon Contoh Borang 48C
PDF icon Contoh Surat Iringan
PDF icon Peraturan 6 Peraturan Syarikat 1966
CPE Point
PDF icon SSM CPE Points Information
Limited Liability Partnership
PDF icon Manual Serahsimpan Perakuan Tahunan Oleh Perkongsian Liabiliti Terhad Secara Dalam Talian
PDF icon Garis Panduan Pendaftaran Perkongsian Liability Terhad
PDF icon Garis Panduan Pengisytiharan Pembubaran Dalam Penggulungan Secara Sukarela Sebuah Perkongsian Liabiliti Terhad
Registration of Business
PDF icon Panduan Pendaftaran Perniagaan Baru
PDF icon Panduan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan
PDF icon Panduan Permohonan Nama Perniagaan
PDF icon Panduan Perubahan Maklumat Perniagaan
PDF icon Panduan Penamatan Perniagaan
PDF icon Tanggungjawab Pemilik & Rakan Kongsi Perniagaan
Registration of Company
PDF icon Panduan Menamakan Syarikat
PDF icon Garispanduan Bagi Permohonan Sijil Permulaan Perniagaan
PDF icon Panduan Permohonan Nama Syarikat
PDF icon Garispanduan Untuk Memperbadankan Syarikat Tempatan
PDF icon Garispanduan Bagi Pertukaran Nama Syarikat Tempatan
PDF icon Garispanduan Mendaftarkan Syarikat Asing Di Malaysia
PDF icon Garispanduan Bagi Pertukaran Nama Syarikat Asing
PDF icon Garispanduan Bagi Pertukaran Taraf Syarikat
PDF icon Garis Panduan Syarikat Amanah
PDF icon Permohonan Pendaftaran Syarikat Amanah Di Bawah Akta Syarikat Amanah 1949
PDF icon Incentive Period For Application To Strike-Off Dormant Company Incorporated Between The Year Of 2010 To 2014
PDF icon Prosedur Permohonan Kelulusan Menteri bagi Syarikat Berhad Menurut Jaminan
PDF icon Guidelines for the Application to Strike-Off a name of a Defuct Company under Section 308(1) of the Companies Act 1965 during Mo
PDF icon Garispanduan Pembatalan Nama Syarikat (12 Januari 2007)
PDF icon Warta Kerajaan No. 4620
PDF icon Panduan Pendaftaran Gadaian
PDF icon Garispanduan:Permohonan Dibawah Seksyen 309, AS 1965 (Pengurusan Aset Syarikat Bubar)
PDF icon Garispanduan:Permohonan Dibawah Seksyen 311(2), AS 1965 (Pengurusan Aset Syarikat Bubar)