UNDANG-UNDANG MALAYSIA


AKTA 100
AKTA SYARIKAT AMANAH 1949 (DISEMAK - 1973)
mengandungi pindaan terkini - P.U.(A) 357/80

Tarikh mula akta digubal : 1949 (Ordinan No. 33 tahun 1949)
Tarikh mula berkuatkuasa ditetapkan:Malaysia Barat - 28hb September 1949[Ord. 33 tahun 1949; Malaysia Timur - 1hb Januari 1973 [P.U. (A) 273/72]
Disemak : 1hb Disember 1972
Tarikh diterbitkan dalam Warta edisi semakan :1hb Mac 1973
Tarikh mula berkuatkuasa edisi semakan : 15hb Mac 1973

Teks ini HANYA TERJEMAHAN oleh Jabatan Peguam Negara, bagi Trust Companies Act 1949. Melainkan jika dan sehingga ditetapkan sahih di bawah subseksyen 7(1) Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 [Akta 32], teks ini bukan perundangan.
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________Tajuk panjang


Seksyen 1. Tajuk ringkas
Seksyen 2. Tafsiran

PENDAFTARAN SYARIKAT AMANAH

Seksyen 3. Permohonan oleh syarikat untuk didaftarkan sebagai suatu syarikat amanah
Seksyen 4. Pengeluaran perakuan
Seksyen 5. Pendaftaran syarikat yang diperbadankan di Singapura sebagai suatu syarikat amanah
Seksyen 6. Daftar syarikat amanah hendaklah disimpan

DEPOSIT OLEH SYARIKAT AMANAH

Seksyen 7. Deposit hendaklah dipegang sebagai sekuriti

TUJUAN SYARIKAT AMANAH

Seksyen 8. Tujuan

PROBET DAN PENTADBIRAN

Seksyen 9. Syarikat boleh bertindak sebagai wasi
Seksyen 10. Syarikat boleh diberi kuasa untuk memohon bagi mendapatkan probet atau pentadbiran
Seksyen 11. Tatacara mengenai petisyen, dll.

PERAMANAHAN

Seksyen 12. Perlantikan syarikat sebagai pemegang amanah
Seksyen 13. Penyewaan bersama

PENGECUALIAN DARIPADA MEMBERIKAN JAMINAN

Seksyen 14. Syarikat boleh bertindak sebagai ejen

PENGECUALIAN DARIPADA MEMBERIKAN JAMINAN

Seksyen 15. Syarikat amanah tidak dikehendaki memberikan jaminan

PELABURAN KUMPULAN WANG AMANAH

Seksyen 16. Kumpulan wang amanah hendaklah disimpan berasingan
Seksyen 17. Pelaburan kumpulan wang amanah

PELABURAN KUMPULAN WANG SYARIKAT

Seksyen 18. Pelaburan kumpulan wang syarikat
Seksyen 19. Pinjaman kepada pegawai syarikat dilarang.

KUASA MEMINJAM

Seksyen 20. Meminjam

PENYATA TAHUNAN

Seksyen 21. Penyata tahunan

PEMERIKSAAN

Seksyen 22. Penyiasatan oleh pemeriksa

PENGGULUNGAN

Seksyen 23. Peruntukan khas mengenai penggulungan

LIABILITI PEGAWAI

Seksyen 24. Liabiliti diri pegawai
Seksyen 25. Pinjaman kepada pengarah, dll.
Seksyen 26. Liabiliti apabila digulung

PENALTI

Seksyen 27. Pengabaian sengaja untuk membuat catatan
Seksyen 28. Pernyataan palsu dalam akaun
Seksyen 29. Keengganan untuk mengemukakan buku
Seksyen 30. Pengabaian untuk mengemukakan penyata tahunan

AM

Seksyen 31. Penjagaan diri orang yang dilarang
Seksyen 32. Sekatan mengenai pemegangan syer
Seksyen 33. Penggulungan sukarela atau pelupusan syer boleh dihalang
Seksyen 34. Liabiliti dan kuasa syarikat
Seksyen 35. Pendaftaran syarikat amanah sebagai pemegang syer, dll., bukan notis mengenai suatu amanah
Seksyen 36. Wang yang tidak dituntut hendaklah dibayar ke dalam Mahkamah
Seksyen 37. Fi
Seksyen 38. Pemansuhan

JADUAL

SENARAI PINDAAN